Huisvestingsafspraken met Domijn hard nodig! motie aangenomen

  • Home
  • Nieuws
  • Huisvestingsafspraken met Domijn hard nodig! motie aangenomen

MOTIE HUISVESTINGSBELEID

Dhr. Salverda, algemeen directeur van Domijn, kon het zo mooi vertellen. Het opgaan van onze eigen woningcorporatie in Domijn zou alleen maar voordelen hebben. En het heeft zeker voordelen, maar het heeft ook grote nadelen, en daar waarschuwden we toen al voor, nl. dat onze eigen inwoners moeilijker een huurhuis kunnen krijgen én instroom vanuit Enschede en elders. In de stukken van de Regio Twente was al te lezen dat de grote steden belang hebben bij een andere inkomensopbouw, dat wil zeggen meer gezinnen met wat hogere inkomens naar de steden en de lagere inkomens meer verspreid over de landelijke gemeenten. En in onze eigen woonvisie staat een passage waar we als Burgerforum tégen hebben gestemd nl.: 'vanuit de regio zou Losser een opvangfunctie kunnen vervullen voor lagere inkomens, bijvoorbeeld uit Enschede”.

Woningcorporaties kunnen hier met hun toewijzingsbeleid sturend in werken. Op zich zou dit geen probleem hoeven te zijn, mits onze eigen inwoners hiervan niet de dupe worden. En dat is nu wél het geval. Veel van onze inwoners willen graag in Losser blijven wonen, maar dat wordt steeds moeilijker door het lotingssysteem dat is ingevoerd in plaats van het puntensysteem en door instroom van buiten onze gemeente.

Steeds vaker krijgen we vanuit de bevolking klachten dat probleemgevallen vanuit Enschede of elders een woning in onze gemeente toegewezen krijgen, en dat speelt met name in Overdinkel en in mindere mate in Losser. En …daar komt ie weer…. In uw eigen raadsinfo van 4.1.2010 stelt u dat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt enerzijds door toename van de werkloosheid, maar ook – en ik citeer: 'Anderzijds hebben wij de afgelopen tijd een aanzienlijke instroom van uitkeringsgerechtigden vanuit de gemeente Enschede gehad”. Het is uw eigen constatering.

Dit zou ingedamd kunnen worden door huisvestingsafspraken met Domijn te maken, zoals Enschede dat ook doet onder het motto 'Welkom, en nu rap aan het werk”. Mensen met een bijstandsuitkering die naar Enschede willen verhuizen, moeten zich eerst melden bij de gemeente en zich bereid verklaren direct een traject in te gaan om zo snel mogelijk aan het werk komen. Willen ze dat niet, dan krijgen ze geen woning en moeten elders onderdak zien te vinden (zoals bijvoorbeeld in Losser).

De deur gaat dus niet op slot, maar de gemeente kan hiermee wel proberen de toestroom van elders van mensen met een bijstandsuitkering minder aantrekkelijk te maken. Verder heeft Enschede ook prestatieafspraken over bijvoorbeeld huisvesting voor de jeugd. En ook hier kunnen we misschien wat mee.

Wij willen graag dat de verantwoordelijk wethouder met Domijn in gesprek gaat over dergelijke huisvestingsafspraken en/of eventueel het invoeren van een ander toewijzingssysteem.

Het gaat óns er om dat de mensen hier moeten kunnen blijven wonen als ze dat willen én dat ze in een prettige leefomgeving kunnen (blijven) wonen.

Wij willen dan ook de volgende motie indienen:
----------------------------------------------------------------

 

 

 

De raad, in vergadering bijeen 10 mei 2011

Onderwerp: Huisvestingsbeleid huurwoningen

Agendapunt:

De raad, gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

  • Dat vanuit de bevolking steeds vaker signalen komen van ontevredenheid over het huidige huisvestingsbeleid t.a.v. huurwoningen
  • Dat zich dit met name richt op de instroom van elders, maar ook op het toewijzingssysteem waardoor onze eigen inwoners steeds meer moeite hebben om in aanmerking te komen voor een woning in de eigen gemeente
  • De instroom van uitkeringsgerechtigden naar onze gemeente ook een nadelig financieel effect heeft

Verzoekt het college:

  • Op korte termijn in gesprek te gaan met Domijn, met onder meer als onderwerp mogelijke huisvestingsafspraken met betrekking tot

bijstandsgerechtigden naar het voorbeeld van Enschede, en/of mogelijke wijziging van het toewijzingsbeleid huurwoningen van lotingssysteem in een ander systeem dat meer recht doet aan de behoefte van onze eigen inwoners.

  • De uitkomsten hiervan en de mogelijk- en onmogelijkheden te betrekken bij de evaluatie van de woonvisie in 2011

En gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum, Lies ter Haar

DE MOTIE IS RAADSBREED AANGENOMEN!
 
 
 
Onderstaand informatie over de Enschedese situatie
--------------------------------
ENSCHEDE - De deur gaat niet op slot, maar de gemeente gaat wel proberen de toestroom van elders naar Enschede van mensen met een bijstandsuitkering minder aantrekkelijk te maken.

Kern van de Enschedese aanpak is: welkom in de stad, en direct aan het werk. Dit wil de gemeente bereiken door mensen van elders die direct aankloppen voor een bijstandsuitkering, bij WorkStep aan te melden. Via dit integratiebedrijf, gekoppeld aan de sociale werkvoorziening DCW, wordt geprobeerd mensen in de bijstand direct een volledige werkdag aan te bieden. Ze combineren opleiding met werk buiten of binnen de DCW. Het doel is onder meer om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer werkritme te laten opdoen.

'Wie hier binnenkomt gaat aan het werk. Daar hebben we WorkStep en andere methodes voor. We moeten duidelijk maken dat mensen naast rechten ook plichten hebben', legt wethouder J. Goudt van financiën uit.

De komende maanden zijn er al maatregelen te verwachten om deze instroom te ontmoedigen. Met woningcorporaties zijn daar ook al afspraken over gemaakt. Enschede wil de stad beslist niet op slot doen voor bijstandsgerechtigden. De hoge instroom van de afgelopen jaren kost de gemeente echter zoveel geld, dat het college vindt dat maatregelen nodig zijn.

De gemeente is aan uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, waaronder de bijstandsuitkeringen vallen, dit jaar meer dan 63 miljoen euro kwijt. Daarvan moet ze minstens zes miljoen uit eigen kas betalen, de rest krijgt Enschede vergoed door het ministerie van Sociale Zaken. De instroom van bijstandsgerechtigden zorgt er bovendien voor dat alle moeite die de gemeente doet om mensen uit de bijstand aan werk te helpen haar zelf financieel nauwelijks wat oplevert. Het aantal mensen in de bijstand blijft onverminderd zeer hoog. Door mensen direct te verwijzen naar WorkStep of te verplichten een andere reïntegratietraject te volgen moet Enschede minder aantrekkelijk worden voor bijstandsgerechtigden]Enschede blijkt een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op mensen met een laag of zeer laag inkomen. Het aanbod aan goedkope (huur)woningen is hier immers hoog. De manier waarop de twee grootste wooncorporaties, De Woonplaats en Domijn, hun woningen toewijzen vergroot de aantrekkelijkheid. Beide kennen, in tegenstelling tot veel corporaties in andere gemeenten in ons land, geen puntenstysteem. Belangstellenden moeten zich bij de meeste corporaties inschrijven voor een woning en krijgen punten naar urgentie en inschrijfduur. Amsterdam kent dit systeem, waardoor het moeilijker is voor mensen van buiten Amsterdam een huurwoning te krijgen. Ons Huis in Enschede werkt ook met hetzelfde toewijzingssysteem.

Domijn en De Woonplaats verloten hun huurhuizen aan belangstellenden, ongeacht de inschrijfduur en uit welke plaats ze afkomstig zijn. Een eerlijker verdelingssysteem, aldus de uitleg. En zo wordt ook voorkomen dat mensen jaren staan ingeschreven, en steeds een toegewezen huis weigeren.

Jaarlijks komen er circa 150 tot 200 mensen van buiten de gemeente die direct bij vestiging om een bijstandsuitkering vragen. Dat kost de gemeente Enschede veel geld.

Huisvesting in Enschede

De gemeente Enschede en de Enschedese woningcorporaties werken samen als het gaat om de huisvesting van nieuwe inwoners in Enschede.

Omdat u nu in een andere gemeente woont en u een beroep doet op een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand willen we graag met u een gesprek hebben over de mogelijkheden van vestiging in Enschede.

Indien u nu bent aangewezen op een uitkering van uw huidige gemeente of daarop een beroep moet doen in Enschede, willen wij u - om teleurstelling te voorkomen - in een persoonlijk gesprek zo goed mogelijk adviseren over de aanpak in Enschede.

Ter voorbereiding op dit gesprek verzoeken wij u onderstaande gegevens te verstrekken. Na ontvangst van uw gegevens nodigen wij u uit voor een gesprek op Het Werkplein te Enschede.

Tijdens dit gesprek maken wij met u afspraken over werk, reintegratie en participatie in Enschede. Deze afspraken worden vastgeleg in een verklaring. Zonder deze verklaring komt u niet in aanmerking voor een woning.

Bovenkant formulier

Share our website