Helpt verenigingen de winter door

BF: MOTIE Help verenigingen de winter door!

We zitten in een vreselijk lastige tijd, niet alleen heeft de CORONA crisis grote impact gehad op de samenleving en zeker ook op de verenigingen, maar daar komt nu de energiecrisis bovenop. Dus het is goed te inventariseren wat de gevolgen van de extreem gestegen energieprijzen zijn en de raad hier z.s.m. over te informeren.
Daarbij kan dan ook de motie meegenomen worden waarin de raad oproept te kijken naar mogelijke compensatiemogelijkheden voor hun OZB lasten.
De raadsbrede motie (opsteller en indiener CDA) is aangenomen.

De gemeenteraad van Losser, in vergadering bijeen op 4 oktober 2022

Constaterende dat:
• Verenigingen en stichtingen een cruciale rol spelen in de dorpsgemeenschappen van de gemeente Losser;
• Ook verenigingen en stichtingen geconfronteerd worden met stijgende energieprijzen; Overwegende dat:
• Verenigingen en stichtingen stijgende kosten vaak moeten doorberekenen aan hun leden via verhoging van de contributie en kantineprijzen, en/of aan huurders;
• Het onwenselijk is voor onze inwoners dat naast alle stijgende kosten, ook contributies of kantineprijzen flink omhoog gaan;
• Dit ertoe kan leiden dat kinderen en/of volwassen genoodzaakt worden hun lidmaatschap op te zeggen;

Roept het college op:
• Zo snel mogelijk bij verenigingen en stichtingen te inventariseren wat de gevolgen van de extreem gestegen energieprijzen zijn en;
• De gemeenteraad hierover voor de behandeling van de begroting 2023 te informeren. En gaat over tot de orde van de dag
Share our website