Groene leges

BF Groene leges (Lies ter Haar)

De raad wordt gevraagd in te stemmen met dit voorstel “groene leges”. Met andere woorden de geheel of gedeeltelijke teruggave van de leges voor investeringen in duurzaamheid die vergunning plichtig zijn.

Let wel: Het gaat hier dus om plannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, dus bijv. niet om zonnepanelen op daken.

Daarnaast wordt ook voorgesteld een maximum bedrag aan leges te hanteren voor grote projecten zoals zonnevelden en windmolenparken.
Dat eerste, geheel of gedeeltelijke teruggave van leges voor kleinschalige en particuliere initiatieven, juichen we van harte toe en daar heeft BF eerder ook al om gevraagd.
Immers de leges worden berekend over de bouwkosten en zijn daarmee een extra drempel om te verduurzamen.
Máár waar het gaat om grote projecten zoals de zonnevelden in Overdinkel en ook mogelijk toekomstige windparken, dan haken wij als BF af. Dit soort grootschalige projecten kan al een beroep op verschillende subsidies. Die hoeven wij als gemeente Losser niet óók nog tegemoet te komen door maximering van de legeskosten. Dat geld kunnen we beter besteden aan kleinschalige lokale projecten of particuliere aanvragen.
Share our website