Geurmeij en het SprenghenParc

BF opties Geurmeij (Lies ter Haar)

Conform afspraak is het aan óns om een reactie te geven op de verschillende opties Geurmeij. Op basis van onze opmerkingen komt er dan van het college een raadsvoorstel dat volgens de normale procedure wordt behandeld.
Wij zitten hier als volksvertegenwoordigers en de vraag die je je altijd moet stellen is of dát wat je besluit ook in het belang van onze inwoners is, of dat er andere belangen spelen. Als raad moeten we kunnen afgaan op de informatie die wij van het college krijgen. Daarop moeten wij immers onze afweging maken. De stukken lezend die vanavond aan de orde zijn over de verschillende opties Geurmeij kwam het bij ons over alsof er gestuurd wordt naar maar één keuze, nl de keuze voor SprenghenParc. En dat we dit niet alleen zo vertalen blijkt ook wel uit het artikel in de Tubantia van vorige week. Wat er nu is uitgewerkt en voorligt vinden wij een sterk gekleurd stuk met éénrichtingsverkeer, nl naar de optie Sprenghen Parc. En dat sterk sturende staat ons niet aan. Temeer ook de afgelopen tijd al duidelijk is geworden dat de raad hier heel kritisch in staat. Het lijkt wel of díe geluiden, en nóg belangrijker, de geluiden van inwoners en dorpsraad niet gehoord zijn.

Daarbij komt dat als we de stukken van eind vorig jaar er naast leggen, er ook tegenspraak in zit.
Werd in dat stuk gesproken over extra zorgkosten bij het SprenghenParc plan, nu blijkt dat niet zo’n probleem meer.
Werd toen gesproken over onvoldoende vraag naar kavels, ook dat blijkt nu gekanteld. Bouwrijp maken zou een extra stimulans kunnen zijn voor potentiële kopers. Overigens onderschrijft BF dat dat laatste.
Ook het verdringingseffect qua invulling van de inbreidingslocaties in Overdinkel is verdampt en niet meer aan de orde.
Verder wordt gesteld dat dit SprenghenParc naadloos past binnen de beschrijving in het collegeakkoord. Wij zijn benieuwd of CDA, VVD en D66 dat ook vinden. Ook de concept woonvisie lijkt hier op voorhand al rekening mee te houden.
De opmerking dat de optie SprenghenParc ambtelijke instemming heeft van de gemeente Enschede konden wij niet plaatsen, graag uitleg.
En boven het overzicht/schema dat ons zou moeten helpen in de afweging staat: “dat de bovenbeschreven effecten, met een symbool samengevat, relatief zijn en niet tegen elkaar kunnen worden weggestreept.” Laat het dan weg, want het is onduidelijk en voegt niets toe.

Als wij op deze manier als raad informatie krijgen wordt het wel heel lastig gemaakt om ons werk goed te doen.
Desalniettemin hebben wij ons huiswerk gedaan en geven een reactie op alle opties.
  1. Voortzetting van de huidige exploitatie, individuele verkoop resterende kavels (minus de 21 van Tijdhof Hobbema) is wat BF betreft de weg die we op willen opgaan. Mits goede vermarkting (CDA wees daar vaker op) en het deels bouwrijp maken vinden wij dit het meest kansrijk en het best passen bij Overdinkel.
  2. Verkoop ineens van alle kavels aan marktpartijen zou wat ons betreft alleen kunnen in combinatie met 1 en als je daar bepaalde voorwaarden goed in vastlegt, bijvoorbeeld aantal starterswoningen en reservering van een vast percentage voor eigen inwoners. Hierbij zou dan in ieder geval gebruik gemaakt moeten worden van de door BF aangedragen doelgroepenverordening.
  3. Optie Sprenghen Parc vervalt wat ons betreft. Op zich niets mis met duurzame projecten en deze vernieuwende vorm kan misschien best een goede optie zijn voor bepaalde gemeenten, maar wij vinden het géén goed concept voor Overdinkel. Het soort huizen dat er komt en het concept van een smart wijk met technische snufjes op zorggebied zal weinig belangstelling trekken van onze eigen inwoners. Temeer ook nog eens sprake is van nauwelijks grond rondom de woningen, maar veel gemeenschappelijke ruimte en een VVE die daarvoor verantwoordelijk is. Wij denken dat niemand in Overdinkel daar op zit te wachten en we willen juist vooral voor eígen inwoners bouwen. Bovendien wordt daarmee nagenoeg de gehele bouwkavelvoorraad voor Overdinkel voor de komende 10 jaar aan SprenghenParc of andere projectontwikkelaars zoals Tijdhof Hobbema weggegeven. En inmiddels is duidelijk geworden dat er wel degelijk belangstelling is voor kavels en die zouden dus geen kans meer krijgen.
  4. Optie 4  -11 woningen in combinatie met een erfknooppunt van 4 woningen- wordt het wat ons betreft ook niet. Hierbij moeten we afschalen naar maar 15 woningen en veel geld afboeken. Bovendien kunnen we dan niet voldoen aan de toezegging van 21 woningen voor Tijdhof Hobbema, dus een extra risico.
  5. Dat geldt ook voor alles afboeken en herbestemming tot agrarische grond.
Samenvattend: Wat BF betreft verwachten wij van het college een voorstel dat tegemoet komt aan optie 1, voortzetting van de huidige exploitatie met betere vermarkting en (deels) bouwrijp maken.


 
Share our website