Gehandicaptenparkeerkaart

Geachte raad,
Vanuit Burger Forum zijn er een tweetal vragen gesteld over de gehandicaptenparkeerkaart.
Hieronder zullen deze vragen beantwoord worden.
1. Bent u van plan aan te sluiten op een Landelijk registratiesysteem van de
gehandicaptenparkeerkaarten. Zo nee, waarom niet?
Ja, wij zien het belang van het Landelijke registratiesysteem en zijn van plan hierop aan te sluiten.
We werken op dit onderwerp samen met de gemeente Enschede. ,
De gemeente Enschede is nu bezig om het werkproces voor de gemeente Losser zoveel mogelijk
te stroomlijnen met het werkproces van de gemeente Enschede, zodat er op dezelfde manier
gewerkt gaat worden.
2. Al sinds 2008 hebben wij bij herhaling gevraagd om goede registratie in eigen
gemeente van de gehandicaptenparkeerkaarten om het oneigenlijk gebruik tegen
te gaan. Gevraagd is of er een controlesysteem bestaat om te voorkomen dat bij
overlijden bijvoorbeeld de kaart niet ingeleverd wordt maar door andere oneigenlijk
gebruikt gaat worden. Is dit inmiddels gebeurd? Zo ja, hoe ziet die controle er uit. Zo
nee, waarom niet?
Ja, wij hebben een controlesysteem waarmee we de verstrekking van een
gehandicaptenparkeerkaart en andere Wmo voorzieningen registreren en oneigenlijk gebruik
tegen gaan. Dit systeem kent haar basis in het persoonsdossier waarin de voorzieningen op
individueel niveau worden geregistreerd. Op het moment dat iemand overlijdt, komt een melding
binnen.
Op basis van deze melding wordt het persoonsdossier getoetst op voorzieningen (waaronder de
parkeerkaart) die aan de betreffende cliënt zijn verstrekt. Indien een parkeerkaart is verstrekt,
ontvangen nabestaanden een brief met het verzoek de gehandicaptenparkeerkaart binnen 14
dagen in te leveren of op te sturen naar het gemeentehuis. In het geval van andere voorzieningen
worden met nabestaanden afspraken gemaakt over het stopzetten van bijvoorbeeld huishoudelijke
ondersteuning en het innemen van rolstoelen en scootmobielen.
Wij zíjn niet bekend met signalen van misbruik, echter mocht u deze signalen hebben ontvangen
dan horen wij dit graag.
 
Share our website