Geen 2 ton voor Boei

BF betoog BOEI/Steenfabriek (Harold Sligman)

Vanavond is het zover, de Raad gaat straks beslissen over het Raadsvoorstel, waarin gevraagd wordt door het college om: “in te stemmen met financiële ondersteuning van BOEi ten behoeve van (achterstallig) onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming van steenfabriek de Werklust door middel van een eenmalige bijdrage ter hoogte van de daadwerkelijke en inzichtelijk gemaakte kosten van maximaal € 200.000.

Burgerforum heeft haar standpunt van de oordeelsvormende vergadering, niet veranderd. Wij kunnen niet instemmen met het Raadsvoorstel en zijn ons er tegelijkertijd van bewust door niet in te stemmen we ook een financieel risico kunnen lopen. Voor onze inwoners die de oordeelsvormende vergadering niet hebben gevolgd, zal ik kort nog even onze bezwaren en twijfel met de Raad delen.

De manier van onderhandelen
In 2017 heeft BOEi vlak voordat het eigendom van de Steenfabriek van de gemeente Losser naar BOEi overging; een terugkoopverplichting bedongen. De gemeente Losser heeft vervolgens een inspanningsverplichting laten opnemen in het contract en daarvan weten we nu dat deze inspanningsverplichting niets voorstelt; een lege huls! BOEi heeft dus goed onderhandeld, zou je kunnen concluderen. De terugkoop-verplichting behelst een periode van 5 jaar en 4 maanden voor afloop van deze clausule maakte BOEi voor de eerste en enige keer bekend dat zij de Steenfabriek niet exploitabel konden krijgen. Direct werd ook de terugkoopverplichting is stelling gebracht door BOEI: €200.000 of jullie nemen de Steenfabriek maar terug! Dat voelt als het mes op de keel krijgen! En daarbij was en is er geen juridische verplichting om BOEi financieel te compenseren, dus een bedrag koppelen aan deze terugkoopclausule…….u begrijpt het waarschijnlijk al…….dat voelt niet goed!

Geen geld voor herbestemming en verduurzaming
In het raadsvoorstel wordt ook gesproken over dat de €200.000 gebruikt kan worden voor herbestemming; een ander woord voor het deels meebetalen van de gemeente aan de bouw van de brouwerij. BOEi is een BV en gemeenschapsgeld gebruiken voor een investering van een private partij; in deze casus onbespreekbaar voor Burgerforum. Hetzelfde geldt voor verduurzamen. Zouden we hier geld voor beschikbaar bestellen dan zou BOEi in een bevoorrechte positie komen. Een positie die geen enkel andere ondernemer in onze gemeente heeft. Onbespreekbaar voor Burgerforum!

Twijfel
Waar zit dan de twijfel? De twijfel, voorzitter, ligt ook in het contract besloten. Immers het is nu aan BOEi om te besluiten wat ze gaan doen. Kiezen ze ervoor om de Steenfabriek terug te doen; dan zegt dat wat Burgerforum al genoeg over de intenties van BOEi voor deze parel! Maar dat zorgt tegelijk voor financiële onzekerheid voor onze gemeente. Zo weten we dat we als gemeente niet vooraan staan als het gaat om de verdeling van subsidies; weten we dat er groot onderhoud te wachten staat en weten we dat de Steenfabriek niet exploitabel is en zeer waarschijnlijk ook niet exploitabel te krijgen is. Naast deze twijfel vinden wij dat het in stand houden van de Steenfabriek geen taak is voor de gemeente.
Standvastigheid gemeenteraad

Maar vandaag, voorzitter, hebben we een mail gekregen van BOEi die zelf met een andere oplossing kwam t.a.v de dreigende patstelling. Burgerforum vindt het tijdstip ongelukkig (zo net voor de gemeenteraadsvergadering maar het signaal hoopvol). Samen kijken naar een oplossing is wat anders dan het stellen van een ultimatum! Het is echter vandaag niet de vraag wat wij vinden van het voorstel van BOEi. We zullen dan inhoudelijk ook niet reageren op deze toenadering. Wel horen we graag een reactie van het college hoe zij deze mail duidt.
Wél hebben we gezien dat eensgezindheid van de gemeenteraad kan leiden tot een andere opstelling van BOEi! Ook een hoopvol signaal!
Maar voorzitter, terug naar het raadsvoorstel. Ondanks de twijfel kunnen we, zoals gezegd, niet instemmen met het Raadsvoorstel. Echter onze twijfel heeft ons ook doen nadenken en vandaar dat we met een motie komen. Deze motie doet wat ons betreft recht aan onze bezwaren en zorgen. In deze motie wordt aan het college gevraagd om met een afwegingskader te komen en die opdracht hebben we ruim en niet limitatief geformuleerd.
In het hele proces zijn we duidelijk en consequent geweest: er kunnen geen middelen vanuit de gemeente besteed worden aan herbestemming, verduurzaming en de positie van de vrijwilligers moet gewaarborgd worden. Deze motie is een opening voor BOEi en het biedt kansen om samen met Stichting de Werklust deze parel stevig te verankeren als toeristische trekpleister in “de schatkamer van Twente”.

BF stemt dus tegen het voorstel om Boei 2 ton beschikbaar te stellen.
De motie roept op met een plan van aanpak te komen voor het toekomstig gebruik van de steenfabriek en hoe het monumentale, historische en industriële karakter voor de toekomst behouden kan blijven met inpassingsmogelijkheden voor recreatieve activiteiten.
De motie van Burgerforum, CDA, D66 en VVD wordt raadsbreed aangenomen.

De motie om met een plan van aanpak te komen voor Boei wordt raadsbreed aangenomen.

 De gemeenteraad van Losser, in vergadering bijeen op 16 mei 2023, 
 
Overwegende dat:
 
  • Steenfabriek “De Werklust” een uniek industrieel monument is in de gemeente Losser en het behoud daarvan van groot belang is;
 
  • De gemeente Losser zich presenteert als schatkamer van Twente met een hoeveelheid aan toeristisch/recreatieve parels en cultuurhistorische objecten waaraan dit complex een waardevolle bijdrage kan leveren;
 
  • De toeristisch/recreatieve mogelijkheden van dit complex beter benut kunnen worden en dit om een creatief “out-of-the box”-proces vraagt; 
 
  • Het Landschap Overijssel van de steenfabriek de toegangspoort wil maken van ons Nationaal Landschap en deze aanduiding volledig te ondersteunen;
 
Draagt het college op: 
 
Om voor Q4 van 2023 een afwegingskader ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen en daarin minimaal op te nemen:
 
  1. de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden voor toekomstig gebruik van de steenfabriek;
 
  1. hoe het monumentale, historische en industriële karakter behouden kan blijven met inpassingsmogelijkheden voor recreatieve activiteiten in alle seizoenen.
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Share our website