(Energie)armoede / Evaluatie afvalbeleid / vragenkwartiertje

  • Home
  • Nieuws
  • (Energie)armoede / Evaluatie afvalbeleid / vragenkwartiertje

BURGERFORUM – REACTIE OP VOORSTEL (ENERGIE)ARMOEDE  (Harold Sligman)

Onze reactie op het raadsvoorstel energiearmoede.
Energiearmoede, momenteel een onderwerp waarbij een ieder van ons wel inwoners, familieleden/vrienden, collega’s kent die hier de consequenties van ondervinden. Een onderwerp waar Burgerforum zich al geruime tijd hard voor maakt: -voorkomen van energiearmoede kwam voor in ons verkiezingsprogramma; -we hebben een artikel 39 brief gestuurd naar het toenmalige college in maart 2022; -na contact vanuit Burgerforum met voormalig wethouder Prins is de grens van de energietoeslag verhoogd van 110% naar 120% van het bijstandsminimum en -komt het onderwerp terug in ons coalitieakkoord.
Voor inhoudelijk op het Raadsvoorstel in te gaan, allereerst de uitleg waarom hulp vanuit de gemeente zo belangrijk is voor onze inwoners!
  1. Losser staat in de regio op een gedeelde 2e plaats van de gemeenten met de grootste kans op energiearmoede (11% energiequote; alleen Twenterand en Steenwijkerland hebben een hoger percentage)
  2. In onze gemeente heeft 12,22 % van het woningenbestand van Domijn een EFG label.
  3. 15,9% van ons totale woningenbestand heeft een EFG label
Deze context maakt dat er behoefte is aan een maatwerkbudget wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden op individueel niveau, zowel financieel als qua verduurzamen van woningen. Naast de subsidieregelingen en de centrale inkoop zijn deze maatwerkregelingen een prima aanvulling om onze inwoners bij te staan in deze bijzondere tijden!
We hebben nog wel een aantal vragen voor de portefeuillehouder:
  1. Recent is een motie om de energietoeslag te verhogen naar 130% (motie Matooch/Kathmann) niet aangenomen. Vooralsnog valt er vanuit Den Haag op dat gebied dus niets te verwachten. Wil u de ontwikkelingen landelijk maar ook lokaal/regionaal blijven monitoren. Een meerderheid van de Twentse gemeenten hanteert nu nog een plafond van 120%, mocht dit verschuiven dan horen wij dat graag.
  2. Er is onlangs 300 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet voor voorzieningen met een maatschappelijke functie (verenigingen, buurthuizen, etc). De exacte bedragen volgen bij de voorjaarsnota. Bent u al bezig met de organisaties om te bekijken hoe het geld het best besteed kan worden?
  3. Voor de energietoeslag moeten bepaalde groepen (AOW-ers met een klein pensioen/ZZP-ers) zelf de toeslag aanvragen. Kan op de site van de gemeente Losser over dit onderwerp nogmaals extra onder de aandacht gebracht worden dat ook AOW-ers (met klein pensioen) en ZZP-ers in aanmerking kunnen komen voor de energietoeslag in 2023?
Tot slot wil Burgerforum opmerken dat de gemeente misschien wel meer dan haar verantwoordelijkheid neemt en wij roepen woningcorporatie Domijn op om dat ook te doen. Kom huurders tegemoet en verlaag of bevries tenminste de huren voor woningen met een met een EFG label! De nieuwe wet -die ook nog niet is aangenomen- heeft alleen effect op huren met een (bijna) maximale huur. Dit geldt veelal niet voor de woningen van Domijn dus roepen wij Domijn hier alsnog toe op, verlaag of bevries de huren!

BF evaluatie afvalbeleid (Lies ter Haar)
Allereerst een algemene reactie
Wij hadden bij de evaluatie van het afvalbeleid, niet alleen deze cijfers van Twente Milieu verwacht, maar een veel uitgebreider overzicht, waarin ook een kosten- en batenoverzicht van de verwerking? Kostenoverzicht zwerfvuil en hoe we denken dit te kunnen aanpakken. Zodat we hier als raad de discussie over kunnen aangaan. Dit zullen we in ieder geval alsnog op de agenda zetten.
Verder heeft BF eerder voorgesteld het dividend van Twence deels in de afvalbegroting te verwerken, om zo de kosten te drukken. In onze ogen hoort dat ook in deze afvalbegroting thuis.
Onze vragen en opmerkingen verder:
Omgekeerd inzamelen: BF heeft van meet af aan aangegeven de grijze container te willen houden en niet over te willen gaan tot omgekeerd inzamelen! Dus wat ons betreft hoeft dat ook niet onderzocht te worden, dat is weggegooid geld. (Argumenten: Niet dienstverlenend, ouderen moeten dan zelf het afval wegbrengen, meer zwerfafval en mensen kunnen nu al kiezen voor alleen wegbrengen en de grijze ton inleveren, waarbij ze een voordeel van 30 euro per jaar hebben, want dat kost de grijze ton.)
Verder hadden we wat technisch financiële vragen schriftelijk gesteld.
Burgerforum wil ieder geval nog een keer een uitgebreidere evaluatie met meer cijfermatige onderbouwing en zal dit op de agenda zetten.

BF DIMPACT
Voor ons een hamerstuk. Maar we hebben nog wel een verzoek.
Dit contract zien wij als het aangaan van een overeenkomst met een verbonden partij. Wij willen graag van de wethouder de toezegging dat bij het aangaan van een volgende verbonden partij alle relevante onderdelen -zoals die staan beschreven in de nota verbonden partijen-  in het voorstel staan beschreven. Dat geldt voor alle voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de voorwaarden voor beëindiging, verplichte termijnen, evaluatie e.d.
Deze informatie willen we graag terugzien in het voorstel zelf, zodat we het een volgende keer niet uit een rapport en/of het opvragen van de overeenkomst hoeven te halen.


Vragen BURGERFORUM voor vragenkwartier oordeelsvormende vergadering van 24 januari 2023 (Bennie Haamberg en Sandra Olde Bolhaar)
 
Illegaal bouwsel Grensweg Losser-Overdinkel nabij de Oelermars
Destijds (20 september jl.) heeft BF hier een vraag over gesteld en de wethouder gaf toen aan dat er al een last onder dwangsom was opgelegd om deze illegale situatie te beëindigen. Wij krijgen geregeld vragen hierover of er al schot zit in deze zaak.
Wat is de huidige stand van zaken in deze kwestie ?  

Te hard rijden op diverse straten
Met grote regelmaat krijgen we klachten over te hard rijden op diverse straten, zoals op de Hoofdstraat, Goormatenweg, Gronausestraat, Glanestraat maar ook andere. 
Blijkbaar zijn hier al wel snelheidscontroles geweest op diverse plekken, zoals de Hoofdstraat. Graag hadden wij hier de uitkomsten van.
Is het een optie om bijvoorbeeld gebruik te maken  van een tijdelijke flitspaal?
Verder komt er nog steeds veel vrachtverkeer door Overdinkel. 
Daarom ook aanvullend de vraag hoe het staat met het verkeersveiligheidsplan en wanneer wij dat tegemoet kunnen zien.
Verder zijn wij benieuwd in hoeverre knelpunten al bij de provincie zijn aangekaart.

Met de auto op het Lagapad
Het blijkt nog steeds mogelijk het Lagapad met de auto op te komen. Dit gebeurde waarschijnlijk vanaf de kant van de Goormatenweg. Kunnen maatregelen genomen worden om dit in het vervolg te voorkomen?
En wanneer kunnen we de definitieve veilige oplossing voor de oversteek Hoofdstraat verwachten?
 
Share our website