Eigen inwoners eerst

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen in hun gemeenten voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. 

50% huur en koop

Gemeenten konden eerder al 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van de economische of maatschappelijke binding. Binnen die 50% mocht maximaal 25% worden toegewezen aan mensen met een lokale binding. Volgens de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten voor de gehele 50% bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Ze mogen dus ook de gehele 50% toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente. 
 

BURGERFORUM:  Motie Wonen in eigen gemeente en voorrang eigen inwoners

Al sinds 2008, toen onze eigen woningcorporatie Stichting Woningbelangen Losser (met een royale bruidsschat) is opgegaan in Domijn, pleit Burgerforum er al voor eigen inwoners -waar maar mogelijk- voor te laten gaan. Wij respecteren enerzijds de vrije vestiging, maar zien anderzijds dat er sinds die tijd sprake is van heel veel instroom van buitenaf, waardoor onze eigen inwoners slecht aan bod komen en vooral onze jongeren a.h.w. gedwongen worden naar elders te verhuizen.

Maar overal wordt de krapte op de woningmarkt gevoeld, ook wat koopwoningen betreft. Starters kunnen vaak op het eigen dorp geen betaalbare woning vinden, omdat de prijzen de pan uit rijzen en het vaak mensen van buiten onze gemeente en regio zijn die de woningen kopen. Daarbij komt ook nog de slechte doorstroming.             

Voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio is het cruciaal dat mensen op het dorp kunnen blijven wonen als ze willen verhuizen.

Dus wat ons betreft wordt zo snel mogelijk invulling gegeven aan deze motie “Wonen in eigen gemeente”. Overigens verwachten we dat die uitwerking bij koopwoningen en dan met name bij bestaande koopwoningen toch nog lastig zal blijken. Bij projectontwikkelaars en verkoop van woningen door Domijn zal dat nog te regelen zijn, maar bij particuliere woningen zal dat lastiger worden. Stel je hebt een twee-onder-een-kapper en beide eigenaren willen de woning verkopen. De een die dit lokaal zou moeten aanbieden zou dan aanzienlijk minder kunnen krijgen dan de buurman die dat landelijk te koop zet en dat kan om tienduizenden euro’s gaan.

En voor de huurwoningen zijn we afhankelijk van Domijn. We zullen hoe dan ook een huisvestingsverordening moeten vaststellen.

De motie draagt het college op:
Na de wijziging van de Huisvestingswetdeze 50% voorrangsregeling zo snel als mogelijk is door te vertalen conform de woonvisie Losser en lokale beleidsregels en tot die tijd in de geest van de aankomende wetswijziging hier naar te handelen, in het bijzonder bij nieuwebouwprojecten.
En om deze 50% voorrangsregeling na wijzigingen van de Huisvestingswet per direct in alle in- en uitbreidingsplannen mee te nemen en op te nemen in de prestatie-afspraken met Domijn. 

Namens alle fracties
Opsteller CDA

 
Share our website