Dit zeiden we over de gemeenschappelijk regeling recreatie en toerisme

  • Home
  • Nieuws
  • Dit zeiden we over de gemeenschappelijk regeling recreatie en toerisme
BF GR gezondheid en recreatieschap (Harold Sligman)

Voorzitter,

Voor ons ligt de Gemeenschappelijke regeling gezondheid en recreatieschap en hoewel Burgerforum begrijpt dat sommige beleidsterreinen beter gemeenschappelijk georganiseerd kunnen worden hebben we wel een aantal opmerkingen met betrekking tot de controlerende taak van de Raad inzake dergelijke samenwerkingsverbanden.

In de afgelopen periode zijn er meerdere interbestuurlijke samenwerkingsverbanden aan de Raad.
Tijdens de behandeling van de Twenteboard heeft Burgerforum gepleit voor een adviesraad om de kaderstellende en controlerende taak van de raad te bevorderen.
Wanneer raads- en commissieleden meer willen weten over de gevolgen van dergelijke samenwerkingsverbanden voord de controlerende taak van de gemeenteraad en  lokale democratie, raad ik het artikel “controleren van gemeentelijke samenwerking” aan. Gezien de kaderstellende en controlerende taak van de Raad wil Burgerforum dan ook de volgende vragen aan de vergadering voorleggen.

Losser heeft in 2019 haar beleid omtrent verbonden partijen geactualiseerd in een actualisatie beleidskader verbonden partijen. In deze beleidsnota formuleert de gemeente 14 uitgangspunten waaraan voldaan moet worden, wil er worden overgegaan tot een publieke of privaatrechtelijke samenwerkingsconstructie. Het valt Burgerforum op dat deze uitgangspunten niet expliciet terugkomen in de Raadsvoorstellen. Wij stellen dan ook voor om in de toekomst Raadsvoorstellen te onderbouwen aan de hand van deze beleidsnotitie. De uitgangspunten bieden een logische chronologische volgorde, zijn helder en de uitgangspunten worden ook nader toegelicht in deze beleidsnotitie zodat er geen onduidelijk bestaat over de betekenis van de uitgangspunten (tevens discussiepunt). Daarnaast zal uniformiteit kunnen bijdragen tot meer kennis bij de Raad over verbonden partijen en horen we minder geluiden uit de Raad als: "we moeten niet de indruk wekken dat wij voldoende kennis hebben van deze materie" 

Voor het raadsvoorstel wat nu voorligt wil Burgerforum graag verduidelijking met betrekking tot de volgende uitgangspunten:
Wat is het maatschappelijk rendement, hoe wordt dat bepaald en hoe wordt de Raad actief geïnformeerd? 

Burgerforum heeft een technische vraag gesteld over het wel/niet aanwezig zijn van een control en beheer instrumentarium m.b.t. verbonden partijen. Het blijkt dat er nog niet gewerkt wordt met een dergelijk instrumentarium. Wij roepen het college dan ook op hiervoor een bedrag op te nemen voor de begroting van 2022. Zonder een dergelijk instrumentarium is het voor de Raad nagenoeg onmogelijk om haar controlerende taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Wij zijn daarnaast van mening dat een dergelijk instrumentarium ook gezien moet worden in het licht van de actieve informatievoorziening vanuit het college richting raad. Wij willen afsluiten met een citaat uit de commissie Ollongren inzake interbestuurlijke samenwerking “de gemeenteraad is het kruispunt van de democratie maar dreigt daar overreden te worden” Laten we het niet zover komen!
 
Share our website