Detailhandelsvisie

BURGERFORUM DETAILHANDELSVISIE  (Henry Elsjan en Sam Luijerink)
 
Ons wordt gevraagd om de detailhandelsvisie en het flankerend beleid van onze gemeente Losser vast te stellen Sinds 2015 zijn we bezig met het parapluplan om het dorp Losser weer aantrekkelijk te maken voor het winkelend publiek. Een nobel streven, maar dat kan er ook voor zorgen dat we voor dilemma’s komen te staan, zoals zich nu voordoet bij een eventuele verhuizing van de Jumbo naar het terrein aan de Gronausestraat van Schorfhaar.
Ik heb al een vraag aan de wethouder:
Klopt het dat er een aanvraag van Lidl is geweest voor dezelfde locatie waar de Jumbo nu naar toe wil en dat die aanvraag toen afgewezen is? Hetzelfde geldt ook voor de locatie van Keizer. Dan praat ik over enkele jaren geleden.
Dat er twijfel is ontstaan bij het Centrum Management Losser over deze eventuele verhuizing van deze supermarkt is begrijpelijk en de angst voor kaalslag bij de overige ondernemers is ook helder, want de trekkende werking van een supermarkt ( 8000-10.000 personen per week) valt dan weg. Het CML ondersteunt dit voorstel en ze zijn ook intensief betrokken geweest met de totstandkoming ervan. Verder is het bedrag dat zij via de BIZ inbrengen ook fors te noemen 
 
Tijdens de beeldvormende bijeenkomst werd er gesproken over onderzoeken die er zijn geweest bij vergelijkbare gemeentes naar aanleiding van verhuizingen van supermarkten. BF is benieuwd naar de resultaten hiervan. Zo’n specifiek onderzoek is er in Losser niet geweest.Zou het college hier naar kunnen informeren?
De gemeente heeft het kernwinkelgebied duidelijk afgebakend. Alles wat er binnen valt komt in aanmerking voor b.v. gevelverbetering en een flink bedrag is gereserveerd voor eventuele verplaatsing van winkels richting dit kernwinkelgebied.
Aan de andere kant is het ook goed te begrijpen dat er een ondernemer is die kansen ziet in een full service supermarkt buiten dit kerngebied. Maar de problemen die dat met zich meebrengt zijn ons ook duidelijk. Een lege plek in het hart van ons winkelcentrum. Er wordt aangegeven wel door de projectontwikkelaar dat er contacten zijn met de discounters Lidl en Aldi als invulling voor de leegkomende Jumbo en dat wij dat als raad als randvoorwaarde zouden kunnen stellen bij de plannen.

We moeten echter heel goed oppassen op precedentwerking, want als we dit toestaan wie zegt ons dat er dan na een bepaalde tijd niet een andere supermarkt met dezelfde vraag komt. Dan kun je dat ook niet weigeren.
Bovendien stond er volgens het Stec bij het opstellen van het rapport al 2980 m2 leeg in het centrum van Losser, waarom moeten we nog eens ± 1200 m2 winkel oppervlakte toevoegen?
Daarnaast verbaast het BF  dat tijdens een niet openbare bijeenkomst van de raad de inhoud ervan zo snel bij allerlei mensen en of organisaties terecht kwam.  De wethouder meldde toen dat er overleggen waren om 600 vierkante meter extra te realiseren op de plaats waar Jumbo nu gevestigd is. De Jumbo meldt echter dat er geen overleg heeft plaatsgevonden. Graag uitleg van de wethouder!
 
De heer de Jong heeft als voorzitter van CML in zijn inspraak heel duidelijk aangegeven dat hij 4 supermarkten in ons dorp niet ziet zitten.dat hij de verhuisplannen van de Jumbo niet ziet zitten en dat dit ten koste zal gaan van de overige winkels in de kern. Een supermarkt heeft een aanzuigende werking, ook op de kleinere zaken, dus die zou je niet buiten het centrum moeten plaatsen. Hij heeft er ook op gewezen datonze gemeente met 3 supermarkten eigenlijk al ruim bedeeld is.
 
En dan nog een ander probleem dat zich voor kan doen: In de vml Plus zouden appartementen komen met daaronder, in de plint, daghoreca of dienstverlening. Maar is daar  belangstelling voor of zitten we straks weer met leegstand, zoals bij plan Assen (de Coöp) en De Gaffel? 
 
Verder heb ik een opmerking betreffende het standplaatsenbeleid. Het college heeft in 2018 een nieuw standplaatsenbeleid vastgesteld. Er zijn niet alleen klachten over de totstandkoming hiervan, maar nog meer overde gevolgen hiervan voor onze winkeliers. Het is toch extra concurrentie in deze moeilijke tijd. En deze ondernemers in het centrum betalen ook nog de BIZ belasting wat al een extra kostenpost is.
Ook is er in onze ogen slecht nagedacht over de locatie waar deze kramen nu staan. Kan dit in overleg met het CML anders geregeld worden?
 
BF is akkoord met de detailhandelsvisie en daarbinnen zien we ook zeker kansen wat de ontwikkelingen op het Martinusplein betreft en die plannen zullen we omarmen. Dit moet met woningbouw daaraan gekoppeld projectmatig ook winstgevend te doen zijn.
 
 
 
Share our website