Debat over de totstandkoming coalitie in worden

 • Home
 • Nieuws
 • Debat over de totstandkoming coalitie in worden
BF vindt het belangrijk dat de totstandkoming van de coalitie in wording, de informatieperiode, in het openbaar besproken wordt, zodat ook al onze inwoners kunnen horen hoe een en ander verlopen is.
 
Allereerst willen wij opmerken dat wij bij de presentatie van het informatieverslag verzuimd hebben om de informateur, dhr. Frans Willeme, te bedanken voor zijn inzet m.b.t deze niet gemakkelijke informatieronde. Bij deze alsnog hartelijke dank.
Ook vinden wij het belangrijk de rol van de informateur duidelijk te maken. Zijn taak is om te komen met een advies voor een nieuwe coalitie en het proces te begeleiden. Inhoudelijke keuzes voor een bepaalde coalitie zijn uitsluitend aan de fracties zélf. En omdat er geen enkele andere optie dan CDA VVD en D66 overbleef, had hij geen andere keuze te adviseren dit te gaan onderzoeken.
 
Nu kunnen wij wel grote woorden gebruiken als kiezersbedrog, volksverlakkerij e.d., maar dat brengt ons niets verder. Daarom gewoon het verhaal zoals het is.
 
De eerste 2 gesprekken waren vooral verkennend. Wij hebben daarin aangegeven dat wij het belangrijk vonden dat recht gedaan zou worden aan de verkiezingsuitslag. In volgorde van voorkeur: 1)BF / CDA / VVD; 2) BF+CDA; 3) BF / VVD met gedoogsteun van de PvdA en 4) voortzetting van BF+CDA & D66.
 
Na het eerste gesprek heeft het CDA gevraagd om een evaluatiegesprek met BF en D66. De fractievoorzitters gaven bij terugkoppeling aan de informateur alle 3 een positief beeld van die evaluatie.
 
Er volgden 2 extra gesprekken van de informateur met alleen de fractievoorzitters van BF en CDA. Benadrukt werd het belang van het elkaar vasthouden van de beide grootste partijen vanwege het draagvlak. Het CDA  met aanhang vooral in De Lutte, Beuningen en het buitengebied en BF in Losser en Overdinkel.  Daarnaast, op verzoek van het CDA een -noem het maar- chemiegesprek, waarna door Burgerforum daar gemaakte afspraken voor de toekomst ook schriftelijk zijn vastgelegd.
 
Er bleven 3 opties over te weten: BF met CDA en die combinatie mét VVD óf D66. Maar na terugkoppeling van de fractievoorzitter van het CDA met haar fractie bleek dat ze niet  met BF alléén wilden. En toen waren er nog 2.
 
Het kantelpunt kwam toen D66 opeens als voorwaarde stelde alléén het gesprek met ons in te willen gaan als ook een nieuwe optie, nl. CDA-D66-VVD onderzocht zou worden. Daarmee werd al duidelijk waar het heen zou gaan. BF heeft toen de VVD nog gevraagd wat mogelijk was, maar de VVD sprak zich uit voor CDA en D66. D66 -als verliezer- idem dito.
Het resultaat is bekend. Wij zijn buitengesloten en aan de kant gezet.
Onbegrijpelijk, temeer het CDA in dat laatste gesprek nog aangaf voorzetting van de huidige coalitie met ons en D66 op nummer 1 te hebben staan.
Vraag: Waarom zei het CDA dit toen, maar koos ze toch voor de VVD?
 
Het CDA gaf per mail richting informateur aan dat het vertrouwen in ons ontbrak. Maar dat is nooit in een van de informatiegesprekken duidelijk naar voren gekomen.  
Overigens is het ook niet wáár dat de laatste anderhalf jaar geen coalitiegesprekken meer zijn geweest. Voor de zomervakantie is er omtrent de afstemming rondom de standpunten Aloysiuslocatie iets niet goed verlopen, wat reden was voor het CDA en D66 om de gesprekken stop te zetten. Samen met burgemeester Gebben zijn zaken toen uitgepraat en de coalitiegesprekken met ingang van 2018 weer ingepland.
In de informatiegesprekken zelf waren er inhoudelijke géén grote verschillen, concludeerde ook de informateur. Achteraf gaf het CDA echter aan onze opmerkingen t.a.v de Aloysiusschool en de huisvestingsverordening te mager te vinden.
Maar dan vragen wij ons af wat de VVD hierover dan gezegd heeft? Die hebben voor de verkiezingen vurig gepleit voor behoud van de Aloysiusschool. Ook zijn we benieuwd naar de inhoudelijke verschilpunten tussen VVD en D66 wat de duurzaamheidsagenda betreft. Denk aan het standpunt van de VVD t.a.v. nascheiding/diftar (weg met de 3 bakken), geen zonnepark én -dit vooral richting CDA - verlaging van de OZB?
De reden om ons buiten te sluiten kunnen in ieder geval niet inhoudelijke verschillen zijn, want die zijn er zeker ook tussen CDA -VVD - D66.
 
Vraag: En waarom wilde het CDA de wethouders kandidaten niet bekend maken, zoals Burgerforum wel heeft gedaan? Daarnaast was voor het CDA uitbreiding van wethouders onbespreekbaar. Het moest de huidige formatie van 2,6 fte’s blijven. Houdt ze hieraan vast of is dit nu ineens wel bespreekbaar?
 
Dan het argument wat werd gebruikt om wethouder Wildschut te willen behouden om bestuurlijke ervaring in het college niet verloren te laten gaan, vanwege zijn deskundigheid, de nog lopende grote projecten en de steun die hij na de verkiezingen vanuit de bevolking kreeg.
Wij betwisten absoluut niet diens deskundigheid. En er zullen vast veel steunbetuigingen zijn geweest, dat kunnen we niet controleren. Twee hebben wij er van gezien, die van dhr. Bloemen en die van het CML. Dat er nog lopende grote projecten zijn klopt, maar dat geldt evenzeer voor onze eigen full time en ook bestuurlijk ervaren wethouder Jan Martin van Rees. Deze wethouder wordt echter wél zonder pardon aan de kant gezet en komt op wachtgeld. Dus ook dat argument is niet steekhoudend gebleken.
En als we op steunbetuigingen moeten afgaan, is de afgelopen week wel bewezen dat BF in ieder geval in de coalitie thuis hoort. Overigens is ook nog de mogelijkheid geopperd dhr. Wildschut als een soort “zakenwethouder” namens de andere partijen aan te stellen, maar dat werd ‘m ook niet.
D66 had er moeite mee dat we hen op de vierde plek hadden gezet, wat voorkeuren voor samenwerking betreft. Dit was echter niet een keuze gericht tégen D66, maar wij hebben van meet af aan duidelijk gemaakt dat we onze keuzes gemaakt hebben op basis van de verkiezingsuitslag en/of mede op basis van de verkiezings-programma’s. D66 was -als verliezer- niet de meest voor de hand liggende keuze.
Vraag: Waarom trok D66 zo’n grote broek aan -daar waar bescheidenheid gezien het verlies paste- en vond ze dat ze in de coalitie hoorde?
 
En wat in de wandelgangen of waar dan ook wel of niet is gezegd, is hier niet aan de orde. En datzelfde geld voor het lobbyen over en weer. De basis moeten de informatiegesprekken zijn, niet “van horen zeggen” of “toen zeiden ze dat”. Door alle partijen is wel eens wat gezegd, waar dan ook. Ook wij hebben een aantal zaken moeten slikken, maar wilden dit nu achter ons laten en vooruit kijken in het belang van Losser.
 
Wij zijn open, transparant en constructief de gesprekken in gegaan, tot op het laatst. Ik heb in een laatste telefoongesprek met mevr. Visschedijk nog aangegeven dat wij zouden gaan voor BF met CDA en D66, maar dat de optie om alleen met het CDA verder te gaan ook nog steeds stond.
 
Dat het heel slecht zou zijn als wij buitengesloten worden en ik ook niet kon begrijpen waarom? Ik heb toen zelfs nog gevraagd of het lag aan het aantal gewenste wethouders en/of wellicht het eerste loco burgemeesterschap een rol speelde. Dus alles was voor ons bespreekbaar. Ook in dit gesprek overigens geen woord van het CDA over gebrek aan vertrouwen in ons. 
 
Het is een lang verhaal geworden, omdat wij hier in de openbaarheid duidelijkheid wilden geven. Maar in feite kon het in 1 zin. Men wilde ons simpelweg niet…en dan houdt het op!
 
En niet WIJ, niet BF is als grootste partij de grote verliezer, maar onze inwoners. En dat is de afgelopen week ook gebleken uit de vele honderden reacties. Men is verbaasd, boos, teleurgesteld, emotioneel en begrijpt hier echt NIETS van. 
De rode draad uit die reacties is de trieste conclusie van velen: “waarom zouden we nog gaan stemmen, het heeft toch geen zin” .....en dát zouden partijen die de D van Democratie prominent in hun naam hebben staan zich voorál moeten aantrekken.
 
———————
2e termijn:
 
We hebben net met elkaar gedebatteerd over de uitslag van de verkiezingen en het feit dat door de informateur wordt voorgesteld om een college te onderzoeken zonder ons als grootste partij.
Vanavond is 1 ding heel duidelijk geworden. CDA VVD en D66 volgen de trend om lokale partijen buiten spel te zetten, maar er ZIJN GEEN goede argumenten om ons aan de kant te zetten. Er is van alles bijgehaald om de zwarte piet maar bij ons neer te kunnen leggen. Er wordt een beeld neergezet van ontbreken van chemie en vertrouwen, maar het is slechts het opwerpen van een rookgordijn om de ware reden te verbergen.  Het gaat om persoonlijke voorkeuren, om partijbelang, om macht, om maximale invloed en profilering.
 
Wij zijn benieuwd naar het vervólg én in hoeverre gedane uitspraken en eigen agenda’s gaan sneuvelen en uiteindelijk het pluche het wint.
 
De ons ingebrachte en zozeer gewenste raadsprogramma of raadsagenda lijkt weinig zin meer te hebben vanwege het ontbreken van vertrouwen.
 
Omdat wij  voor openheid en transparantie zijn, ook in dit soort processen, komen we met een motie om de coalitievorming na de volgende verkiezingen in de openbaarheid te houden. MOTIE


MOTIE                               
Agendapunt 10 Raadsdebat Informatie
Onderwerp: Openbaarheid Informatie
 
De raad in vergadering bijeen d.d. 24 april 2018
Constaterende:
 • Dat na de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart jl. er op 23 maart een openbare duiding is geweest van de uitslag van de verkiezingen;
 • Dat de gesprekken met vertegenwoordigers namens de politieke partijen tijdens de informatie, onder leiding van de informateur, in beslotenheid hebben plaats gevonden;
 • Dat de informateur in een openbare bijeenkomst op 16 april advies heeft uitgebracht.
Overwegende:
 • Dat in het verslag van de informateur het proces helder en transparant beschreven is;
 • Dat over de inhoud van de gehouden gesprekken verschillende verhalen naar buiten komen;
 • Dat transparantie en openheid bij alle partijen voorop staat.
Spreekt uit:
 • Dat alle gesprekken tijdens de informatie in de openbaarheid moeten plaats vinden.
 
Verzoekt de partijen in de gemeenteraad:
 • Het informatieproces in het vervolg in volledige openbaarheid te houden.
 • Aanvulling: De gesprekken over de wethouders in de formatieronde en niet openbaar
 
 
En gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum           Lies ter Haar          fractievoorzitter
Share our website