De zaak Kienhuis

Bezwaar Handelsonderneming Kienhuis
 
Er is bezwaar aangetekend door handelsonderneming Kienhuis aan de Deppenbroekweg tegen de door de gemeente Losser aangekondigde last onder dwangsom voor het strijdig gebruik en illegaliteit van een deel van de bebouwing op zijn perceel. De commissie bezwaarschriften heeft uitspraak gedaan en is van oordeel dat het bezwaar van de handelsonderneming gegrond is. Zij is van oordeel dat het besluit van het college onvoldoende is voorbereid en niet in verhouding staat tot het te dienen doel. Ze adviseert het college een inhoudelijk standpunt in te nemen en in goed overleg met de Kienhuis te bekijken wat wel of niet op deze locatie door het college wordt toegestaan.


Maar het college wijkt hier -heel ongebruikelijk- van af en besluit het bezwaarschrift toch ongegrond te verklaren.
 
Daarom heeft Burgerforum daar afgelopen dinsdag vragen over gesteld. Wij hebben de stukken gelezen en vinden het advies van de commissie bezwaarschriften helder. Wij vinden de argumenten die het college geeft om hier van af te wijken NIET overtuigend en vroegen om alsnog het advies van de commissie over te nemen en het bezwaar gegrond te verklaren. Het college is hiertoe niet bereid.
 
In het advies van de commissie bezwaarschriften staat de onderbouwing van hun advies. De commissie onderschrijft weliswaar dat er inderdaad sprake is van illegaliteit van een deel van de neergezette gebouwen, maar wijst ook op het feit dat het college in een brief van 6 april 2018 Kienhuis weliswaar hierop heeft gewezen maar tevens heeft aangegeven dat er wellicht een mogelijkheid was om middels een bestemmingsplanwijzing een en ander te kunnen legaliseren. Voorafgaand moest Kienhuis een principeverzoek indienen waarbij zijn plannen uitgebreid moest beschrijven en motiveren. Dat is ook gebeurd, maar het college gaf daarop aan hier niet aan mee te willen werken.
 
De commissie wijst er ook op dat er ook qua handhaving in deze zaak wel iets aan de hand is waardoor handhaven nu in een ander licht komt te staan. Er is in deze zaak namelijk niet alleen 30 jaar niet gehandhaafd, maar er is tussentijds meerdere keren onderzoek op de locatie gedaan zónder dat dit tot handhavingsacties heeft geleid. Er was dus niet sprake van een situatie waaruit de eigenaar kon opmaken dat het zou leiden tot een concrete handhavingsactie. Sterker nog, de commissie is van mening dat Kienhuis in redelijkheid er van uit mocht gaan dat de situatie in overleg met de gemeente tot een bevredigende oplossing zou kunnen komen. Ook door de brief van april 2018. Want het ging er naar de mening van de commissie juist om dat het college zou onderzoeken óf er nog mogelijkheden waren. Er is niet gebleken dat dit onderzoek ook heeft plaatsgevonden. Wat handhaving betreft telt ook mee dat niet gehandhaafd is ná de uitspraak van de Raad van State hierover in 1989. Rechtszekerheid betekent duidelijkheid en die kwam er toen ook niet door niet te handhaven op dat moment van een onherroepelijk besluit.
 
Ook wijst de commissie bezwaarschriften er op dat het argument concurrentie nooit een rol mag spelen in dit geval.
 
De fractie van Burgerforum vindt het advies van de commissie bezwaarschriften helder en snapt niet waarom het college hier niet in meegaat.
 
Share our website