Nieuws

CPP project Wonen aan het Dinkeldal


BF - Exploitatie WONEN AAN HET DINKELDAL
Vandaag moeten we een besluit nemen over de grondexploitatie van het CPO plan Wonen aan het Dinkeldal en een krediet beschikbaar stellen van ruim 4.3 miljoen euro. Ook moeten we JA zeggen tegen de dekking van het tekort van ruim 6 ton uit de reserve grondbedrijf. Hoewel het hier dus gaat om het beschikbaar stellen van het krediet, is dit niet los te zien van het plan Wonen aan het Dinkeldal dat eerder gepresenteerd is en waar nog veel open einden aan zitten.
 
Allereerst moet ons iets van het hart. Dat was het antwoord van de wethouder op de vraag of er ook niet gekeken kon worden naar starterswoningen, waarop deze zei: “wij denken….dat je dan een wijk krijgt die we met zijn allen niet zouden moeten willen.”
En hoewel het een slip van de tong geweest kan zijn, is de wethouder hier later niet op terug gekomen, terwijl hij aan de geluiden uit de zaal had kunnen afleiden hoe deze opmerking viel. Bij mij stonden de tenen krom in de schoenen. Hoor ik dat goed? Wordt hiermee nu in feite gezegd dat het zo’n mooi plan is dat starters en jongeren hier niet thuis horen? Mogen ZIJ niet van dit mooie plekje genieten? Is dat alleen weggelegd voor een select groepje dat wil wonen op deze specifieke plek, maar waar de gemeente, dus de gemeenschap, ook nog fors geld op moet toeleggen?! Voorz., de wethouder sprak namens het gehele college, dat vraagt om een reactie!
 
BF is op zich niet tegen bouwen op deze locatie, bijvoorbeeld op de plekken waar nu ook bebouwing is, maar als je er al geld op toe legt als gemeente, dan mag je ook verwachten dat iedereen op zo’n plek welkom is, dus zeker ook starters en jongeren.
 
Overigens snappen wij dat de gemeente in de maag zit met dit stuk grond dat voor 1,8 miljoen in de boeken staat en dat ze dat niet graag wil afboeken. Een stap terug in de geschiedenis leert ons dat dit terug te voeren is op een voor ons onbegrijpelijke zet in het verleden. Het voormalige terrein van onze sociale werkvoorziening de WBO, later Groenbouw is als bruidsschat meegegeven toen er sprake was van het samengaan van de sociale werkvoorziening Losser met Oldenzaal en Denekamp. Niet slim... vinden wij.... vooral niet slim als je daarbij niet vastlegt dat je dit stuk grond inclusief gebouwen bij het uit elkaar gaan op zijn minst voor een schappelijk prijsje weer terug wilt hebben. De gemeente heeft het voor maar liefst 1,6 miljoen terug gekocht en nu maar hopen dat er nog een goed bedrag voor terug komt. Dat snappen wij wel, maar voor ons is dát geen reden om met dit plan in te stemmen.
Als men wil wonen op zo’n kwetsbare plek, waar ruimtelijk gezien veel extra’s moet gebeuren, dan mag je ook verwachten dat op zijn minst een kosten-dekkende prijs betaald wordt.
 
Overigens is van het eerste plan, te weten invulling met seniorenwoningen en een gemeenschappelijke sociale ruimte inclusief 2 appartementen waar verpleging in zou kunnen, niets meer over.
 
Onduidelijk is hoeveel kavels afgenomen worden door het CPO dat geen CPO meer is. Dan nóg iets wat onduidelijk is. Gezegd is dat de gemeente de overblijvende kavels gaat verkopen. Maar de woordvoerder van het CPO -of klankbordgroep zoals de wethouder dat nu noemt- zei toch echt wat anders, nl.:   “Wij hebben als initiatiefnemers de afspraak gemaakt met Haafkes dat WIJ dat hele gebied kunnen gaan toewijzen. En daarnaast is het zo dat mensen wél lid moeten worden en 300 euro moeten betalen…… Ja er kunnen kavels in de vrije verkoop komen, maar dan via het CPO”.
Dus hoe zit dat nu? Vorige keer vertelde de wethouder dat de gemeente deze kavels in de vrije verkoop gaat verkopen! Graag duidelijkheid. En zijn daar dan voorschriften aan verbonden en zo ja welke? Hoe worden ze dan in de markt gebracht? Is er ruimte voor starters en jongeren?

Dán nog iets over het betrekken van de burgers bij dit plan. Dat dit niet goed is verlopen is de laatste tijd wel duidelijk geworden. Pas nadat het plan klaar was mochten zij hun woordje doen. Dan moet je niet vreemd opkijken dat het op weerstand stuit. Wat de huurders betreft: ja er is sprake van tijdelijke contracten. En ja….natuurlijk leest men wel de krant en houden ze er rekening mee dat ze moeten verhuizen. Maar er is geen overleg met de huurders geweest en ze weten niet waar ze aan toe zijn. En voorzitter, zó gaan we toch niet met elkaar om. Je mag toch verwachten dat je als huurder op de hoogte gehouden wordt en meegenomen wordt in het proces. En wanneer wordt gesloopt? Kan de sloop zoveel mogelijk naar achteren geschoven worden, zodat de huurders de gelegenheid hebben om een nieuwe locatie te zoeken? Bovendien lopen de huren, dus inkomsten voor de gemeente dan ook nog door.
Overigens staat ons bij dat wethouder Hassink indertijd aangaf voor de voedselbank al een nieuwe locatie te hebben. Wij zijn benieuwd naar die locatie!
 
Afrondend: De onderbouwing van dit voorstel roept veel vragen op. Dat geldt zeker voor de cijfers die we hebben ingezien. Met name de wijze waarop de verkoopprijs tot stand is gekomen. De voordelen liggen alleen bij het vml CPO, de risico’s -en daarmee financiële tegenvallers- komen voor rekening van de gemeente.
Opnieuw -net zoals bij het zonnepark- een krakkemikkelig voorstel met veel open einden. Wat BF betreft zal dit op zijn minst beter uitgewerkt moeten worden, waarbij ook naar andere doelgroepen gekeken moet worden.
Wij vinden het besluit niet rijp voor besluitvorming en het zou verstandig zijn dit in te trekken.
Voorzitter, het college heeft nog veel uit te leggen.

Besluitvorming: De beantwoording was volstrekt onvoldoende en daarom heeft BF tégen gestemd.
 
 
 
 
Share our website