Commissies B&S en Ruimte 22.1.19

BURGERFORUM vragen Rondvraag
Commissie Bestuur en Samenleving en Ruimte 22.1.2019
 
Vragen openbare toiletten (Inge Oort)
 Enige tijd geleden zijn vragen beantwoord over het open stellen van toiletten in onze gemeente .
Daarop kwam het enigszins onbevredigende antwoord dat openbare toiletten openbaar zijn maar dat wisten we al. Ons is toen toegezegd dat er verwijzingen zouden worden aangebracht waar deze toiletten zich bevinden m.n. in het Lossers Hoes. Tot op heden hebben wij helaas nog niets gezien.
Ook is ons niet duidelijk wat de wethouder nu werkelijk heeft gedaan om Losserse (horeca)ondernemers over de streep te halen hun toilet voor bezoek aan te melden op de app Hoge Nood. Jammer daar het in onze buurgemeente Oldenzaal blijkbaar wel is gelukt.
 Onze vragen:
1 Komen de gevraagde bordjes er op korte termijn?
2 Is er b.v contact geweest met CML om dit bij hun leden onder de aandacht te brengen?
3 kunt u aangeven op welke manier ondernemers al zijn gevraagd deel te nemen?
 
Vragen omtrent geplande woningbouw en zorgcentrum De Vlasakker
(Wouter Hoonberg)
Acties in het verleden hebben gezorgd voor meer aandacht voor zorg in Losser. Mooie plannen werden er gemaakt, activiteiten van de Muchte  en muziekschool zijn verplaats. Een mooi terrein is vrij gekomen voor een nieuwe bestemming. Er zou een onontbeerlijk zorgcentrum ontstaan. Een initiatief van Domijn, ontwikkelaar Weghorst, de v.d. Bentstichting en dr. Boermans. Meermaals hebben we er al om gevraagd, maar er komt maar geen schot in. En tot nu toe zien we geen vastomlijnde plannen. In een gemeente waarin we in de toekomst meer vergrijzing tegemoet zien maar ook een nijpend tekort aan woningen voor mensen met een beperking, zou zorg dichtbij hoog op de prioriteitenladder moeten staan. Hierover enkele vragen:
  1. Waarom stagneren de plannen rondom zorgcomplex de Vlasakker?
  2. Waarop zit het op vast? Er waren toch gegadigden?
  3. De vraag naar zorgwoningen is groot, getuige berichten die wij ontvingen van mensen die al vele jaren op zoek zijn naar goede woonruimte voor hun kind met een beperking. Dan zou er toch een beetje druk op de ketel moeten komen?
  4. Als deze locatie niet meer in beeld is waar zouden deze plannen dan wel kunnen worden gerealiseerd?
  5. Zijn er al eens gesprekken geweest met bijvoorbeeld de sint Maartenstede over het braakliggende terrein aldaar?? Dit zou ook een mooi terrein zijn voor aanleunwoningen voor ouderen die in onze gemeente soms 5 jaar en  nog meer moeten wachten op een woning gelijkvloers.
Commissie vraag betreffende erve Beernink (Hans Volmbroek)
Een aantal keren hebben wij de oude, reeds afgebroken en opgeslagen boerderij erve Beernink onder uw aandacht gebracht. De ontwikkelingen zouden in de gaten worden gehouden. Echter in de tussentijd zijn we hierover niet bijgepraat en horen we in de “wandelgangen” dat er wel degelijk ontwikkelingen zijn. Onze vraag is dan ook.
1 Wat is de huidige stand van zaken?
2 Blijft de boerderij voor Losser behouden? Aan welke locatie moeten we daarbij denken?

Vragen Aloyisius locatie (Martha Horstman)
Op de raadsvergadering van 18 december is besloten de Aloysius locatie te bestemmen als woningbouw. Wij begrijpen dat feestdagen een belemmerende factor kunnen zijn in de voortgang van processen. Maar er is nu een maand verstreken en we zouden nu toch wel heel graag willen dat er snel vooruitgang wordt geboekt.
De doorslaggevende beslissing heeft namelijk vragen doen oprijzen waar we vandaag graag antwoord op zouden willen krijgen.
1. Wat zijn de stappen die het college na de raadsvergadering heeft ondernomen?
2. Is Bijont al ingelicht dat zij verder uitgewerkte plannen kunnen aandragen ?
3. Is er op wat voor wijze dan ook contact geweest met ten Brinke of heeft men uit de krant moeten lezen hoe het er voor staat? En wat was de eventuele reactie daarop?
4. Heeft men al een uiterlijke datum waarop plannen kunnen worden ingediend ?
 
Share our website