Commissie ruimte 26 mrt 2019

BF Raadsvoorstel Vaststelling zonneveldenbeleid (Lies ter Haar)
 
Wij misten bij de stukken een kaart waar we met één oogopslag kunnen zien waar wel en geen zonneveldenpark mag.
We hebben dat schriftelijk gevraagd en hier antwoord op gekregen, maar dat antwoord vinden we niet echt bevredigend. Zo is nog elke keer na te pluizen waar het wel of niet kan.
 
De kosten van de netaansluiting bepalen in sterke mate de haalbaarheid van een initiatief. Bij de eerste verkennende gesprekken met de gemeente komt dit onderdeel aan de orde. Dit lijkt ons heel essentieel, want duidelijk is dat de infrastructuur in Nederland nog lang niet klaar is voor wat we allemaal willen.
U geeft zelf ook al aan dat dit een complexe opgave is. BF is van mening dat de gestelde doelen onmogelijk en onwenselijk zijn, helemaal als je het verplicht oplegt en huishoudens met enorme kosten opzadelt.
Je kunt de energie uit gas niet vervangen door dezelfde hoeveelheid uit stroom. De huidige transportleidingen zijn niet bij machte om deze hoeveelheden te transporteren.
Is het dan niet logischer en ook voor het draagvlak niet beter, dat je eerst zorgt dat je daar een oplossing voor hebt vóór nu al data te stellen om wijken van het gas te halen?
 
En als je kijkt wat er nodig is om in 2023 een duurzame opwekking van 20% te bereiken en de vertaling daarvan naar de benodigde hectares zonnevelden, windturbines en biogas, dan is BF van mening dat ook dit onrealistisch en niet mogelijk is en bijstelling nodig is. Ziet u dat ook zo?
Wat de leges betreft. Dit zal nog in een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. Ook hierover hebben we schriftelijke vragen gesteld omdat wij graag zouden zien dat commerciële projecten zwaarder worden belast dan particuliere waar de inwoners zelf profijt van hebben.


De effecten van de energietransitie op het landschap heeft, worden nauwkeurig gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
Hoe zit het met grensoverschrijdende projecten en samenwerking?
Lusten en Lasten lokaal
De gemeenten werken bij voorkeur mee aan initiatieven uit de lokale samenleving met lokale binding van de initiatiefnemers. Dat vinden we een goed punt.
Professionele ontwikkelaars wordt gevraagd ruimte te bieden aan lokale initiatieven binnen grootschalige ontwikkelingen.
Gesteld wordt onder meer dat dit kan door de grotere ontwikkelaars te faciliteren een deel van het zonneveld te reserveren voor een lokale energie coöperatie. Hoe moeten we dit zien?
En hoe je projecten zodanig vormgeven dat ALLE inwoners er profijt van hebben. Kunnen we dit soort initiatieven dan voorrang geven?
 

BF Raadsvoorstel Bestemmingsplan Kerkstraat 30 Losser (Sam Luijerink)

 Deze opmerkingen en vragen hebben we t.a.v. dit punt (vanwege door andere fracties al eerder gestelde vragen niet allemaal ingebracht om dubbelingen te voorkomen)
 
Het te bouwen complex bestaat uit 13 appartementen (9 appartementen in drie bouwlagen langs de Kerstraat en 4 appartementen in twee bouwlagen op het binnenterrein).
 Blij dat er woningen komen voor de doelgroep jongeren en senioren met een verkoopprijs tussen de 150.000 en 250.000 euro. Daar is ook echt behoefte aan. Het plan op zich vindt BF weinig aantrekkelijk. Dan hebben wij een mooier plan voorbij zien komen (van Maseland).
 
Nijhuis Bouwmanagement heeft een ontwerp, waarin op eigen terrein een half verdiepte parkeerkelder wordt aangelegd om zodoende 13 parkeerplaatsen op eigen terrein te kunnen realiseren (zes in een half verdiepte kelder, zie onderstaande afbeelding en zeven insteekparkeerplaatsen langs De Brink).
U stelt dat uitgaande van de doelgroep ouderen een parkeernorm van één parkeerplaats per appartement realistisch is.
Die veronderstelling vinden wij zeker niet realistisch. Vaak is er nl. al sprake van meer auto’s per huishouden en waar moeten die dan heen?
 
Wij vinden dat aantal parkeerplaatsen voor 13 appartementen heel erg weinig. Want er wordt wel gezegd 13, maar er worden ook 3 ingeleverd langs de Brink. En parkeren is daar al een probleem. Graag reactie.
 
 
BURGERFORUM Natuurbegraafplaats op Aust De Lutte (Martha Horstman)
 
Een heel mooi initiatief.
 Toch hebben we een aantal vragen hierover.
 
Het entree gebouw wordt 250 m2 groot dit is een behoorlijk groot gebouw met impact op de omgeving. Zijn er al tekeningen gemaakt om een beter inzicht te krijgen hoe dit er uit gaat zien? Graag zouden we zien dat het gebouw zoveel mogelijk in de natuur opgaat.
 Datzelfde geldt voor de parkeerplaatsen. Er wordt gesproken over 34 parkeerplaatsen waarvan er nu al een aantal zijn hoeveel zijn dat er en hoeveel komen er dan bij?
 Er wordt uitgegaan van 2 plechtigheden met 17 auto’s en een gemiddelde voor bezoekers van 9 auto’s per etmaal. Waar is dit op gebaseerd? Want er staat ook dat het maximum aantal graven nog niet bekend is. Het lijkt ons dan heel lastig bepalen hoeveel verkeersbewegingen er komen, want dat hangt ook af hoeveel mensen er begraven zijn. Met 200 begraafplekken zie je heel andere verkeersbewegingen dan bijvoorbeeld met 20!
Wordt er een maximum aantal gesteld en waarop wordt dat dan gebaseerd?
 Wat gebeurt er met de natuurbegraafplaats als de organisatie van Waarde zich terug trekt of als de grond verkocht zou worden?
 Kan er ook gekozen worden om begraven te worden zonder kist of zou dat bijvoorbeeld ook in linnen doeken kunnen. En worden er eisen gesteld aan het soort kisten met oog op het milieu.
Zijn er nog bezwaren van de buurt te verwachten?
 De tendens is dat de vraag naar natuurbegraafplaatsen toeneemt. Is het college van plan hier beleid op te maken, waaraan we dit kunnen toetsen bij nieuwe aanvragen?
 
Bod van Domijn, prestatieafspraken en raadsinfo hierover (Sam Luijerink)
 
Vragen:
  • In de raadsinformatie staat dat SHBL zich in dit concept kan vinden, alleen is er geen leden bijeenkomst geweest. Dit vinden wij als burgerforum een kwalijke zaak. De mensen waar dit bod een impact op heeft worden op deze manier niet vertegenwoordigd.  Onze vraag: Is de wethouder van mening dat de huurdersbelangen goed vertegenwoordigd zijn ondanks dat de leden zich niet hebben kunnen uitspreken over dit voorstel/ bod?
  • De woonvisie Losser 2016 rept over een groeiend aantal 1 persoons huishoudens. Hiernaast staat in de prestatieafspraken dat Domijn in gesprek gaat met ouderen met het doel om ze langer thuis te laten wonen. Door deze ontwikkelingen is het logisch te verwachten dat er een te kort aan woningen ontstaat. Onze vraag: Waarom is hier niks van terug te vinden in de prestatieafspraken met Domijn? En dus is de wethouder van mening dat de huidige woonvoorraad genoeg is om deze extra druk op te vangen?
  • Bij Thema 3 “iedereen hoort erbij, staat dat de ouderen kunnen verhuizen naar seniorenwoningen. Onze vraag: Zijn deze seniorenwoningen dan ook van de zelfde prijscategorie als het huis waaruit de huurder komt?   
  • Een groot deel van de huurwoningen heeft een slecht energie label (D en lager). De rijksoverheid heeft aangeven dat kosten voor verduurzaming niet mogen leiden tot hogere kosten voor de huurder. Onze vraag: Heeft de wethouder dit punt opgenomen of / en besproken met Domijn en is de wethouder verzekerd dat dit niet gaat gebeuren?
  • In de prestatieafspraken staat dat er “voldoende” betaalbare en beschikbare woningen zijn. Wat is voldoende? Uit de jaarrekening van Domijn in 2016 heeft Domijn 1898 DAEB-woningen in de gemeente Losser en in 2017 zijn dit er echter 24 minder en met de huidige sloop/ herontwikkeling van de Irisstraat/Leliestraat en Julianastraat zal dit aantal nog verder afnemen.( We zijn de afgelopen jaren al meer dan 100 woningen verloren)  Hiernaast laat het CPB een trend zien in de ontwikkeling van 1 persoonshuishoudens. Wij vinden deze ontwikkeling zorgelijk, minder woningen en een groeiende groep woningzoekenden. Onze vraag: Wat zijn “voldoende betaalbare en beschikbare woningen”. En wat is voldoende, is dit een wachttermijn van 3 maand, 6 maand, 1 jaar etc? Is de wethouder van mening dat er nu op dit moment voldoende DAEB-woningen zijn.
  • Tot slot, Domijn geeft aan hoeveel ze gaat investeren in onze gemeente. Onze vraag: Hoeveel wordt er gedesinvesteerd in deze periode? En is dit in redelijke verhouding met de investeringen
     

BURGERFORUM  Rondvraag 26.3.2019
Ontsluitingsweg Luttermolenveld - De Lutte Zuid (Lies ter Haar)

Eerder hebben wij al gevraagd om het tracé zo veel mogelijk richting autobaan te verplaatsen. Toen werd door de wethouder aangegeven hier geen mogelijkheden te zien vanwege opnieuw moeten onderhandelen met de grondeigenaar.
De omwonenden hebben een alternatief aangedragen, te weten de optie ontsluiting via Weideveldweg -> Lossersestraat achter de panden door langs de geluidswal. 

Optie 1 breedte 8-8,5 m.  /       Lossersestraat - Weidemolen
  1. Deze optie (Lossersestraat-Weidemolen) is nooit beoordeeld door de gemeente Losser. Waarom niet?
  2. Bij deze variant lopen de monumentale bomen geen gevaar en is geen deal met dhr. Oostenbroek nodig, in tegenstelling tot wat eerder gezegd werd. Wij vragen het college dan ook alsnog voor deze variant -die ook voldoet aan de eisen van een ontsluitingsweg wat breedte betreft- te kiezen. Gaat ze hierin 
Share our website