Commissie ruimte 26.7.19

Burgerforum – Wonen aan het Dinkeldal (Jos Tijdhof)
De bezwaren die we al geuit hadden als Burgerforum die blijven we houden.

Is er overleg geweest met de huurders van de gebouwen daar? Zo nee waarom niet?
Is bij het college bekend om hoeveel huurders het gaat en hoeveel werknemers die totaal hebben?
Gaan door deze opzegging van huurders ook werkgelegenheid voor Losser verloren? Zo ja hoeveel is dat?
De maximale bouwhoogte is 3 bouwlagen is dit wel wenselijk voor het hele project?
Is het al bekend waar de voedselbank heen gaat?
Hebben alle  huurders van de volkstuinen de opzegging ontvangen en zijn ze vooraf wel geïnformeerd. Wij horen nl. heel andere geluiden.  Kunnen deze volkstuinhuurders elders terecht in onze gemeente? Ivm het project de groene loper moeten we juist onze inwoners en jeugd stimuleren voor allerlei groenprojecten in onze gemeente.
Wat voor afspraken zijn er met de omwonende gemaakt nav dit project en zijn hier ook resultaten geboekt waar de omwonende iets aan hebben? (alle zienswijzen zijn ongegrond bevonden)?
Wat moet de richtafstand zijn vanaf de waterzuivering en de bouwpercelen, wat is de huidige afstand van de huidige bebouwing?
Vorige keer was er weinig tot niets bekend over de kandidaat kopers. Hebben wij nu wel een overzicht met daadwerkelijke kopers voor deze kavels?
Waarom is er een kapvergunning afgegeven voor de Elzen aan de Kopshofweg? Die staan toch niemand in de weg en zo houd je een groene buffer.
 

Burgerforum Nieuwbouw De Fakkel (Martha Horstman)
 
T.a.v. De nieuwbouw van de Fakkel hebben we al een aantal technische vragen gesteld en daar snel en uitgebreid antwoord op gehad, waarvoor dank. O.a over de wijze van aanbesteding. Ook is het goed te weten dat de omwonenden per brief geïnformeerd zijn en ook bij het vervolgproces worden betrokken. Er blijven nog wel een aantal vragen over.
 
We zouden graag van de wethouder willen weten waarom er € 1.273.914,- exclusief BTW extra krediet nodig is. Is aan te geven waarin dit forse verschil ten opzichte van eerdere ramingen zit?
 
Ook omdat we de b.t.w van af 1 januari 2019 moeten afdragen. Sinds wanneer was bekend dat we geen teruggave van de b.t.w. zouden ontvangen?
Nu kunnen we wel een aanvraag doen bij SPUK (een regeling om gemeenten te compenseren voor de nadelen van de BTW maatregel) maar hoe zeker is het dat we daar aanspraak op kunnen maken?  Ook de gemeente kan er toch niet zomaar van uit gaan dat komt wel goed? Of is dit misschien al toegezegd?
Wat als die 17,5% er niet komt, moet dit extra bedrag dan uit de algemene reserves gaan? Graag uitleg.
 
Als gebruikers worden onderwijs, Volley en Handbal en in de winter de Hockey genoemd. Kan de sporthal ook breder gebruikt worden, dus voor meerdere evenementen. En dan denken we hierbij met name aan de jeugd (jongeren vanaf 13 jaar, waarvan we weten dat zij vinden dat er in Losser te weinig voor hen is te doen.
Over de 6,5 miljoen is wel heel veel geld voor alleen voor het onderwijs en een paar sportverenigingen.
 
Is het gebouw multifunctioneel te gebruiken, dus ook voor evenementen geschikt. Wij denken daarbij aan het Sterrengala. Dat zijn nl. evenementen waar de hele samenleving wat aan heeft.
 
Waarom is er voor gekozen om de sportverenigingen de kantine te laten pachten i.p.v. een horeca exploitant, zodat er ook op momenten dat er niet gesport wordt er toch wat gedronken kan worden?
Ik denk dat velen van ons nog de tijd weten dat de Fakkel een sport café had, DE uitgaansplek voor de jeugd. Uiteraard kun je de sluitingstijd hierop aanpassen (afhankelijk van de leeftijd).
De inrichting van het horeca gedeelte komt voor rekening van de de sportverenigingen, die ook de uitbater zijn. Maar het moet ook voor de verenigingen wel uit kunnen en praktisch te regelen zijn qua vergunningen en bezetting. Wat als daar iets tussen komt door welke reden dan ook, hoe garandeert u dat de kantine open blijft voor bezoekers?

BURGERFORUM - Raadsinfo Aloysiuslocatie
Toch vreemd dat er een raadsinfo nodig is om duidelijkheid te krijgen over wat we met onze motie bedoelen. Dat had het college ook in december bij het indienen kunnen vragen.
Voor ons was de motie duidelijk en wij vinden dat het college deze ook zo spoedig mogelijk moet uitvoeren.
Daarbij zij er zijn 3 opties:
Optie 1) Bijont ontwikkelt de Aloysiusschool en Ten Brinke ontwikkelt het vml. postkantoor. 
Optie 2) Bijont ontwikkelt zowel Aloysiusschool als vml postkantoor, maar dan moet ten Brinke wel het postkantoor aan Bijont willen verkopen.
Optie 3) Ten Brinke ontwikkelt zowel de Aloysiusschool als het vml. postkantoor.
Note: Mocht ten Brinke niet alléén het postkantoor willen ontwikkelen, maar ook niet verkopen aan Bijont, dan is dat wat ons betreft géén reden om te zeggen dat het plan van Bijont niet door zou kunnen gaan of de ontwikkeling van ten Brinke met ontwikkeling vml. postkantoor dan vóór gaat. Het ligt er dan aan welke plannen op tafel komen.
Uitgangspunt bij alles: behoud van de Aloysiusschool voor woningen en niet bijvoorbeeld alleen een geveltje dat blijft staan.

Tijdpad: Binnen 3 maanden, dus voor 1 juni 2019.
En wat de discussie over het woord “onderhandelingen” betreft, willen we er op wijzen dat als je dit strikt neemt het alleen kan passen op de plannen van Bijont, omdat er met ten Brinke geen onderhandelingen waren ten aanzien van behoud van de Aloysiusschool. Ten Brinke heeft altijd aangegeven dit niet als optie te zien.
En we zeiden het al eerder. Met Bijont was er wel degelijk sprake van onderhandelingen. Aan hen is door de toenmalige wethouder gevraagd om ook het vml. postkantoor te betrekken bij het ingediende plan schoolwoningen.
 
Standplaatsenbeleid
Onlangs is een standplaatsvergunning voor 3 jaar verleend voor de verkoop van gebraden kip(producten). Zowel het CML als ondernemers zijn hier niet gelukkig mee.
  1. We hebben het standplaatsenbeleid voorbij zien komen, maar wie beslist er uiteindelijk wie wel of geen vergunning krijgt en op welke criteria?
  2. Wordt dit overlegd met de ondernemersverenigingen en in Losser met het CML?
 
Toeristenbelasting B&B
De B&B’s zijn bij de toeristenbelasting ingedeeld onder de categorie waaronder ook de hotels vallen. Dat was voorheen niet het geval. Het gevolg daarvan is dat voor hen de toeristenbelasting die ze moeten vragen en afdragen met meer dan 50% omhoog gaat, van 1,03 euro naar 1,50 euro! Daar komt bij dat ze hierover niet vooraf zijn geïnformeerd en pas bij brief van het GBT over de toeristenbelasting dit zagen. Dat geeft voor hen een extra nadeel, omdat ze van een ander bedrag zijn uitgegaan in de folders en informatie richting recreanten.
Wij hebben volgende vragen:
  1. Losser heeft als speerpunt toerisme en waarom wordt dit dan op deze wijze onaantrekkelijk gemaakt?
  2. Waarom worden B&B’s nu in de categorie hotels ingedeeld, met als gevolg deze forse verhoging?
  3. Waarom zijn de betreffende ondernemers hiervan niet op de hoogte gebracht?
  4. Hoe kunnen we deze indeling naar de hoogste categorie weer ongedaan maken en weer teruggaan naar de 1 euro per persoon per nacht?
Share our website