Commissie - Integraal Veiligheidsplan en rondvraag

  • Home
  • Nieuws
  • Commissie - Integraal Veiligheidsplan en rondvraag

commissie B&S 22 januari 2013

De speerpunten voor 2013-2016 zijn volgens dit integraal veiligheidsplan

1- veiliger leefomgeving

2- drugsoverlast en –handel

3- jeugd

4 - verkeersveiligheid

5- inbraakpreventie

Veel wordt ingezet op preventie. Op zich een goede zaak, maar voor de mensen is het ook heel belangrijk dat er daadwerkelijk wat gedaan wordt aan overtredingen en dat er gehandhaafd wordt.

 

Denk hierbij ook aan de overlast hondenpoep.

In de APV Artikel 2:58 wordt Verontreiniging door honden strafbaar gesteld. Dit zal ongetwijfeld een van de meest gemaakt overtredingen in onze gemeente zijn. Maar ook hier wordt niet op gehandhaafd.

Wat heeft het dan voor zin dit in de APV op te nemen?

Datzelfde geldt voor verkeerd parkeren, fietsen zonder licht en dat soort zaken. Vanaf 2006 pleiten wij al voor maatregelen in het kader van optreden tegen de zogeheten kleine overtredingen. BOA’s zouden een prima rol kunnen spelen als het gaat om bestuurlijke boetes. We zouden die kunnen inlenen bij onze buurgemeenten. Ook dit raakt de leefbaarheid in onze gemeente. Kunnen hier middelen voor vrij gemaakt worden?

Fietsendiefstallen, ook iets wat heel erg leeft onder de bevolking. Goed dat er nu een bende is opgepakt, maar we hopen dat dit ook aandacht blijft krijgen.

Geschrokken zijn wij van het aantal jaren 15, 16 jarige jongeren dat aldrugs heeft gebruikt. 32% heeft al wel eens gebruik, en maar liefst 32% vaker dan een keer. Het is inderdaad zaak om hierbij ook de scholen, maar zeker ook de ouders een rol te laten spelen.

Opiumwet: We weten dat Café de Grens vanwege aanwezigheid van hennep 6 maanden gesloten moest worden. Maar wij hoorden ook dat daarnaast de drank- en horecavergunning van Café de Grens is of zal worden ingetrokken? Klopt dit en zo ja, wat zijn daarbij uw overwegingen?

Wij missen een heel belangrijk punt bij veilige woon- en leefomgeving. Er wordt geconstateerd dat men in Losser meer dan gemiddeld aangeeft dat de buurt de afgelopen periode achteruit is gegaan. U wijst dan op de Overdinkel Generator en dat een mogelijke verklaring is dat dit project in fases wordt uitgevoerd, waardoor niet direct overal resultaat zichtbaar is.

Wij erkennen het nut van de Overdinkel Generator en zijn bij de bijeenkomsten van Talmaplein en Spinnersweg geweest. Maar wat hier niet wordt benoemd is dat problemen ook komen doordat veel mensen van buiten Losser instromen die een wat ander leefpatroon hebben!

Heel duidelijk wordt door inwoners aangegeven dat sinds Domijn het lotingssysteem hanteert, dit aan de orde is. De ene buurt wordt opgeknapt, maar de volgende buurten staan al weer onder druk, bijv. Kerkhofweg en Julianastraat enz. Alleen door een ander huurtoewijzings-systeem kunnen we hier grip op krijgen. Wat ons betreft is dit de grootste bedreiging voor een veilige en prettig woon- en leefomgeving en we zouden het in die zin ook graag benoemd zien. De fysieke verloedering, meer huisuitzettingen en toename van burengerucht kun je hier deels ook aan linken. Het blijft in Losser blijkbaar een taboe om dit te benoemen, maar het heeft veel invloed op onze gemeente en ook op het zo gewenste Noaberschap.

Wat ons betreft krijgt dit de meeste prioriteit, tezamen met het aanpakken van de kleine overtredingen/ergernissen door het aanstellen van BOA’s.

Tot slot: Klopt het dat er maar een bedrag van 4.883,- euro is voor de uitvoering van projecten? Want daarmee kun je weinig extra’s doen! En dan denken we maar weer aan die leefbaarheidsmakelaar…….

Rondvraag

1) We kregen een brief onder ogen, waarin geconstateerd werd dat er sprake was van een overtreding (van geringe aard) ten aanzien van het illegaal verrijzen van een bouwwerk. Tevens dat in het kader van de beginselplicht tot handhaving het college behoort op te treden, maar dat in verband met prioritering in behandeling van handhavingszaken en de aanwezige werkvoorraad een handhavingsactie niet eerder dan over 2 jaren zal kunnen worden opgestart.

Wij vonden dit een wel héél merkwaardige brief! Graag uitleg.

Als wij dit afzetten tot eerdere zaken waarin wel gehandhaafd werd, we noemen Glanestraat 4, waar een schuurtje een nieuwe buitenmuur kreeg die weer moest worden afgebroken, dan lijkt hier sprake te zijn van willekeur. In sommige gevallen wordt blijkbaar wel gehandhaafd, maar in andere weer niet. Wat is ten aanzien hiervan het beleid!

 

Share our website