Commissie Bestuur en Samenleving 28 nov 2017

 • Home
 • Nieuws
 • Commissie Bestuur en Samenleving 28 nov 2017
Burgerforum commissie B&S 28.11.17                    

Tarieven afval/omgekeerd inzamelen
Voorzitter, ondanks onze wens om pas om de plaats te maken omdat er nog veel niet duidelijk is voor de inwoners van Losser over de afvalinzameling, konden we deze week via via de voorgestelde tarieven voor dit systeem vernemen. De strekking is duidelijk, men is voornemens dit systeem per 1 januari in te laten gaan. Begrijp goed dat we het wel waarderen dat het college zich terecht zorgen maakt om de onduidelijkheid hierover bij de inwoners. En deze bezorgdheid tracht weg te nemen door de tarieven openbaar te maken, daar hebben we zelf ook om gevraagd. Maar de vorige keer was beterschap beloofd  omtrent communicatie met raad en commissie. Daarnaast is nog veel voor onze inwoners onduidelijk. En onduidelijkheid  roept  veel weerzin op afval op de juiste wijze te scheiden en  we waren zo goed op weg om mensen bewust te maken. Velen zijn immers geschrokken, toen we begonnen te scheiden, van de berg plastic afval die we wekelijks produceren. Ook de berichtgeving in de media rond nascheiding en de perikelen rond de grijze container in Hengelo geven veel onrust. Daarom ook onze vraag om pas op de plaats te maken, want omgekeerd inzamelen (het zelf wegbrengen van afval) is wat Burgerforum betreft niet aan de orde.
De raad moet op 19 december  de beslissing nemen over de tarieven maar we hebben toch nog een aantal dringende vragen richting het college.
 1. Waarom is er niets gedaan met het verzoek pas op de plaats te maken? Nu gaan we iets invoeren dat niet voldoende is uitgewerkt. Neem het inleveren van de grijze container. Dat kan nog helemaal niet want de ondergrondse containers zijn nog niet geplaatst.
 2. Wanneer worden de ondergrondse containers geplaatst en wordt er voldoende geluisterd naar de bezwaren van omwonenden? Hoe verloopt de inspraakprocedure? Moeten er nog aanpassingen gedaan worden in de vorm van parkeerplaatsen? Niet iedereen zal zijn vuilnis op de fiets wegbrengen en stilstaan op de rijbaan is misschien niet wenselijk en zelfs gevaarlijk.
 3.  Er is door Burgerforum gevraagd het of het groen blijvend gratis kan worden ingeleverd dan wel een verruiming van de termijn van gratis aanbieden. Wat is daarmee gedaan ? En zijn de tarieven daarvoor al bekend ?
 4. Ik citeer even de wethouder “deze tarieven leiden niet tot een verhoging van kosten voor onze inwoners. Veranderen de mensen hun gedrag met het scheiden van afval niet dan blijven de kosten gelijk.” Een rekensommetje leert ons dat mensen wel degelijk duurder uit zijn en dat het verschil tussen aanbieden aan straat en wegbrengen maar minimaal  is of bij een grijze container van 140 ltr men zelfs duurder uit is. Wat denkt de wethouder daar aan te doen en denkt de wethouder dat de minimale marge voldoende is om mensen te bewegen het afval zelf weg te brengen?
 5. Als dan de inwoners beslissen de grijze container massaal te houden wegen dan de kosten van het plaatsen van ondergrondse containers en de administratie rond de lediging op tegen de baten?
 6. Kunnen mensen die spijt krijgen van het inleveren van hun container of mensen die om wat voor rede dan ook niet meer hun afval zelf weg kunnen brengen weer een grijze container terugkrijgen? En hoeveel gaat dat dan kosten ?
 7. En t.a.v. blokcontainers: daar kan max 30 ltr per keer in gedeponeerd worden. Mensen van bijv. de Leurinkshof en andere appartementencomplexen kunnen glas, verpakkingen en gft vaak niet kwijt in de directe omgeving en zijn aangewezen op de ondergrondse containers. Door de wijziging van pakweg 60 naar 30 ltr zullen ze dus veel vaker moeten storten, is daar rekening mee gehouden?
 8. Na al deze vragen waarom niet toch een pas op de plaats maken ? En vervolgens verder overwegen wat de beste manier is en de daarbij passende tarieven?
 9. Mocht een en ander toch op grote problemen stuiten vanuit de bevolking , wat zijn dan de kosten om een en ander terug te draaien? En kan dit dan nog ? Ik refereer hierbij aan de situatie in Hengelo.
 10. Mocht dit alles toch doorgang vinden kunnen we dan na een jaar een grondige evaluatie verwachten en is dan bijstelling mogelijk?
 
Een samenvatting van het antwoord van de wethouder (voor de volledige tekst kunt u het audioverslag van deze vergadering naluisteren).
De wethouder wijst er op dat er duidelijk een onderscheid gemaakt moet worden tussen Diftar en het omgekeerd inzamelen. Dit laatste is absoluut niet aan de orde. En zou dit in de toekomst aan de orde komen, dan wordt dit eerst aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Wat wel doorgaat is wat eerder (in april) al besloten is, nl. dat we overgaan tot gedifferentieerde tarieven (diftar).  Het zelf wegbrengen van afval is nu ook niet verplicht, maar kan op vrijwillige basis gedaan worden in de 10 ondergrondse containers die januari, februari 2018 zullen worden geplaatst. Daar kunnen mensen bezwaar tegen hebben en het college heeft daar ook al een aantal vragen over binnen. Dat proces loopt. De invoering van de oranje container is eerder al genomen na een proef in een deel van Losser en De Lutte. Daar is de raad toen ook mee akkoord gegaan. Voor het invoering van deze oranje container krijgt de gemeente ook een korting  op de tarieven (Netvang) en dat is een voordeel voor onze inwoners. Zonder oranje container zou het dus duurder zijn.
Wat de tarieven betreft is er sprake van gelijkblijvende tarieven bij gelijkblijvend aanbieden van de grijze container. Wat daar wél bij betrokken moet worden is het volgende: De tarieven 2017 zijn kunstmatig laag gehouden, omdat we de dit jaar en ook de jaren daarvoor extra geld uit de afvalstoffenreserve hebben gehaald. Dit omdat daar een fors bedrag in zat en de raad een deel daarvan aan de inwoners terug wilde geven. De grens die we voor de reserve moeten aanhouden (om te fikse schommelingen in de tarieven tegen te gaan) is nu bereikt. Dus dat extra voordeel valt weg. Toch blijven de tarieven dan nog gelijk. Maar dit is allemaal wel lastig uit te leggen aan onze inwoners en daar heeft hij de raad vorig jaar ook op gewezen. Maar er blijft sprake van een voordeel en vooral als de grijze container minder vaak aan de straat gezet wordt. Daarnaast zullen de tarieven voor Twence ook nog iets naar beneden gaan door de bronscheiding.  Overigens is bij de oranje container al deels sprake van na-scheiding. Het gaat hier om een verpakkingscontainer, waarbij verpakkingen en plastic gescheiden worden. Discussies over nascheiding lopen nog en uit de verschillende rapporten komen verschillende conclusies. Dit wordt echter gevolgd.
De tarieven blijven dus gelijk, maar je kunt voordeel halen door de container minder aan de straat te zetten. Je zou nog meer voordeel kunnen halen door het restafval zelf naar de ondergrondse container te brengen.
Er zijn 2 uitzonderingen en dat is bij hoogbouw: Wat hoogbouw met 1 grijze container is het duurder. Dat kan opgevangen worden door ook een gratis groene container aan te vragen. Wellicht kan ook een groen en oranje container gezamenlijk als bewoners aangevraagd worden (beide gratis).  Wat dat betreft zal hier ook nog eens naar gekeken worden. Alle mogelijkheden zullen nog eens goed op de rij gezet worden en dan ook als informatie gedeeld worden met de inwoners.
Wat het 5 x gratis aanbieden van groen op de gemeentewerf betreft heeft hij hier geen kostenplaatje van. Dat zou je ook zelf eenvoudig kunnen uitrekenen. Het staat in feite wel haaks op het uitgangspunt “de vervuiler betaalt” en wat het groen betreft is al tegemoet gekomen aan een motie van CDA en D66 door een staffeling in de kosten aan te brengen.
 
 
 
 
Share our website