Commissie Bestuur en Samenleving 26 mrt 2019

 • Home
 • Nieuws
 • Commissie Bestuur en Samenleving 26 mrt 2019
Beleidsnota Integratie Statushouders (Henry Elsjan)
 
Wederom een nota die door de participatieraad kritisch is bekeken en waar hun advies op enkele onderdelen is aangepast in deze nota
 Toch heb ik nog enkele vragen richting de wethouder en wel de volgende:
 
 • Tussen 2013 en 2019 is er veel veranderd op het gebied van Inburgering.  Was er in die periode sprake van beleid en hoe werden in die periode de beslissingen genomen?   Dat we nu de zaken wat gestructureerder aanpakken middels deze nota is prima, maar hebben we dan in de afgelopen periode gewoon wat aangemodderd? 
 • Punt 1.2.4  is er sprake van een ontzorgend stelsel?  Hoe wordt dat vormgegeven? Wie bepaalt hoe lang iemand die zorg krijgt en op welke gronden? Monitoring en evaluatie speelt hierbij m.i. een belangrijke rol.
 • Punt 1.2.6 Wat gebeurt er met de grote groep waar de voorgestelde wijzigingen te laat voor komen?  Moeten die nu alles zelf opknappen?
 • Punt 2.1.4. Juridische begeleiding . U schrijft dat de verwachting is dat door de verwachte hoge kosten van de implementatie van de Wet Inburgering dit traject na 2019 niet meer zal worden verlengd. Ik zou daar graag een verklaring of uitleg van willen hebben. 
 • Punt 2.1.6. Er zijn nu 2 participatieconsulenten die zich bezig houden met onze statushouders. We verwachten door betere regie én mede door extra taallessen de resultaten verbeterd zullen worden. Het bevreemdt Burgerforum dat er dan toch € 20.000,- wordt uitgetrokken voor reiskosten naar Oldenzaal. om statushouders daar het inburgeringstraject te laten vervolgen. U schrijft bovendien dat u bang bent voor extra inzet van dure trajecten als het mislukt. Mijn vraag is: wat is er beter in Oldenzaal dan in Losser? Is er een kwaliteitsverschil? Is Oldenzaal beter dan Losser?
 • Ik neem aan dat de taallessen allemaal door het ROC van Twente worden verzorgd? Waarom kunnen we die betere resultaten hier niet bewerkstelligen?
 • In de raadsinfo geeft u aan dat u nog niet weet om hoeveel trajecten het precies gaat. Hoe komt u dan aan dat bedrag van € 20.000,- 
 • Een 2e vraag : Als het echt richting Oldenzaal moet,  dan zou ik willen weten om hoeveel personen het handelt die naar Oldenzaal gaan. 
 • Wat gebeurt er met statushouders die niet willen meewerken aan het participatietraject? Wat zijn de mogelijkheden die een consulent heeft en wat zijn de gevolgen voor zo’n statushouder?
 • Huisvesting: het te veel concentreren van statushouders op één plek of in één straat is ons inziens niet wenselijk   Momenteel horen wij van inwoners dat er in bepaalde straten, ondanks duidelijke afspraken die er zijn gemaakt met Domein ( b.v. 2 gezinnen in een straat) , al meer gezinnen zijn geplaatst. Wat is de mening van de wethouder op deze zaken? 
 
 
Dienstverlening publieksbalie Losser  (Wouter Hoonberg)

In de raadsinfo is te lezen dat het aantal bezoeken aan de publieksbalie voor reisdocumenten en overige producten met grote stappen afneemt. Het gevolg is dat er door de afname van de legesopbrengsten de publieksdienst niet meer efficiënt kan functioneren. Heel simpel gezegd….. het zou niet meer uit kunnen. Daarom is gekozen om de openstelling te verminderen tot 3 en later 2 dagdelen in Losser en uitwijk naar Enschede.

Burgerforum vindt dat een verkeerde keuze is gemaakt en ziet dat de dienstverlening wat de publieksbalie betreft na de samenwerking met Enschede steeds meer afkalft. Eerst konden de mensen elke dag bij de balie terecht, toen ging het op afspraak en werden dagdelen geschrapt en nu dit. Straks moeten we voor alles nog naar Enschede.
Wij hebben dan ook volgende vragen.
 1. Waarom is voor deze optie gekozen? Het moet toch niet alleen om het geld gaan, maar ook om de burger goed te bedienen. Deze optie betekent een drastische vermindering van de dienstverlening, in het bijzonder ook voor Lutternaren en Beuningers.
 2. Waarom is niet gekozen voor optie 1 en dan mét avondopenstelling? In rustige tijden kunnen de medewerkers toch andere werkzaamheden doen?
 3. Als men kiest voor optie 2, maar weinig of geen gebruik gemaakt wordt van de dienstverlening in Enschede, kan dit dan weer worden teruggedraaid? Het kost namelijk wel eerst 14.000 euro extra? Of is er dan geen weg terug?
 4. Burgerforum vreest dat dit een eerste stap is om nog meer via Enschede te laten regelen? Is dat de bedoeling?
 
BURGERFORUM Rondvraag commissie 26.3.2019 (Inge Oort)
 
Aanslag gemeentelijke belastingen
Bij de gemeentelijke belastingen wordt onder de WOZ en daaronder de berekening van de OZB de waarde van de woning peildatum 1.1. van het vorige jaar vermeld.
Vraag: Zou voor de duidelijkheid en ter vergelijking ook aangegeven kunnen worden wat de WOZ-waarde was bij de vorige aanslag.
 
Openbare toiletten
In het voorjaar van 2018 hebben wij  aan de wethouder gevraagd wat te doen aan de vindbaarheid  en bereikbaarheid van toegankelijke  toiletten in onze gemeente en de middenstand te bewegen hun toilet voor gebruik open te stellen. De wethouder zegde toen reeds toe dat hierop ingespeeld zou worden en er in het najaar van 2018 plannen en resultaten zouden worden gepresenteerd. Dat resulteerde in een teleurstellend antwoord op 27 november.  Openbare gebouwen waren op de app hoge nood geplaatst. En of er inspanningen waren verricht richting ondernemers is ons (nog steeds) niet duidelijk geworden
Op 22 januari van dit jaar moesten we weer op deze kwestie terugkomen en werd toegezegd dat op zeer korte termijn er in ieder geval verwijzingsbordjes zouden worden opgehangen in het Lossers Hoes.
1) jammer genoeg moeten we constateren dat de bordjes er nog niet hangen. Wanneer gaat dat eindelijk eens gebeuren ?
2) Wederom moeten we constateren dat toezeggingen blijkbaar maar al te makkelijk in het vergeetboek belanden. Zo langzamerhand moeten we een administratie gaan bijhouden of het toegezegde wel gebeurt. Is de wethouder het met ons eens dat dit zeer vervelend is? En belooft hij beterschap in de toekomst ?
3) Van de provincie is 110.000 euro  (vanuit de regeling Stadsbeweging) ontvangen voor het uitvoeringsprogramma centrum Losser. Kan dit geld gebruikt worden voor een openbaar toilet in het centrum?

 
Share our website