Commissie Bestuur en samenleving 26.2.19

 • Home
 • Nieuws
 • Commissie Bestuur en samenleving 26.2.19

Vragen bij Integraal beleidsplan Sociaal Domein (Henry Elsjan)
 
Het Integraal beleidsplan Sociaal Domein  2019-2022. Allereerst wil ik het college en de ambtenarij een compliment geven over de wijze en het proces hoe dit plan tot stand is gekomen. Er heeft een goede participatie plaatsgevonden in het najaar van 2018.
 
Er staan in het plan mooie doelen, maar het gaat er wel om hoe we die kunnen bereiken. Ik heb daarom nog een aantal vragen aan het college:
 
- algemene voorzieningen: werken nu alle artsen,met nadruk op alle, mee aan deze nieuwe werkwijze en zijn daardoor het aantal maatwerkvoorzieningen afgenomen?
 
- een vraag over het passend onderwijs: heeft het college een duidelijk overzicht hoe dit passend onderwijs nu functioneert in onze gemeente?
 
- een vraag over fraudebestrijding: zijn er al resultaten bekend betreffende het verbeteren van handhaving om fraude te voorkomen?
 
- Veilig Thuis Twente:  zijn hier nog steeds achterstanden?  Daarnaast een vervolgvraag over de crisiszorg: WIJZ verzorgt de crisisdienst tijdens kantooruren en VTT doet dat in het weekend en buiten de kantooruren. Wij zijn benieuwd hoe dit verloopt. Wordt er in alle gevallen direct gehandeld in crisisgevallen?
 
- Maatschappelijk initiatief: BF vindt een contactambtenaar per dorpskern een sterk punt, we hebben nog wel een vraag over de beoordelingscommissie en de daarbij behorende spelregels. Kan de wethouder hier meer over vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat.
 
- Respijtzorg: het zou worden opgezet door Fundament, maar het stond nog in de kinderschoenen. Laatst kon men ons nog niet zo veel vertellen. Ons inziens is het nog niet echt van de grond gekomen. het is zo belangrijk voor onze mantelzorgers. Graag nu  de stand van zaken!
 
- Preventie schulden: er wordt samengewerkt met woningcorporaties, waterleidingbedrijven en met Menzis, maar  niet iedereen heeft Menzis als zorgverzekeraar. Kunnen andere instanties, daar bedoel ik banken of leningverstrekkers hier misschien ook een rol in spelen. Zijn daar ook contacten mee?
 
- Aansluiting ruimtelijk/sociaal domein: als het visiestuk in 2019 klaar is en er een plan van aanpak is en er wordt een pilot gestart, dan is onze vraag : gaat Losser hierin dan participeren?
 
- Monitoring: BF is blij te lezen dat er ieder jaar een avond voor de verantwoording wordt georganiseerd.
 
- Verder las ik dat de duurste 10 gezinnen samen meer dan 1 miljoen verbruiken uit het Sociaal Domein. Een schrikbarend bedrag. Vraag: zijn dat langdurige kosten of kosten die onvermijdelijk zijn en kunnen die eventueel teruggebracht worden?
 
Tot zover in 1e termijn.
 
 Kadernota Gezondheid 2019-2022 BURGERFORUM (Wouter Hoonberg – commissie 26.2.19
 
In het Kadernota Gezondheid 2019-2022 worden voor de komende jaren de kaders geschetst die ervoor moeten zorgen dat we grip blijven houden op de gezondheid van onze burgers. De participatieraad heeft daarin advies geleverd over het beleid. In onze ogen met een verhelderende blik, waarbij er punten zijn benoemd die er voor BURGERFORUM echt toe doen. We zijn dan ook zeer tevreden over de bijzonder waardevolle bijdrage die is geleverd over deze nota. Vanzelfsprekend is nog niet alles helder en hebben wij dan ook een aantal vragen voor de wethouder.
 
 • In het document staat aangegeven dat er veel nadruk ligt op alcohol en minder op het drugsgebruik. Daar is dan ook bewust voor gekozen. Waarom deze keuze? Daarnaast ook de vraag: Waarom bij drugs overlast c.q. gebruik alleen inzetten op handhaving en niet of nauwelijks op preventie?
 
 • In Twente zijn er gezondheidsverschillen, hierin speelt opleidingsniveau en inkomen een grote rol. De GGD Twente heeft dan ook aangegeven intensiever te willen samenwerken met de gemeente om voor de groepen met een lage Sociaal economische status meer gezondere levensjaren te realiseren. Hoe moeten wij die samenwerking voor ons zien?
 
 • Graag worden wij op de hoogte gehouden. Zijn er meetmomenten ingebouwd of evaluatie momenten? Zo ja, hoe wordt de raad hierin meegenomen en met welke frequentie zal dat dan zijn?
 
 • We hopen als BF niet dat het uiteindelijke doel van deze nota ook is dat straks er geen alcohol meer geschonken mag worden bij verenigingen. Dit werkt in onze ogen weer andere belangen tegen. Hoe denkt de wethouder hierover?
 
 • In het stuk wordt er ook gewezen op de vergrijzing en krimp. Die in onze gemeente nog sterker is dan in de omliggende gemeenten. Vindt het college dit geen reden om extra in te zetten op woningen voor jongeren?

Gecontracteerd taxivervoer collegeleden
Collegeleden hebben recht op vergoeding voor de kosten van dienstreizen. Hierbij worden de kosten voor het reizen per eigen auto en voor het openbaar vervoer vergoed. Eventuele taxikosten komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij er sprake is van gecontracteerd vervoer, waardoor het vervoer per taxi als ter beschikking gesteld vervoer wordt aangemerkt. Om het voor collegeleden mogelijk te maken om in incidentele gevallen bij een dienstreis voor zakelijke doeleinden toch van een taxi gebruik te kunnen maken, wordt een overeenkomst voor gecontracteerd vervoer afgesloten.
BESLUIT: 1. Aangaan van een overeenkomst voor gecontracteerd vervoer voor dienstreizen van collegeleden. 2. Vaststellen dat het gecontracteerd vervoer alleen beschikbaar is voor zakelijke doeleinden.
Een van de collegebesluiten op 12.2.19 was dat er een overeenkomst voor gecontracteerd vervoer voor dienstreizen van collegeleden wordt afgesloten. Het gaat dan om het gebruik van een taxi bij dienstreizen.
Dit is nieuw voor Losser, vandaar de volgende vragen:
 1. Wat was de reden om hiertoe over te gaan?
 2. Voor welke gevallen zal dit gebruikt worden en gebruikt mogen worden?
 3. Met wie en hoe wordt dit afgesloten?
 
Uitspraak Centrale Raad van Beroep (huishoudelijke hulp)
Ook in de besluitenlijst van 12.2.19 te lezen:
Intrekken hoger beroepen bij de CRvB Met betrekking huishoudelijke ondersteuning heeft de rechtbank Overijssel een tweetal beroepschriftschriften gegrond verklaard. Tegen deze uitspraken heeft het college hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Inmiddels heeft de CRvB een aantal uitspraken gedaan met betrekking tot het normenkader en beleid op gebied van huishoudelijk hulp welke ook gevolgen hebben voor de door het college instelde hoger beroepschriften.
BESLUIT: De bij de CRvB ingestelde hoger beroepschriften van 6 juli 2018 en 23 november 2018, tegen de uitspraken van de rechtbank Overijssel met betrekking tot huishoudelijke hulp, intrekken.
 1. Wat voor uitspraken waren dat?
 2. Wat is de consequentie hiervan?
 3. En krijgen de cliënten nu hun oude uren terug?
Share our website