Nieuws

Commissie 28.10.2014


Beleidsplan WMO 2015-2018 (Henk Filipsen)
 
Behandeld in Klankbordgroep SD van 23-10-2014 en commissie vergadering van 28-10-2014
Opsteller: Henk Filipsen
 
Betreft:            Het gaat een stuk wat al eerder in een eenvoudige versie aan de klakbordgroep SD is gepresenteerd. Het gaat nu om inbreng te geven op de inhoud en vragen te stellen voorafgaande aan de gezamenlijke commissie vergadering van 28-10-2014 a.s..
 
Vragen en of opmerkingen:
 
In Hoofdstuk 5. Kom de volgende zin aan de order,
 
Het voorzieningenniveau en goede zorg anno 2013 behouden met een gevarieerd aanbod
aan sport en cultuur, waardoor inwoners zich lichamelijk en geestelijk gezond en goed
voelen
 
Met name het punt cultuur roept vragen op, wat wordt hiermee precies bedoeld?
 
In Hoofdstuk 5. Kom de volgende zin aan de order,
 
Uitgangspunten binnen perspectief ‘jong en oud tellen mee’:
Iedereen binnen de gemeente draagt zijn steentje bij aan de samenleving.
De straat, wijk of het buurtschap en de dorpsraden dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid
 
Hoe gaat de gemeente Losser hierin faciliteren en of sturing geven?
 
In Hoofdstuk 5. Kom de volgende zin aan de order,
 
Uitgangspunten binnen perspectief ‘Losser en maatschappelijke partners werken in
nieuwe allianties aan projecten’:
De gemeente belegt steeds meer initiatieven bij de inwoners.
De gemeente gaat minder organiseren, meer laten ontstaan, minder opleggen, meer initiatieven van anderen volgen en faciliteren; minder geld geven, meer verbinden met het doel om geld te genereren. En alleen geld geven als er helder zicht is op het resultaat of effect.
 
Kan er aangegeven worden om welke nieuwe allianties en of projecten we het heir over hebben?
 
In Hoofdstuk 5.2  Kom de volgende zin aan de order,
 
Nadruk op preventie en vroeg signalering
Om de doelstellingen in het sociale domein te bereiken, zowel inhoudelijk als financieel, leggen we de nadruk op preventie en vroeg signalering. De informatie die wij hebben over de zorgvraag in onze gemeenschap gebruiken we om gericht voorzieningen te (laten) creëren, daar waar zij het meeste effect hebben.
 
Kan er aangegeven worden hoe we uitvoering geven aan preventie en vroeg signalering?
BF heeft eerder geopperd om ook de thuishulp en zorg hier mede in te zetten.
 
In hoofdstuk 5.3 Coalitie akkoord komt het volgende aan de order.
 
Het welzijnswerk wordt, mede in relatie tot de drie decentralisaties, kritisch tegen het licht gehouden.
 
Wanneer gaat hierover het inhoudelijke debat plaats vinden? Wellicht dat een aantal van de nu ingeslagen wegen een zuiver en inhoudelijk debat hierover al overbodig maken, dit zal BF zeer kwalijk vinden. BF zal op dit punt in de commissie vergadering en raadsvergadering terug komen.
 
 
In hoofdstuk 6.3 Ondersteuning van mantelzorg en andere vrijwilligers.
 
Extra inzetten op de mantelzorgondersteuning van dementerenden.
 
Kunnen we beter niet eerst gaan evalueren hoe dit de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd, en hoe groet de het aanbod is van mensen die deze mantelzorgers wil ondersteunen.
We hebben als raad hier de afgelopen behoorlijk op bezuinigd, omdat onder ander het beoogde effect uitbleef.
 
 
In het hoofdstuk 6.4 Vroeg signalering en preventie.
 
Kan er aangegeven worden hoe we uitvoering geven aan preventie en vroeg signalering?
BF heeft eerder geopperd om ook de thuishulp en zorg hier mede in te zetten.
 
 
In hoofdstuk 6.5 Algemene voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning.
 
We hebben inmiddels begrepen dat uit de eindevaluatie van het sociale wijkteam naar voren is gekomen dat de loketfunctie uit Overdinkel gaat verdwijnen.
Graag willen we weten welke motiverende redenen hieraan ten grondslag ligt.
Wel hierbij opgemerkt dat de eindevaluatie in de commissie en de raad nog besproken c.q. behandeld moet worden.
We vinden het als BF meer dan spijtig dat de het aangepaste beleid al wordt ingezet terwijl inhoudelijke debat hierover nog moet plaats vinden. BF houd vooralsnog vast dat de loket functie voor Overdinkel behouden moet blijven!
 
In hoofdstuk 6.7 Maatwerkvoorziening ter ondersteuning van zelfredzaamheid en
Participatie.
 
Hoe denken we de 35% korting te realiseren, gezien vanuit de praktijk?
Er zijn nu mensen die huishoudelijke hulp hebben van 1,5 uur per week, dit zal straks wel eens 2 of 2,5 uur kunnen gaan worden. Omdat een aantal al door de ondergrens heen is geïndiceerd.
 
 
In Hoofdstuk 6.8 Cliëntenparticipatie.
 
Hier wordt nog de WMO raad benoemd. Wanneer hebben we een nieuw advies orgaan?
 
 
In Hoofdstuk 6.16 Continuïteit 18+ hulp na jeugdhulp.
 
Ik mis hierin de koppeling met het UWV in Hengelo, t.a.v. de wajongers.
 
 
In Hoofdstuk 6.17 Cliëntondersteuning.
 
Hier wordt over MEE gesproken. Is dit nog wel een rieele instelling om zaken mee te doen, gezien de huidige omvang van deze organisatie?
Mensen die straks beschikbaar zijn via MEE wonen allen buiten de regio?!
 
 
In Hoofdstuk 7. Communicatie.
 
Gezien de eerdere discussies hierover vinden wij dit een zeer beperkte paragraaf. Ook het verhaal van de toegezegde participatie ladder en website ontbreken hier bv. Ook nog.
 
 
In Hoofdstuk 9. Landelijke en regionale sturingsindicatoren.
 
Laatste versie van de stapelings monitor is reeds van 2011. Goed te gebruiken als ijkpunt.
 
 
In de Bijlage 2. Evaluatie doelstellingen en resultaten beleidsperiode 2011 – 2014.
 
Hierin wordt alleen gesproken over het muziekonderwijs, graan zien we in het licht van de Decentralisaties en de samenhang in de gemeente ook voor de iets en wat oudere doel groep gewaarborgd. Muziek onderwijs is voor ca. 85% alleen gericht op jongeren, waarom niet breder trekken.
 
Algemeen:
 
Veel zaken die genoemd worden zullen gemonitord, bijgesteld en of aangepast worden.
Zou u voor ons de procedure willen schetsen waar en in welke situatie de Klankbordgroep SD, commissie B&S en de Raad meegenomen worden.
Maar nog veel belangrijker vinden we dat procedures en communicatie (naar wie ook) in een participatie ladder verwerkt worden. Dit is ook een verplichting vanuit het Coalitie akkoord.
 
Bijlage 3. Financiële vertaling.
Wordt nog toegevoegd nadat er meer duidelijkheid over de reële cijfers bestaat.
Graag zouden graag zien op basis van de nu beschikbare cijfers waar het naar toe gaat? Ook is dit twee maand terug in de klankbordgroep SD op vragen van de VVD toegezegd.
 
 
Wat we ook in dit document missen is de koppeling met woningbouw vereniging Domein.
We bedoelen dat op het absorptievermogen van een straat of wijk. In sommige wijken is het geen reëel beeld dat bewoners een beroep op elkaar kunnen doen. Kan in de nieuwe verordening met woningbouw vereniging Domein dit probleem ondervangen gaan worden en wanner gaan we hierover in gesprek?
 
Beleidsplan WMO 2015-2018
 
Behandeld in Klankbordgroep SD van 23-10-2014 en commissie vergadering van 28-10-2014
Opsteller: Henk Filipsen
 
Betreft:            Het gaat een stuk wat al eerder in een eenvoudige versie aan de klakbordgroep SD is gepresenteerd. Het gaat nu om inbreng te geven op de inhoud en vragen te stellen voorafgaande aan de gezamenlijke commissie vergadering van 28-10-2014 a.s..
 
Vragen en of opmerkingen:
 
In Hoofdstuk 5. Kom de volgende zin aan de order,
 
Het voorzieningenniveau en goede zorg anno 2013 behouden met een gevarieerd aanbod
aan sport en cultuur, waardoor inwoners zich lichamelijk en geestelijk gezond en goed
voelen
 
Met name het punt cultuur roept vragen op, wat wordt hiermee precies bedoeld?
 
In Hoofdstuk 5. Kom de volgende zin aan de order,
 
Uitgangspunten binnen perspectief ‘jong en oud tellen mee’:
Iedereen binnen de gemeente draagt zijn steentje bij aan de samenleving.
De straat, wijk of het buurtschap en de dorpsraden dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid
 
Hoe gaat de gemeente Losser hierin faciliteren en of sturing geven?
 
In Hoofdstuk 5. Kom de volgende zin aan de order,
 
Uitgangspunten binnen perspectief ‘Losser en maatschappelijke partners werken in
nieuwe allianties aan projecten’:
De gemeente belegt steeds meer initiatieven bij de inwoners.
De gemeente gaat minder organiseren, meer laten ontstaan, minder opleggen, meer initiatieven van anderen volgen en faciliteren; minder geld geven, meer verbinden met het doel om geld te genereren. En alleen geld geven als er helder zicht is op het resultaat of effect.
 
Kan er aangegeven worden om welke nieuwe allianties en of projecten we het heir over hebben?
 
In Hoofdstuk 5.2  Kom de volgende zin aan de order,
 
Nadruk op preventie en vroeg signalering
Om de doelstellingen in het sociale domein te bereiken, zowel inhoudelijk als financieel, leggen we de nadruk op preventie en vroeg signalering. De informatie die wij hebben over de zorgvraag in onze gemeenschap gebruiken we om gericht voorzieningen te (laten) creëren, daar waar zij het meeste effect hebben.
 
Kan er aangegeven worden hoe we uitvoering geven aan preventie en vroeg signalering?
BF heeft eerder geopperd om ook de thuishulp en zorg hier mede in te zetten.
 
In hoofdstuk 5.3 Coalitie akkoord komt het volgende aan de order.
 
Het welzijnswerk wordt, mede in relatie tot de drie decentralisaties, kritisch tegen het licht gehouden.
 
Wanneer gaat hierover het inhoudelijke debat plaats vinden? Wellicht dat een aantal van de nu ingeslagen wegen een zuiver en inhoudelijk debat hierover al overbodig maken, dit zal BF zeer kwalijk vinden. BF zal op dit punt in de commissie vergadering en raadsvergadering terug komen.
 
 
In hoofdstuk 6.3 Ondersteuning van mantelzorg en andere vrijwilligers.
 
Extra inzetten op de mantelzorgondersteuning van dementerenden.
 
Kunnen we beter niet eerst gaan evalueren hoe dit de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd, en hoe groet de het aanbod is van mensen die deze mantelzorgers wil ondersteunen.
We hebben als raad hier de afgelopen behoorlijk op bezuinigd, omdat onder ander het beoogde effect uitbleef.
 
 
In het hoofdstuk 6.4 Vroeg signalering en preventie.
 
Kan er aangegeven worden hoe we uitvoering geven aan preventie en vroeg signalering?
BF heeft eerder geopperd om ook de thuishulp en zorg hier mede in te zetten.
 
 
In hoofdstuk 6.5 Algemene voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning.
 
We hebben inmiddels begrepen dat uit de eindevaluatie van het sociale wijkteam naar voren is gekomen dat de loketfunctie uit Overdinkel gaat verdwijnen.
Graag willen we weten welke motiverende redenen hieraan ten grondslag ligt.
Wel hierbij opgemerkt dat de eindevaluatie in de commissie en de raad nog besproken c.q. behandeld moet worden.
We vinden het als BF meer dan spijtig dat de het aangepaste beleid al wordt ingezet terwijl inhoudelijke debat hierover nog moet plaats vinden. BF houd vooralsnog vast dat de loket functie voor Overdinkel behouden moet blijven!
 
In hoofdstuk 6.7 Maatwerkvoorziening ter ondersteuning van zelfredzaamheid en
Participatie.
 
Hoe denken we de 35% korting te realiseren, gezien vanuit de praktijk?
Er zijn nu mensen die huishoudelijke hulp hebben van 1,5 uur per week, dit zal straks wel eens 2 of 2,5 uur kunnen gaan worden. Omdat een aantal al door de ondergrens heen is geïndiceerd.
 
 
In Hoofdstuk 6.8 Cliëntenparticipatie.
 
Hier wordt nog de WMO raad benoemd. Wanneer hebben we een nieuw advies orgaan?
 
 
In Hoofdstuk 6.16 Continuïteit 18+ hulp na jeugdhulp.
 
Ik mis hierin de koppeling met het UWV in Hengelo, t.a.v. de wajongers.
 
 
In Hoofdstuk 6.17 Cliëntondersteuning.
 
Hier wordt over MEE gesproken. Is dit nog wel een rieele instelling om zaken mee te doen, gezien de huidige omvang van deze organisatie?
Mensen die straks beschikbaar zijn via MEE wonen allen buiten de regio?!
 
 
In Hoofdstuk 7. Communicatie.
 
Gezien de eerdere discussies hierover vinden wij dit een zeer beperkte paragraaf. Ook het verhaal van de toegezegde participatie ladder en website ontbreken hier bv. Ook nog.
 
 
In Hoofdstuk 9. Landelijke en regionale sturingsindicatoren.
 
Laatste versie van de stapelings monitor is reeds van 2011. Goed te gebruiken als ijkpunt.
 
 
In de Bijlage 2. Evaluatie doelstellingen en resultaten beleidsperiode 2011 – 2014.
 
Hierin wordt alleen gesproken over het muziekonderwijs, graan zien we in het licht van de Decentralisaties en de samenhang in de gemeente ook voor de iets en wat oudere doel groep gewaarborgd. Muziek onderwijs is voor ca. 85% alleen gericht op jongeren, waarom niet breder trekken.
 
Algemeen:
 
Veel zaken die genoemd worden zullen gemonitord, bijgesteld en of aangepast worden.
Zou u voor ons de procedure willen schetsen waar en in welke situatie de Klankbordgroep SD, commissie B&S en de Raad meegenomen worden.
Maar nog veel belangrijker vinden we dat procedures en communicatie (naar wie ook) in een participatie ladder verwerkt worden. Dit is ook een verplichting vanuit het Coalitie akkoord.
 
Bijlage 3. Financiële vertaling.
Wordt nog toegevoegd nadat er meer duidelijkheid over de reële cijfers bestaat.
Graag zouden graag zien op basis van de nu beschikbare cijfers waar het naar toe gaat? Ook is dit twee maand terug in de klankbordgroep SD op vragen van de VVD toegezegd.
 
 
Wat we ook in dit document missen is de koppeling met woningbouw vereniging Domein.
We bedoelen dat op het absorptievermogen van een straat of wijk. In sommige wijken is het geen reëel beeld dat bewoners een beroep op elkaar kunnen doen. Kan in de nieuwe verordening met woningbouw vereniging Domein dit probleem ondervangen gaan worden en wanner gaan we hierover in gesprek?
 
Zienswijze Fundament.
commissie vergadering van 28-10-2014
Geen op of aanmerkingen
 
Raadsvoorstel verordening WMO en beleidsplan WMO 2015-2018 Gemeente Losser.
commissie vergadering van 28-10-2014
Geen op of aanmerkingen
 
Zienswijze Fundament.
commissie vergadering van 28-10-2014
Artikel 10. Klachten regeling.  Al eerder een vraag over gestel t.a.v. een vertrouwens persoon, wordt deze ook hier ingezet?
 
Zienswijze Fundament.
commissie vergadering van 28-10-2014
Muziekonderwijs-educatie
We vinden jammer dat hier alleen de nadruk op jongeren wordt gelegd.
We zien als BF juist nu de kans om bredere dwarsverbanden aan te leggen, met name naar de wat oudere doelgroepen toe. We denken dat door preventief, ook op deze doelgroep in te zetten, juist deze mensen zolang mogelijk uit de duurdere zorg kunnen houden.
 
 
Share our website