Nieuws

Commissie 28 juni 2016Dorpstraat De Lutte (Jos Tijdhof)

Prachtig plan van de familie Morsink, een verrijking van het dorp. Is al bekend wat er met het pand gaat gebeuren waar men nu zit en wat zijn de mogelijkheden voor dit pand?

Vragen Burgerforum Jaarrekening 2015 (Lies ter Haar)

Op zich zijn we blij met het positieve resultaat, maar het voelt ook dubbel, omdat we ook een bedrag hebben overgehouden uit het sociaal domein. Wij zijn van mening dat het geld voor het sociaal domein in ieder geval ook geoormerkt moet blijven voor het sociaal domein, totdat er goed zicht is op daadwerkelijke budgetten en knelpunten. We denken daarbij aan de uitspraak ten aanzien van huishoudelijke hulp, maar ook onze wens om de hoge eigen bijdragen CAK naar beneden bij te stellen. Ook is onduidelijk of het geld dat over is gebleven qua jeugdzorg, alsnog nodig zal zijn om achterstallige rekeningen te betalen, of dat ook hier nog knelpunten zitten die opgelost moeten worden. Graag uitleg.
Wat de frictiekosten betreft heeft BF er dan ook problemen mee om die uit budget sociaal domein te halen. Waarom is dit nodig en om hoeveel mensen gaat dit, gezien het forse bedrag?
Verder zullen we ons beperken tot het stellen van vragen (doet Hans Volmbroek) en de rest komt in de raad.

Wij hadden in de financiële werkgroep nog vragen die vanmorgen schriftelijk zijn beantwoord. Ook hadden we wat onvolkomenheden geconstateerd, die ook in de antwoorden worden rechtgezet. Het is overigens allemaal wel heel erg kort dag om het nog goed te kunnen bestuderen en verwerken.

Pag 14. Wijkcoaches: De aanpak en werkwijze van de wijkcoaches moest ook een bezuiniging opleveren en daar stond in 2015 25.000 euro voor in de boeken. Deze bezuiniging is structureel verwerkt in het budget, maar op welke wijze is die bezuiniging gerealiseerd?
Pag. 37 – Mantelzorg : De budgetten voor mantelzorg worden nu anders ingezet. Graag wat meer informatie wat hier nu mee gedaan is.
Pag. 39 – sociale teams
Er is en wordt nog volop aan gewerkt de sociale teams goed neer te zetten, maar onze ervaring is dat veel mensen de sociale teams nog niet weten te bereiken en het vindplaatsgericht werken nog veel meer van de grond moet komen. Hoe gaat u dit verbeteren? Eigenlijk zou een sociaal team 24 uur per dag bereikbaar moeten zijn. Ook duurt het vaak lang voordat de indicatie afkomt / besluitvorming plaats vindt. Dat moet echt beter. Wij vinden het goed werken van de sociale teams heel belangrijk, dus kan de wethouder ons een keer uitgebreid meenemen in hoe dit werkt?
pagina 44 = huishoudelijke ondersteuning
Voor huishoudelijke ondersteuning is een voordeel zichtbaar van 490.000 euro. Door de resultaatgerichte financiering, waarbij een vast bedrag per cliënt per periode wordt betaald, is een groot deel van deze besparing te verklaren.
Je zou blij kunnen zijn met het voordeel, maar dat is BF niet want van veel mensen zijn de uren huishoudelijke hulp simpelweg door de zorgaanbieder gehalveerd. En ons gaat het er om dat ook hier aan hulp wordt geleverd wat nodig is. Is zicht op de knelpunten wat dit betreft? Wordt er door de gemeente ook een tevredenheidsonderzoek plaats of gaat dat nog plaatsvinden?
pagina 52 – bijzondere bijstand
Het beroep op bijzondere bijstand is gestegen van 67 naar 75. Heeft dit te maken met halvering inkomenstoeslag/langdurigheidtoeslag of andere redenen?
pagina 60 – dienstverlening
De ambitie is om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder te verbeteren. De klant moet zo snel en goed mogelijk worden geholpen. In toenemende mate gaat dit in digitale vorm. Daarnaast zal ook de dienstverlening aan de balie en telefoon in stand blijven.
BF krijgt toch nog regelmatig kritiek op openingstijden en afhandeling van bijvoorbeeld mails en brieven en onvoldoende professioneel gedrag van baliemedewerkers. Wat voor acties worden gedaan om dit te verbeteren.

Kadernota (Lies ter Haar)

Duidelijk is dat we nog steeds goed moeten nadenken wat we wel en niet willen gaan doen, omdat er financieel gezien nog veel op ons afkomt. Denk daarbij aan de tekorten van de stichting Werken in Losser / de participatiewet en de ingrijpende doorvoering van de Omgevingswet en Regionale Uitvoerings Dienst (RUD).
Hoe groot schat u de financiële impact hiervan in? En is al een inschatting te maken van het (geringe) bedrag dat het RIJK bijdraagt. En 2018 moet alles doorgevoerd zijn. Hoe hard is die datum?
Jaren en jarenlang staat het groenbeheersplan al op het “nog te doen” lijstje. De ambitie is om dit in 2017 op te stellen. Mooie ambitie, maar wij willen dat deze nu ook daadwerkelijk eens wordt opgesteld. Is op dit moment inzichtelijk waar nog sprake is van achterstallig onderhoud? En komt er veel reactie via de app “mijn gemeente”, want wij krijgen wel heel veel klachten binnen over zowel groenonderhoud als opgebroken trottoirs. Verder vragen wij ons af of het mogelijk is hierbij ook het opruimen van zwerfafval beleidsmatig aan te koppelen. Kunt u, zodra het beheersplan klaar is, ons een keer in een commissievergadering uitgebreid meenemen in de plannen?

Financieel vertrekpunt

Regel 13. Ingebrachte dekkingsmiddelen uit huidige budgetten. Er is een financiële analyse gemaakt van alle budgetten en waar sprake is van onder- uitputting in de afgelopen 3 jaar zijn deze budgetten waar dat mogelijk was ingebracht als beschikbaar budget. Het gaat om forse bedrag van rond de 1 miljoen. De helft van het ingebrachte bedrag is uit het sociaal domein. We hebben het al gehad over de frictiekosten van enkele medewerkers in het sociaal domein. Daar mag wat ons betreft niet het budget van het sociaal domein gebruikt worden. De gelden die in 2015 zijn over gebleven dienen voor het sociaal domein geoormerkt te blijven.
Terecht wordt gewezen op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wat de huishoudelijke hulp betreft. De mogelijke gevolgen worden de komende tijd in beeld gebracht en we hebben hier ook een raadsinfo over gekregen. “Bekeken wordt of de uitspraak voor Losser moet leiden tot een (volledige) herindicatie en hogere uitgaven”. (dit laatste niet aangehaald, al door anderen vragen over gesteld).

Vragen over meegenomen knelpunten, beleid en investeringen

1) De extra kosten onkruidbestrijding op bestrating komen door het verbieden van Round Up. Eigenlijk zijn de genoemde alternatieven van borstelen branden/ verschroeien/ stomen niet afdoende en ook niet erg milieuvriendelijk. (niet gesteld, al door anderen vragen over gesteld)
10) De nieuwe sportvoorziening: De nieuwe sporthal blijft op de huidige plek. Maar er zou toch ook gekeken worden naar een nieuwe multifunctionele accommodatie. Dat lijkt nu met de nieuwbouw sporthal van de baan, hoe zit dat nu? En hoe zit met een grote zaal?
24) Zwembad: We hebben al vaker gewezen op de mogelijkheden van inzet van vrijwilligers (ex-zwembad personeel –sportleraren) en medewerkers van WIL. Er komen nog aparte voorstellen, wellicht is dit hierin mee te nemen. (niet aangehaald, al door anderen vragen over gesteld)
Vragen n.a.v. het overzicht door het college gehonoreerde wensen verder: Het college heeft een prioriteit toegekend, maar de raad kan andere keuzes maken.
Op 5 staat: Acquisitie in Twente ad. 11.500, maar hier hebben wij toch vraagtekens bij. Dit mag wat ons betreft er even af tot bekend is dat alle gemeentes hier aan mee doen en bovendien is dit een zaak van de Regio Twente.
Bij 4) staat “ontwerp structuurvisie actualiseren”. Wij snappen dat dit een keer nodig is, maar kan dit eventueel ook nog naar achter geschoven worden (is een eenmalig bedrag) en wat zou dit voor consequenties hebben?
6) Buurtsportcoach is cofinanciering en we betalen er zelf maar een klein gedeelte aan mee, maar het blijft natuurlijk wel 16.000 euro waar je ook wat anders mee kunt doen. Wat is de duidelijke meerwaarde hiervan? Kan het college voorbeelden geven van activiteiten en resultaten hiervan?
8) betreft personele inzet BSP RO beleid, 1 fte voor 85.000. Hoe hard is dit nodig en zou dit ook een ½ fte kunnen zijn? En zou een deel van het budget ook gebruikt kunnen worden voor een deeltijdfunctie “gezondheid”, die we nu niet kennen?
12) Aantrekken medewerker cultuurbeleid is op de laatste plek gezet en wat ons betreft kan die fors omhoog naar plek 5. Er is altijd wel voor aandacht voor sport, maar kunst en cultuur is een beetje het kind van de rekening.

NIET VERWERKT maar wel belangrijk wat BF betreft!

Vrijwilligersprijs – 2.000 euro…. En was raadsbrede motie…. Dus waarom niet uitgevoerd? Wat Burgerforum betreft moet die in ieder geval als hoge prioriteiten op het lijstje met gehonoreerde beleidswensen.

Speelvoorzieningen – en ook dit hebben we al vaker gevraagd- Wat kunnen de mensen van WIL hierin betekenen wat onderhoud betreft? BF vindt overigens wel dat hier extra geld voor gereserveerd moet worden. In ieder geval de 5.000 euro die nodig is om noodzakelijke reparaties uit te voeren.

Conjunctuurfonds – herhaaldelijk op noodzaak gewezen dit aan te vullen. Er zat eind 2015 nog een bedrag in van 173.000,-, maar zaak is dit de volgende jaren wel aan te vullen.
Vernieuwd armoedebeleid – BF wil hier WEL extra geld voor reserveren.

Er moet ruimte zijn voor bijstelling van het armoedebeleid. We hebben al eerder voorgesteld de kortingsregelingen om te vormen tot één welzijns en kindpakket in plaats van de aparte en onoverzichtelijke regelingen die er nu zijn.

Vragen over meegenomen knelpunten, beleid en inveseringen

1) De extra kosten onkruidbestrijding op bestrating komen door het verbieden van Round Up. Eigenlijk zijn de genoemde alternatieven van borstelen branden/ verschroeien/ stomen niet afdoende en ook niet erg milieuvriendelijk. (niet gesteld, al door anderen vragen over gesteld)
10) De nieuwe sportvoorziening: De nieuwe sporthal blijft op de huidige plek. Maar er zou toch ook gekeken worden naar een nieuwe multifunctionele accommodatie. Dat lijkt nu met de nieuwbouw sporthal van de baan, hoe zit dat nu? En hoe zit met een grote zaal?
24) Zwembad: We hebben al vaker gewezen op de mogelijkheden van inzet van vrijwilligers (ex-zwembad personeel –sportleraren) en medewerkers van WIL. Er komen nog aparte voorstellen, wellicht is dit hierin mee te nemen. (niet aangehaald, al door anderen vragen over gesteld)
Vragen n.a.v. het overzicht door het college gehonoreerde wensen verder: Het college heeft een prioriteit toegekend, maar de raad kan andere keuzes maken.
Op 5 staat: Acquisitie in Twente ad. 11.500, maar hier hebben wij toch vraagtekens bij. Dit mag wat ons betreft er even af tot bekend is dat alle gemeentes hier aan mee doen en bovendien is dit een zaak van de Regio Twente.
Bij 4) staat “ontwerp structuurvisie actualiseren”. Wij snappen dat dit een keer nodig is, maar kan dit eventueel ook nog naar achter geschoven worden (is een eenmalig bedrag) en wat zou dit voor consequenties hebben?
6) Buurtsportcoach is cofinanciering en we betalen er zelf maar een klein gedeelte aan mee, maar het blijft natuurlijk wel 16.000 euro waar je ook wat anders mee kunt doen. Wat is de duidelijke meerwaarde hiervan? Kan het college voorbeelden geven van activiteiten en resultaten hiervan?
8) betreft personele inzet BSP RO beleid, 1 fte voor 85.000. Hoe hard is dit nodig en zou dit ook een ½ fte kunnen zijn? En zou een deel van het budget ook gebruikt kunnen worden voor een deeltijdfunctie “gezondheid”, die we nu niet kennen?
12) Aantrekken medewerker cultuurbeleid is op de laatste plek gezet en wat ons betreft kan die fors omhoog naar plek 5. Er is altijd wel voor aandacht voor sport, maar kunst en cultuur is een beetje het kind van de rekening.

NIET VERWERKT maar wel belangrijk wat BF betreft!

Vrijwilligersprijs – 2.000 euro…. En was raadsbrede motie…. Dus waarom niet uitgevoerd? Wat Burgerforum betreft moet die in ieder geval als hoge prioriteiten op het lijstje met gehonoreerde beleidswensen.

Speelvoorzieningen – en ook dit hebben we al vaker gevraagd- Wat kunnen de mensen van WIL hierin betekenen wat onderhoud betreft? BF vindt overigens wel dat hier extra geld voor gereserveerd moet worden. In ieder geval de 5.000 euro die nodig is om noodzakelijke reparaties uit te voeren.

Conjunctuurfonds – herhaaldelijk op noodzaak gewezen dit aan te vullen. Er zat eind 2015 nog een bedrag in van 173.000,-, maar zaak is dit de volgende jaren wel aan te vullen.

Vernieuwd armoedebeleid – BF wil hier WEL extra geld voor reserveren. Er moet ruimte zijn voor bijstelling van het armoedebeleid. We hebben al eerder voorgesteld de kortingsregelingen om te vormen tot één welzijns en kindpakket in plaats van de aparte en onoverzichtelijke regelingen die er nu zijn.
We hebben nog een aantal verdere beleidswensen, maar daar komen we in de raad op terug.
Share our website