commissie 28 juni 2016

DO Kulturhus (Henry Elsjan)

We hebben het voorstel zorgvuldig gelezen en duidelijk is wat aan de raad gevraagd wordt. Maar we hebben nog wel de nodige vragen en willen over een aantal zaken meer duidelijkheid. Verder zullen we hier dan uitgebreid in de raad op terug komen.
Er staat dat de bouwkosten- en investeringsbegroting is aangepast. Waar zit het verschil in de kosten t.o.v. het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp voornamelijk in??

BF vindt het te verdedigen dat Losser Flexibel en Verbonden (deels) uit de businesscase gehaald wordt, want dat had zonder het KHL ook doorgevoerd moeten worden. Maar we hebben nog wel heel veel vragen omtrent de berekeningen. En als de incidentele aanloopkosten niet uit de reserve gaan is de exploitatie niet sluitend.
Daarbij is ook de 10% onvoorzien naar beneden bijgesteld naar 5%, dus een extra risico. BF is daar niet gelukkig mee, wat is de reden hiervoor?

Ook het BTW verhaal roept vragen op, graag uitleg over de mogelijke gevolgen. En welk percentage is hier gehanteerd? (4,31? … rekenrente zou 3,01 moet zijn!)
En wanneer komt duidelijkheid over de mogelijke gevolgen van de Vennootschapsbelasting?
Burgerforum vindt het beheersen van de bouwkosten heel belangrijk. Hoe wordt de noodzakelijke strakke bouwbegeleiding geregeld? Wij vinden dat dit gedaan moet worden door deskundigen die hier ervaring mee hebben om te voorkomen dat de kosten bijvoorbeeld door meerwerk de pan uit rijzen. We vinden het ook belangrijk dat een bouwteam al ingeschakeld wordt bij het maken van het bestek. Daarnaast dat gezocht gaat worden naar een bouwondernemer in ieder geval uit de regio met het liefst lokale onderaannemers.

Er wordt een sluitende exploitatie verwacht door synergievoordelen maar ook door verhuur van de raadzaal en andere ruimtes. Maar dat laatste zal alleen lukken bij redelijke verhuurprijzen, is daarvan al iets bekend? En hoe zit het met de extra kosten op de zaterdag en zondag?

Er worden additionele service aangeboden zoals gebruik van koffieautomaten, WIFI. Zijn de partners hiermee akkoord?
En er is nog ruimte te huur. Vinden er al gesprekken plaats met mogelijke huurders zoals bijv. het consultatiebureau? Hoeveel procent is nu verhuurd?

Partners nemen minder m2 af, wat is de reden (afhaken muziekschool?) en waarom minder gebruik van flexruimtes?
Fundament geeft aan dat in dit stadium niet duidelijk is in welke mate ze zal slagen in het realiseren van (onder)verhuuropbrengsten. Waar ligt dit aan en wanneer komt hierover meer duidelijkheid?
Er heeft onderzoek plaats gevonden naar de ventilatie en luchtkwaliteit. Dat heeft geleid tot het opnemen van een post van 50.000 voor luchtbevochtiging. Vervalt deze post als we kiezen voor een nieuwe duurzame klimaatbeheersing?
Naar de noodzaak en mogelijkheden t.a.v. een compleet nieuwe klimaatbeheersing uit het meerjaren onderhoudsbudget vindt onderzoek plaats. Dat moet eind juni bekend zijn. Is hier misschien al iets over te zeggen?

Het college stelt dat op basis van de gegeven uitgangspunten de definitieve businesscase op zich tot een positief saldo van gemiddeld € 89.335 per jaar gerekend over 30 jaar leidt. Bij de behandeling van de businesscase in februari is geconstateerd dat er sprake was van een positief exploitatiesaldo van € 33.300 gemiddeld per jaar, over een periode van 30 jaar. Deze pakt nu ruim € 55.000 hoger uit en komt daarmee op € 89.335.
Daarnaast hebben we echter ook nog te maken met de door de raad opgelegde taakstellende bezuiniging van 107.000 en nemen we dat mee, dan komen we op een bedrag van € 17.665 negatief per jaar. Voor dat bedrag van € 17.665 resteert voor het college een taakstellende opdracht. Hoe denkt u dit te realiseren?
Het exploitatiesaldo komt op gemiddeld 1.000 euro negatief per jaar. Daarmee voldoet de exploitatie nagenoeg aan de door de raad vastgestelde uitgangspunten, maar dus niet volledig. Hoe denkt u dit omhoog te kunnen schroeven, zodat we wel in de plus uitkomen. Overigens vinden wij het wel verstandig dat de te verwachten onderhuuropbrengsten van Fundament op 0 zijn gesteld, dat biedt dan wel weer perspectief.

Share our website