Commissie 2 oktober 2018

BURGERFORUM bijdragen commissie Ruimte 02-10-2018.
 
Agendapunt 3 -  Begrotingswijziging Regio Twente (Jos Tijdhof)
In het hele land zien we allerlei uitvoeringen van de nieuwe verordening persoonsbescherming. Het betekent veel extra werk voor verenigingen, in de zorg en noem maar op. Zo ook bij de regio Twente. Er is een uitbreiding van 2,5 fte nodig om te voldoen aan de verplichtingen uit deze verordening en dat kost 250.000 euro per jaar extra. Het kost onze gemeente 0,40 eurocent per inwoner per jaar. Wij zijn van mening dat de wetgever hier zelf dan ook wel een bijdrage aan mag leveren.
Op zich is deze bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk, maar wij vinden het langzamerhand wel doorschieten en vragen de portefeuillehouder om in de gaten te houden dat er niet een systeem van controle op controle op controle gaat ontstaan.
 
Agendapunt 4 – Structuurvisie (Hans Volmbroek)
Vz, dit voorstel over de structuurvisie is in hoofdlijnen het zelfde als die van 2009. Op onderdelen zijner wel wijzigingen in het beleid.
Wij beperken ons vanavond tot de vragen en komen er verder in de raad op terug.
 
De ontwikkelingsperspectieven van de provincie geven binnen de Groene Omgeving 3 mogelijkheden. Een ervan is: agrarisch ondernemen in het grootschalig gebied. Het komt op onze fractie vreemd over dat de opsteller van deze visie dan met deze zin komt:” voor Losser zijn uitsluitend de eerste 2 ontwikkelingsperspectieven van belang, te weten :” wonen en werken met natuur en water en zone Ondernemen in het grootschalig landschap.”
Waarom geen agrarisch ondernemen? Wij zijn toch een agrarische gemeente?
Wordt dit nu los gelaten? Of hoort dit bij de beleidskeuzes van de provincie?
Zie hier ook de zin bij 4.3 Boeren blijven Boeren. Boeren hebben het cultuurlandschap gemaakt. Waarvoor anders de reconstructieplannen “ Losser Zuid”. Dit is toch gedaan i.v.m. de toekomst van de boeren?
 
Ruimtelijk beleid werd voorheen meestal door het Rijk vastgelegd. Door decentralisatie van het rijk gebeurd het maken van beleid nu grotendeels door de provincie. Hier staat in dit stuk o.a. de zin:” in het uitvoeringsmodel staan stappen “of”, “ waar” en “ hoe” centraal. OF een initiatief mogelijk is, wordt o.a. bepaald door provinciale generieke beleidskeuzes.
Vz, wij willen gaarne uitleg van de wethouder wat hiermee bedoeld wordt?
 
Generieke beleidskeuzes?
Hier staat bijvoorbeeld op pag. 22 van 81 de zin:” hier gaat het er om of er een ontwikkeling kan plaats vinden. Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van EU, RIJK en/of Provincie.
In de SVIR, StructuurVisie Infrastructuur en Ruimte, op pagina 20, waarbij sprake is van decentralisatie van het Rijk, is deze zin toch duidelijk in tegenspraak met het voorheen bedoelde.
Wat betekend dit dus voor de gemeente Losser? Wie is hier nu leidend? De Provincie, de Regio of toch de gemeente Losser?
 
In het regionale woonprogramma RWP van Twente van 2017, wordt de bandbreedte van de woningbouw en de bedrijventerreinen aan gegeven.
Op pagina 19 wordt aangegeven dat er oplossingen voor bedrijven worden gezocht in bovenlokale afstemmingen, met name met Oldenzaal.
Waarom? We hebben toch wel ruimte voor een bedrijventerrein. Met name wordt er gezegd dat er de laatste 10 jaar geen aanvragen zijn geweest voor bedrijfsgrond.
Waarom zijn dan grote bedrijven uit Losser verhuisd naar Oldenzaal en Gildehaus? Indien deze bedrijven nog in Losser gevestigd waren, wat had dat dan aan OZB op geleverd?
 
Betreffende Twents waternetwerk. Hier mist BURGERFORUM de mogelijkheid tot opslag van water in grote spaarbekkens. Vooral voor drinkwater zal dit in de toekomst een oplossing bieden, zoals mij duidelijk werd op een bijeenkomst in Ypelo, gemeente Wierden.
Daar heeft men met het verplaatsen van de grondwaterwinning tevens een groot gebied afgegraven voor opslag van hemelwater. Hoe denkt het college hierover?
 
Op pag. 21. Staat iets over Bouwen voor eigen inwoners.
Uitbreiding en herontwikkeling van de woningvoorraad zal gericht zijn op de wensen van de eigen inwoners en niet op het aantrekken van nieuwe bewoners van buiten de gemeente. Dat is nogal een uitspraak. Het huidige huurwoningbeleid is hier zeker met in tegenspraak. Bij de vergeving van woningen gaat 52% naar inwoners van Losser en 48% naar mensen van buiten Losser. Daarnaast zitten we met de ontwikkelingen zoals de Technology Base. Als dat veel werkgelegenheid oplevert zijn er ook extra woningen nodig. Graag een reactie van het college.
 
Tot zover.
 
Agendapunt 5 - Energiefonds Losser (Hans Volmbroek)
 
Vz, BURGERFORUM is voor het instellen van een energiefonds van € 200.000-. Het is in elk geval een begin om te komen tot bezuinigingen op energie en tot het opwekken van energie. Of we ooit als gemeente Losser energieneutraal worden in 2040 zal de toekomst uitwijzen. Dat hier meer geld voor nodig is dan de huidige 2 ton zal duidelijk zijn. De energiebehoefte in 2050 zal meerdere keren hoger zijn dan nu, vooral wat stroom betreft. Het doel van het huidige college, energieneutraal in 2040 of 2050, zal ik waarschijnlijk niet meer mee maken.
Toch wens ik u heel veel succes hiermee!
 
Een vraag nog hierover: De fondsmanager wordt zoals we begrepen ook uit dit fonds betaald. Wat gaat dit kosten?
 
Agendapunt 6 - Nota verblijfsrecreatie (Martha Horstman)
BF is van mening dat een te sterke stijging van de toeristenbelasting niet wenselijk is. Ook is ze van mening dat ze vindt dat deze belasting moet terugvloeien in de sector. Hoe zit het college hierin?
Een van de uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen wordt genoemd het inspelen op grotere ruimtebehoefte vanwege de wens uit de markt naar meer rust en privacy. Dat is wat ons betreft prima, maar dan moet die grotere ruimte daarvoor ook gebruikt worden! Dus niet ingevuld worden met nog meer plekken bijv.
Recreatiebedrijven, campings moeten elkaar niet dwars zitten en dat gebeurt op dit moment wel. Als familiecamping naast een natuurcamping ligt en er vaak evenementen zijn in de weekends met versterkte muziek, kan dat elkaar bijten. Op die plekken is het ongewenst om van de geluidsnorm af te wijken. Ook is er dan behoefte aan handhaving. Hoe gaat het college dit oplossen?
Share our website