commissie 2 mei 2017

BURGERFORUM  Commissie ruimte 2 mei 2017 zonnepanelen
 
Zonnepark Overdinkel
 
Algemeen:
 
Er wordt gesteld dat realisatie van zonneparken noodzakelijk is om de overheidsdoelen te halen. Het alleen toestaan van zonnepanelen op daken zou niet voldoende zijn. Maar daar wordt tot op heden ook niet vol op ingezet. Er zijn naast woningen, heel veel gemeentelijke gebouwen, bedrijfsgebouwen op industrieterreinen, waterzuivering etc. Het Rijk heeft de subsidie verhoogd naar 12 miljard. Daar kan toch veel voor gedaan worden ook op andere manieren.
Maar we denken dat er ook andere locaties zijn waar dit beter zou passen. Bijvoorbeeld bij op- of afritten van wegen, langs industrieterreinen e.d. Ook zou gekozen kunnen worden voor windmolens in plaats van zonneparken. Waarom is voor deze locatie gekozen? Waarom hebben we als gemeente niet eerst gekeken naar de meest geschikte locaties en wat we nu precies willen met deze overheidsdoelen. Dus wát willen we, wáár en hoe richten we de procedure, inclusief burgerparticipatie dan in.
 
Uit voorstel en aanvraag:
 
De postcoderoos wordt gehanteerd voor dit plan. Maar hoever reikt deze? Met andere woorden, hoeveel mensen en in welke straal hebben hier voordeel bij?
 
Er is provinciaal gezien nog dakvoorkeur, zonnepanelen (agrarische) daken, boven deze veldopstelling die een grote impact op de omgeving heeft, maar het beleid van de provincie zou verruimt worden. Is dat al rond?
 
In de aanvraag omgevingsvergunning staat dat de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden  110.000 m2 is. Het gaat in totaal om 25 hectare, maar wat behelst de overige 14 hectare dan?
 
Uit de ruimtelijke onderbouwing:
 
Correctie: Er staat ergen 10.000  op pagina 21 voor de dorpsraad en dat moet 12.500 zijn, nemen we aan.
 
Wie heeft opdracht gegeven voor de ruimtelijke onderbouwing? En wie kan deze onderbouwing toetsen op cijfers en conclusies?
 
Het zonnepark is voor 25 jaar eigendom van Powerfield (die het onder voorbehoud heeft gekocht van Luijerink). Daarna wordt de oude situatie weer hersteld. Wie moet daar dan voor zorgen en wat gebeurt er met de grond.
 
En hoeveel windmolens zou men moeten plaatsen om evenveel energie op te wekken als dit park?
 
Waar mogelijk zal er gewerkt worden met lokale ondernemers? Kan men hier iets concreter in zijn?
 
Het gaat om een investering van 18 miljoen. Is dat inclusief of exclusief subsidie?
 
Er wordt mogelijkheid gegeven van participatie voor direct omwonenden. Wat moeten we daar precies bij voorstellen en kan dit nog breder getrokken worden, nl. voordeel voor alle inwoners van de gemeente Losser.
 
De postcoderoos wordt gehanteerd voor energiekorting, maar welk gebied bestrijkt deze roos. Om hoeveel woningen gaat het hierbij?
 
En de dorpsraad Overdinkel krijgt 25 jaar lang 12.500 euro. Dat lijkt veel, maar voor een grote energieleverancier is dat nogal magertjes vinden wij. Zou het ook niet beter zijn geweest, dit niet direct op te hangen aan de dorpsraad, want die komt zo wel in een lastige positie.
 
Bij de totstandkoming van dit plan zou naar voren zijn gekomen dat er geen draagvlak is voor nieuwe wandel- en of fietspaden in het plangebied. Hoe komt men aan deze stelling?
 
Het verlies van ecologische en / of landschappelijke waarden moet in voldoende mate worden gecompenseerd door versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving? (blz. 21). Hoe wordt die ruimtelijke kwaliteit in de omgeving dan versterkt? Door het hek toch zeker niet!  En is de maatschappelijke meerwaarde gezien de participatiemogelijkheden voor omwonenden wel voldoende?
 
De provincie wil heel graag de energiedoelen bereiken. Maar waar komt de provincie dan zelf mee?
 
 
 
Share our website