Coalitiebesprekingen kunnen beginnen

  • Home
  • Nieuws
  • Coalitiebesprekingen kunnen beginnen
BURGERFORUM     Duiding verkiezingsuitslag
 
De verkiezingsuitslag is duidelijk.
BURGERFORUM is de grootste gebleven. CDA is van 6 naar 7 gegaan, de VVD van 2 naar 3, de PvdA heeft 1 zetel en D66 is helaas terug gegaan van 3 naar 1.
 
Wij feliciteren de winnaars en voelen mee met D66 die de afgelopen jaren haar inzet niet beloond zag in meer zetels of behoud van zetels.
 
De coalitieonderhandelingen kunnen nu gestart worden, waarbij wij hopen dat er snel een nieuw college zal zijn met naast een raadsprogramma een coalitieprogramma met ambitie.
BURGERFORUM stelt voor Frans Willeme als informateur te benoemen en zo snel mogelijk te starten met de onderhandelingen.
 
Uitgangspunten daarbij:
-Bestuurlijke rust en continuïteit is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Losser.
-Naast een raadsprogramma een coalitieprogramma waarin in ieder geval onze belangrijkste speerpunten opgenomen en uitgewerkt zijn.
 
Bestuurlijke continuïteit en rust.
Losser heeft de afgelopen vier jaren voordeel gehad van de bestuurlijke rust en stabiliteit.
Dat is een situatie waarin zaken gerealiseerd kunnen worden ten behoeve van de inwoners van Losser. De weg die daarbij gekozen is van burgerparticipatie is een weg die nog meer dan voorheen bewandeld moet worden omdat die zorgt voor draagvlak onder de bevolking en voor een goede kwaliteit van de besluitvorming.
Wij vinden het daarom belangrijk dat deze lijn wordt doorgezet.
Een belangrijk onderdeel hiervan is het feit dat wij willen werken vanuit de bedoeling, net zoals we dat vragen van onze ambtelijke organisatie. Niet de korte termijn maar de lange termijn staat daarbij voorop en het maatwerk en perspectief wat daarmee wordt geboden aan de inwoners.
Dit betekent ook dat de politiek invulling moet geven aan het werken vanuit de bedoeling. Niet meer de nadruk leggen op het financieel beheer en controle, maar de discussie verleggen naar de inhoud (wat willen we bereiken en wat is daarbij onze bedoeling) en de wijze waarop we daar in vertrouwen en verantwoordelijkheid invulling aan geven. Dit wil niet zeggen dat we het financiële deel willen verwaarlozen en dat alles financieel niet kan. Juist niet! De financiën zijn en blijven mede bepalend omdat ze het speelveld aangegeven waarin we als politiek opereren. Maar leidend moet zijn datgene wat we gezamenlijk als raad voor de inwoners willen realiseren.
Daarbij gaan we uit van een inclusieve maatschappij. Alle burgers doen mee en kunnen participeren in de gemeente. Mensen worden niet uitgesloten of buitengesloten maar doen mee op de wijze waarop ze mee willen en kunnen doen.
 
Bestuurlijke rust is ook gebaat bij een raadsprogramma náást een coalitieprogramma
 
Wij geven de voorkeur aan het opstellen van een raadsprogramma wat wordt gedragen door de hele raad. Hiermee kunnen we met zijn allen werken aan de zaken die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van Losser en haar inwoners.
In het raadsprogramma geven we als raad aan wat de ontwikkelingen zijn waar we gezamenlijk op in zetten en binnen welke randvoorwaarden. Hierin kunnen we belangrijke projecten en onderwerpen benoemen en de randvoorwaarden waarbinnen die ontwikkeld moeten worden. Dit raadsprogramma is naast de coalitieafspraken dan het werkdocument voor het college bij de invulling van haar werkzaamheden.
 
Daarnaast zal een coalitieprogramma worden opgesteld. Daarbij willen wij opmerken dat wat ons betreft het maximaal aantal wethouders drie zou moeten zijn. Wel is het van belang dat het college ook een echt team is, een klik tussen de wethouders, zodat er in eensgezindheid samengewerkt kan worden.
Uitgangspunt bij het opstellen van het coalitieprogramma is aan de ene kant recht doen aan de uitslag van de verkiezingen, maar zeker ook de mate waarin wij tot “zaken”  kunnen komen wat onze speerpunten betreft. Daarvoor verwijzen wij naar ons verkiezingsprogramma.


Wij zullen een startdocument maken als handvat voor de coalitiebesprekingen.
Share our website