Nieuws

coalitieakkoord Burgerforum D66 PvdA 2022-2026 GROEIEN DOOR AMBITIE


Coalitieakkoord "Groeien door ambitie"
Klik op deze link voor het akkoordGROEIEN DOOR AMBITIE   /   BURGERFORUM: Duiding coalitie-akkoord

Met gepaste trots kan ik mededelen dat Burgerforum met D66 en de PvdA een coalitieakkoord heeft gesloten. Een coalitieakkoord dat tot stand is gekomen door het vertrouwen in elkaar en de wil van de betrokken partijen om er uit te komen, ondanks de grote verschillen. Een wil die zijn oorsprong vindt in een gedeelde visie dat de uitdagingen lef en ambitie vragen. Een coalitieakkoord dat richting geeft voor de komende 4 jaar, maar dat ook voldoende ruimte biedt aan de Raad om hier verdere invulling aan te geven.

Een coalitieakkoord dat ambitie uitstraalt; ambitie op het gebied van burgerinbreng, wonen, armoede, onderwijs, duurzaamheid, inclusie, veiligheid en de rol die Losser wil gaan innemen in de verschillende samenwerkingsverbanden.

In dit coalitieakkoord komt burgerinbreng in alle onderwerpen terug. Voor ons als Burgerforum is dit essentieel. De uitdagingen die ons als gemeente te wachten staan kunnen alleen opgelost worden samen met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties.

Burgerforum had ook graag gezien dat onze inwoners bij het wel/niet plaatsen van windmolens in onze gemeente inspraak hadden gekregen. De formerende partijen hadden hier tijdens het formatieproces overeenstemming over bereikt, tót bleek dat de provincie al een intentieovereenkomst had ondertekend met Pro wind om windmolens te plaatsen in onze gemeente, naast het gegeven dat o.a. grondeigenaren ook al overeenstemming hadden bereikt met pro-wind. De oplossing van burgerinbreng door middel van een preferendum was een oplossing die nieuw zou zijn, maar onze inwoners vragen naar hun mening wetende dat de provincie al bezig is met een traject, daar kon Burgerforum niet mee instemmen. Daarmee zouden we onterecht de indruk wekken dat de burger nog een stem/keuze (?) heeft. Vandaar dat er in het coalitieakkoord staat beschreven dat er geconstateerd is dat de fractiestandpunten over dit onderwerp uiteen lopen en er daarom tijdens deze coalitieperiode geen windbeleid wordt vastgesteld. Maar nu weer terug naar onze ambities!

In dit coalitieakkoord nemen we afstand van het krimpscenario, en zetten we in op een groei van ons inwonersaantal naar 25.000. Gaan we nog meer inzetten op woningbouw, het verminderen van overlast en ondermijning, wordt er nog meer ingezet op het voorkomen van kinderarmoede, hebben we vastgelegd dat we ons -met alle mogelijke middelen- blijven verzetten tegen een Noordtak door Twente en hebben we afgesproken dat we gevaarlijke verkeerssituaties, zoals de fietsersoversteek straks bij industrieterrein de Pol, aanpakken.

Kortom een ambitieus coalitieakkoord met de passende titel “groeien door ambitie” waarmee de coalitie, en dus ook Burgerforum, een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van onze prachtige gemeente!

Bij een nieuwe coalitie horen ook nieuwe wethouders. Voor Burgerforum was en is het van belang dat onze wethouder beschikt over bestuurlijke/politieke ervaring, beschikt over een groot netwerk, invulling kan geven aan onze ambities, bevlogen is en hadden wij het liefst een vrouwelijke kandidaat met binding met onze gemeente! Met deze competenties hebben we het ons niet gemakkelijk gemaakt maar we zijn er toch in geslaagd om een wethouder te vinden die aan alle competenties vol doet en die onze ambities verder kan uitwerken! Vol trotst presenteren wij onze nieuwe wethouder voor de komende 4 jaar: Marian Oosterbroek!!

Marian: Ik ben heel blij en trots dat ik namens BF voorgedragen wordt als wethouder voor de gemeente Losser. Ik was, eerlijk gezegd, wel heel verrast toen BF contact met me opnam voor een eerste oriënterend gesprek. Ik heb mijn ambitie om wethouder te worden nooit onder stoelen of banken gestoken, maar dit kwam voor mij toch wel uit een onverwachte hoek.

Ik weet nog goed dat ik na dat eerste telefoontje gelijk alles ben gaan lezen over BF wat ik tegenkwam op internet. Ik was blij verbaast om te ontdekken dat ik veel van mijn persoonlijke uitgangspunten en waarden terug vond in het verkiezingsprogramma van BF, maar ook een prominente plek hebben gekregen in het coalitieakkoord .Ik ga er 3 noemen:

1, burgerparticipatie
2, de inclusieve maatschappij
3 samenwerking

Ik wil graag een stukje voorlezen wat ik in 2017 heb geschreven over burgerparticipatie en de inclusieve maatschappij.

Inclusie (iedereen hoort erbij) is 1 van de belangrijkste kernwaarden waar ik voor sta; sluit geen mensen uit op grond van geloof, afkomst, beperking of sexuele geaardheid. Ik geloof in een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een samenleving die uitgaat van wat iemand kan, wat zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten zijn. Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid maar daar waar - al dan niet tijdelijk - ondersteuning nodig is, hebben we met elkaar de verantwoordelijkheid om dit te organiseren.
Burgerparticipatie ligt in het verlengde daarvan. Ik geloof niet in een politiek klimaat, waarin de politiek bepaald wat goed is voor de burger.

Het Dede punt wat ik wil benoemen is samenwerking. Ik geloof in samenwerking en werken vanuit verbinding. Niet als doel op zich maar als middel om je resultaten te behalen. Samenwerking met burgers, binnen het college, met de raad, met organisaties en verenigingen maar ook zeker in regioverband. Samen ben je sterker om de uitdagingen die ons te wachten staan het hoofd te bieden.

Zoals u waarschijnlijk weet heb ik onlangs de Camino Santiago de Compostela gelopen. In de ruim 400 km die ik heb gelopen heb ik veel na kunnen denken over het toekomstige wethouderschap. Ik vind het een voorrecht dat ik wethouder mag worden in de gemeente Losser. De gemeente waar ik ben geboren en ben opgegroeid. De gemeente waar ik 35 jaar geleden mijn eerste baan kreeg op de Ravenhorst in de Zandbergen. Ik realiseer me terdege dat we een ambitieus coalitieakkoord akkoord hebben en dat ons de komende jaren forse uitdagingen te wachten staan, maar ik heb er ontzettend veel zin in en ik ga mijn uiterste best doen om de gemeente Losser nog mooier en nog krachtiger te maken. 
Share our website