Coalitie onderhandelingen

Raad 22 april – informatie coalitie      Lies ter Haar    BURGERFORUM
Voor ons is de zaak helder, net zo helder als de verkiezingsuitslag. Burgerforum hoort in de coalitie. En Burgerforum is nog steeds aan zet.
De informateur heeft in de kern genomen zijn opdracht niet naar behoren uitgevoerd. Hij heeft schijnbaar, vanwege voor hem moverende redenen, geen onderzoek willen doen naar de optie BF, D66 en VVD en/of andere. Kortom hij is in dezen in gebreke gebleven.
De informateur heeft zijn opdracht aan Burgerforum terug gegeven. Daarmee ligt de bal wel degelijk weer bij de grootste partij.
In een gesprek met de griffier kwamen we samen op de persoon van dhr. Geerts. Daarna hebben alle partijen ingestemd met deze informateur. Hij heeft zijn taak vóór en namens de hele raad verricht. Hij was de informateur van ons allen, met de opdracht alle mogelijke opties te onderzoeken.
CDA, D66, gesteund door de SDGL/PvdA willen nu de regie naar zich toe trekken, maar met welk recht? Allen namen we deel aan hetzelfde proces dat de informateur als mislukt wil beschouwen.
 
Dhr. Geerts heeft echter slechts één mogelijkheid onderzocht en dat was niet de opdracht. We hebben richting informateur meerdere keren aangegeven dat lopende het proces ook de VVD in beeld was gekomen, maar hij deed hier niets mee. Wij vonden en vinden dit geen recht doen aan een zorgvuldig proces. Dit omdat er inhoudelijk toch nog wel wat verschillen zijn tussen Burgerforum en het CDA en we wilden voorkomen bij het vervolg spijt te krijgen niet méér opties onderzocht te hebben. De informateur wilde het echter alleen bij die éne optie BF-CDA-D66 houden en afronden. Wij vonden dat te prematuur en wilden verder onderzoek. Daarop heeft dhr. Geerts zijn opdracht terug gegeven. We menen met dhr. Willeme een goede opvolger te  hebben. Dat er nu al strijd ontstaat is zo verdrietig en slecht voor Losser. Het lijkt er op dat alleen DIE mogelijkheid onderzocht mocht worden waarin het CDA zitting had. En let wel: Niet alleen SDGL/PvdA en VVD hebben verloren. Ook de coalitie heeft verloren! De kiezers hebben een duidelijk signaal afgegeven voor een andere koers, voor vernieuwing.
Met dhr. Willeme hebben we een onafhankelijke informateur gevonden die naast het vervolg van de informatieronde, ook direct de formatie kan doen. Iemand met gezag, met bestuurlijke ervaring, met politiek gevoel, iemand die Losser kent en de nog te nemen stappen snel kan maken en haast kan maken met een coalitie waarbij we het afbreekrisico vermijden. Willeme kán dat, maar de voorwaarde is dan wel dat dit gesteund wordt door alle partijen. Niemand blijkt ook problemen te hebben met dhr. Willeme als persoon, alleen met het feit dat Burgerforum hem voordraagt.
Wat ons betreft mag ook een andere partij, andere partijen hem officieel voordragen, waarna we als raad gezamenlijk de opdracht kunnen formuleren.
 
 
Burgerforum ziet kansen.
Laten we dhr. Willeme zijn werk laten doen, in het belang van Losser.
Want we staan voor ingrijpende transities en hebben code oranje voor financiën.
 
Wat heeft Losser nodig?
Een vooral stabiel college dat recht doet aan de verkiezingen. Met deskundige bestuurders, die inhoudelijk dezelfde richting uit willen. Het nieuwe college moet echt een team zijn.
En wat is nodig om dit te doen slagen?
Dat alle, alle mogelijke opties bekeken worden.
 • Wat past inhoudelijk?
 • Kan dat cijfermatig wat zetels betreft?
 • Zijn er deskundige wethouders?
 • Vormen die chemie?
 • En doet het recht aan de verkiezingsuitslag.
   
  En wil je hier recht aan doen, dan kan en mag je niet alleen maar één optie onderzoeken, dat is volstrekt onvoldoende.
  Er zijn meerdere zoals:
 • BF – D66 – VVD (12 zetels)
 • BF – CDA – VVD (15)
 • BF – CDA – D66 (16)
 • BF – CDA (13)
 • BF – D66 (10)
  Natuurlijk kun je nog meer combineren, maar wij houden het even hierbij.
Geef het een kans! Dat verdient Losser.
 
MOTIE                          Onderwerp: onafhankelijke informateur                           Agendapunt
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen 22 april 2014
Overwegende dat:
De informatiefase nog niet is afgerond
Het voor de gemeente Losser van groot belang is dat er niet alleen snel een bestuur komt, maar dat er ook een stabiel bestuur komt met deskundige wethouders
Stelt voor:
 • Dhr. Willeme aan te stellen als (in)formateur, met een door de raad gezamenlijk opgestelde opdracht.
  En gaat over tot de orde van de dag.
  Burgerforum                              Lies ter Haar, fractievoorzitter
  VVD                                         Harry Heegen
Share our website