Cijfers en info van Domijn

De brief en cijfers van DOMIJN!

Er ontbreken bijlages (1+2)  omdat ik die niet gekopieerd kreeg. Ik blijf proberen, maar onderstaand in ieder geval al de nodige info!
Vreemd is dat wij die brief met cijfers gedateerd 29 mei (!) als raad ...NIET hebben gekregen.

---onderstaand de tekst vanuit pdf geknipt------------

Brief van Domijn van 14 november 2013

Geacht College,

Op 23 oktober heeft wethouder J. Hassink ons verzocht om reactie te geven op de, door dgemeenteraad aangenomen, motie 'Beleid woningtoewijzing'. Met deze brief geef ik u graag antwoord op de vragen zoals geformuleerd in de motie.

Verhuurgegevens
De raad verzocht ons de verhuurgegevens over januari 2008 tot oktober 2013 te verstrekken, waaruit per jaar blijkt:

« Hoeveel woningen er per kerkdorp in de gemeente Losser verhuurd zijn aan mensen die van buiten de gemeente komen.

Overdinkel:
Over de gehele periode zijn in Overdinkel 280 woningen verhuurd, hiervan kwamen 115 nieuwe huurders (41%) buiten de gemeente Losser. In 2 gevallen is de herkomst van de huurder onbekend.*
Losser:
Over de gehele periode zijn in Losser 752 woningen verhuurd, hiervan kwamen 244 nieuwe huurders (33%) buiten de gemeente Losser. Daarnaast is van een deel niet bekend wat de herkomst is en ook is een deel verhuurd aan instanties, in totaal gaat het om 92 verhuringen,
De Lutte:
Over de gehele periode zijn in De Lutte 27 woningen verhuurd, hiervan kwamen 12 nieuwe
huurders (44% buiten de gemeente Losser. In 3 gevallen is de herkomst van de huurder onbekend.

» Hoeveel woningen er per kerkdorp in de gemeente Losser verhuurd zijn aan mensen die reeds inwoner waren van de gemeente Losser.

Overdinkel:
Over de gehele periode zijn in Overdinkel 280 woningen verhuurd, hiervan kwamen 163 nieuwe huurders (58 %) uit de gemeente Losser.
Losser;
Over de gehele periode zijn in Losser 752 woningen verhuurd, hiervan kwamen 416 nieuwe
huurders (55%) uit de gemeente Losser.
De Lutte;
Over de gehele periode zijn in De Lutte 27 woningen verhuurd, hiervan kwamen 12 nieuwe huurders (45%) uit de gemeente Losser.

* Bijgevoegd (bijlage 1} zenden wij kengetallen over de periode januari 2008 tot oktober 2013 over de jaarlijkse verhuringen en reacties van sociale huurwoningen voor de gemeente Losser.

Alternatieven

Naast de verhuurgegevens verzocht de raad ons één of meerdere alternatieven uit te werken voor het momenteel gehanteerde lotingsysteem.
Hierin het volgende meenemen:
« Mogelijk andere weging elementen, bijvoorbeeld een mogelijkheid om de duur van de inschrijving te laten meetellen voor de kans op een woning (langer ingeschreven is een hogere kans).
» Voorzien in een mogelijkheid om tijdelijk bij toewijzingen van woningen in een specifieke buurt van de gemeente Losser, een door de gemeente opgesteld beleid te hanteren. De gemeente specificeert de periode, buurt en beleid.

De voor- en nadelen van de verschillende alternatieven.

In 2009 zijn we overgegaan op een ander verhuurmodel, hiervoor zijn er een aantal scenario's (alternatieven) voor woonruimtebemiddeling onderzocht. Twee voorwaarden tijdens dit onderzoek waren:
1. Het is in Nederland bij wet bepaald dat iedereen mag wonen waar hij/zij wil. Wij houden ons aan deze wet.
2. Het woonruimtebemiddelingssysteem moet een objectief systeem zijn.

Bijgevoegd sturen wij u (bijlage 2) een gedeelte uit de analyse. Vanuit deze analyse is door Domijn een keus gemaakt om middels een lotingsysteem de volgorde te bepalen voor de vestigingen Losser, Haaksbergen en Enschede. Als grootste voordelen zien wij de maximale keuzevrijheid, inspanning loont en iedereen gelijke kansen. De nadelen die bij een aanbodmodel gelden (bijvoorbeeld inschrijvingen vanwege strategische redenen uit voorzorg aanmelden en bij haast lange wachttijden) zijn met de komst van het lotingsysteem komen te vervallen.
Net als u zien wij de maatschappij en de behoefte van onze klanten veranderen. Zo stijgt de behoefte bij een grote groep huurders om zaken digitaal te regelen. Ons dienstenpakket hebben wij hierop aangepast. Voor een groot deel van onze klanten volstaat de standaard.
Echter, er zijn ook uitzonderingen. Wij willen bij deze uitzonderingen maatwerk toe passen.

Op 30 mei 2013 zonden wij de gemeenteraad een brief met een toelichting over de doelstelling van het lotingsysteem, interventies rondom woonruimtebemiddeling (wegingelementen zoals waarschijnlijk bedoeld in de motie), maatwerksituaties en pechvogel regeling (bijlage 3). Last but not least: bij nieuwbouwprojecten wordt middels een zogenaamde 'dorpsvoorrang' aan bewoners uit de gemeente Losser voorrang verleend. Hierbij krijgen op de eerste plaats de bij Domijn ingeschreven inwoners uit het kerkdorp voorrang, daarna de overige bewoners uit de gemeente Losser. Vervolgens worden de woningen vrijgegeven voor alle
geïnteresseerden die buiten de gemeente Losser wonen.
Een groot deel van de extra bovengenoemde maatregelen zijn tot stand gekomen na herhaaldelijk constructief overleg met de raad, wethouders en ambtenaren van de gemeente Losser.

Conclusie over alternatieven

Als corporatie is het onze taak om mensen met een smalle beurs te voorzien in huisvesting.
Zoals hierboven aangegeven is het in Nederland bij wet bepaald dat iedereen mag wonen waar hij/zij wil. Wij houden ons aan deze wet. Hoe woningen worden verdeeld is een verantwoordelijkheid van de corporatie. Wij blijven het lotingsysteem hanteren, omdat wij dit een objectief middel vinden en dit het meest aansluit op de visie van Domijn.
Als corporatie is het onze taak om mensen met een smalle beurs te voorzien in huisvesting.
Concreet betekent dit dat wij mensen met een inkomen tot C 34.000,- helpen aan een sociale huurwoning {<  681,-). Wij zijn ons ervan bewust dat in sommige situaties maatwerk geboden moet worden om bijvoorbeeld de leefbaarheid te bevorderen of juist in te grijpen bij schaarste.
In onze optiek zijn er voldoende mogelijkheden om interventies te plegen op het lotingsysteem, waardoor er naar onze mening geen mensen tussen wal en schip (hoeven te) vallen. Denk hierbij aan de pechvogelregeling (inspanning loont!), aan het convenant voor vrouwenopvang en aan het coördinatieoverleg tussen gemeente Losser en Domijn, waarin onder meer gesproken worden over balans en leefbaarheid in wijken en buurten. Dit overleg resulteert in de prestatieafspraken tussen de gemeente Losser en Domijn.

Ik hoop u met bovenstaande uiteenzetting en bijgevoegde bijlagen een helder beeld te hebben gegeven van de huidige stand van zaken omtrent het lotingsysteem, de doorgevoerde verbeteringen van de afgelopen jaren en onze afwegingen. Indien u wenst geef ik graag een mondelinge toelichting.


Met vriendelijke groet.
Woningcorporatie Domijn
Ineke Buursink
directeur


Bijlagen
Bijlage 1: Toewijzingen periode 2008 - okt 2013
Bijlage 2: Modelkeuze 2009
Bijlage 3: Brief toelichting Domijnsleutel
bijlage 3: brief d.d. 29 mei 2013

29 mei 2013 2145400
Informatiebrief raad Lucas Fransen
lnfo@domijn.nl
www.domijn.nlEbrief gaat over het verhuurmodel van Domijn. Domijn maakt hierbij onderscheid in de verhuur van woningen onder en boven de huurtoeslaggrens. In de brief geven wij u uitleg over de verhuur van woningen onder de huurtoeslaggrens.
Met ingang van april 2009 verhuurt Domijn haar vrijkomende woningen via DomijnSleuteí, een zogenaamd aanbod- en lotingsmodel. Wij spreken hierbij niet van woonruimteverdeling maar woonruimtebemiddeling omdat klantgestuurd 'bemiddelen' meer recht doet aan de missie van Domijn zoals de zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van
haar toekomstige bewoners. Het lotingsmodel zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt.
Domijn wil de woningzoekenden zoveel als mogelijk de ruimte bieden om een woning naar hun eigen voorkeur te vinden. Hiermee beogen we de doorstroming te bevorderen en dit komt de wooncarrière van onze klanten ten goede.

Doelstelling Domijnsleutel
'Een woonruimte bemiddelingsysteem voor alle vestigingen van Domijn dat voldoet aan de kernwaarden van Domijn (Klantgestuurd, Maatschappelijk betrokken, Ondernemend enTransparant). Eén basissysteem voor alle vestigingen, maar gezien de verschillen die er zijn
tussen de volkshuisvestelijke taak in het stedelijk en platteland gebied zou er voor bepaalde doelgroepen een verschil mogelijk moeten zijn door middel van maatwerk'. De primaire klanten huisvest Domijn door middel van DomijnSleutel. Omdat hier sprake is van schaarste, moeten we hierin bemiddelen om een ieder die hiertoe behoort gelijke kansen te bieden.
Uitgangspunten bij de woonruimtebemiddeling (DomijnSleutel) zijn: Optimale keuzevrijheid,
Inspanning loont, iedereen gelijke kansen.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van ons woonruimte bemiddelingssysteem borgen wij door een notarieel goedgekeurd systeem. Betrouwbaar gaat erom dat elke woningzoekende gelijke rechten en kansen heeft om een woning te vinden. Een eenduidig rangordecriterium is hierbij van belang naast objectiviteit en controleerbaarheid.
Binnen de dagelijkse trekking wordt het rangordecriterium 'ad random' sortering gebruikt. Door op deze wijze de rangorde te bepalen, blijft de objectiviteit gegarandeerd. De controleerbaarheid menen wij te bereiken door alle gegevens te publiceren bij de gegevens van de woningzoekende op onze website. Feitelijk kan er geen handeling worden uitgevoerd
zonder dat de woningzoekende dit kan zien.

Interventies rondom woonruimtebemiddeling
Binnen Domijn en met de huurdersverenigingen hebben we afspraken gemaakt onder welke omstandigheden of situaties afgeweken kan worden van het standaard toewijzingsproces en maatwerkafspraken gemaakt (kunnen) worden met (groepen) woningzoekenden/convenantpartners. Er wordt o.a. interventie gepleegd op basis van een zogenaamde overgangsregeling voor de gemeenten Losser en Haaksbergen. Ook kan
bijvoorbeeld interventie worden gepleegd op basis van herstructurering, sociale- (o.a. huiselijk geweld) en/of medische argumentatie en klantgestuurde maatwerkoplossingen zoals een 'pechvogelregeling', woonlastenproblematiek of maatwerksituaties.

Maatwerksituaties
Domijn gaat uit van het gegeven, dat huurders volwassen mensen zijn die zelf hun verantwoordelijkheid nemen.
Mensen die In aanmerking willen komen voor een woning dienen zich bij ons te melden, te registreren en mee te doen aan de loting. Hoe meer er door iemand mee gedaan wordt aan de loting des te meer kans men heeft om een woning te verkrijgen. Dit kan iemand zijn uit Overdinkel maar ook uit Balk. Echter, elke (potentiële) huurder heeft zijn eigen verhaal waarom hij/zij vindt om in aanmerking komen. Dat verhaal dienen wij te kennen. Op basis daarvan bepalen wij of iemand een streepje voor heeft. Dat noemen we maatwerk. Dat is binnen Domijn relatief nieuw. We geven iemand duidelijk aan waarom hij voorrang heeft op een ander en waarom
niet. Maatwerk laat zich niet door regels vastleggen. Dat betekent dat in 2 ogenschijnlijk identieke gevallen anders wordt beslist. Het is aan Domijn om hierover te besluiten. Wij leggen mensen niet uit waarom andere mensen wel en zij niet een woning toegewezen hebben gekregen. We leggen desgevraagd, indien aan de orde, uit waarom zij niet. Overigens
is binnen maatwerk geen ruimte voor het versneld huisvesten van woningzoekenden als gevolg van een echtscheiding.

Pechvogel regeling
Zgn, 'pechvogels' hebben het predicaat 'super actieve woningzoekenden' met als kenmerk dat zij over een langere periode niet in staat zijn geweest woonruimte te vinden binnen Domijnsleutel. Tevens hebben zij geen enkele passende aanbieding geweigerd in die periode.
En dit is aantoonbaar; serieus en actief reactiegedrag in Domijnsleutel (lees: meedoen aan trekkingen). Domijn analyseert (op basis van voorhanden zijn kengetallen) en benadert deze groep woningzoekenden pro-actief.

Met vriendelijke groet.
Woningcorporatie Domijn
Share our website