Cijfers en andere informatie Domijn

BF vragen en opmerkingen bijeenkomst Domijn   (NB: Een deel van de vragen en opmerkingen hebben we 27 augustus gesteld bij de informatie-avond en de vragen die daar niet gesteld zijn plus opmerkingen zijn vandaag naar Domijn verstuurd.

Ten aanzien van de prestatieafspraken en huurprijsafspraken volgende opmerkingen:
+      Er zitten een aantal goede elementen in de prestatieafspraken. Met name het feit dat er een bewoners-tevredenheids-enquête zal komen en onderzoek naar de woonwensen van senioren vinden wij positief.
+      Ook het feit dat er nauwelijks nog huisuitzettingen zijn vinden wij een ontwikkeling die toe te juichen is.
  • En hoewel onlangs te lezen was dat Domijn de huurprijzen voor de lagere inkomens per 1 juli van dit jaar alleen inflatievolgend met 1,4% te verhogen, wat op zich goed nieuws is, hebben we hierbij toch een kanttekening. Voor scheefwoners zullen de huren omhoog gaan met 5,4%  (maximaal geboden huurverhogingsruimte). Daar is uiteraard wat voor te zeggen, maar het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de prijzen voor een deel van het woningbestand toch fors omhoog gaat en de vraag is of dit bij vertrek van de scheefwoners weer naar beneden bijgesteld gaat worden. Is dat bekend?
  • Is dat niet het geval, dan zal dit betekenen dat de huurprijzen gemiddeld genomen toch fors gaan stijgen.
  • Dat geldt evenzeer voor de gevolgen van het bijstellen van actuele huur naar streefhuur. Ook hier kunnen de gevolgen op langere termijn zijn dat de huurprijzen over de volle breedte genomen toch stijgen. 
Een aantal algemene punten:
Seniorenwoningen
  • Wij weten dat Domijn passend moet toewijzen. Dat kan knelpunten opleveren met name bij wisselende inkomens en bij senioren die van een gezinswoning willen verhuizen naar een seniorenwoning.
De huurprijs van de seniorenwoning is dan vaak (veel) hoger waardoor men vaak in de eengezinswoning blijft wonen en daardoor blokkeert de doorstroming dan weer.
Daarnaast zijn er ook niet veel seniorenwoningen in de laagste prijsklasse en dat kan ook weer tot problemen leiden. Denk daarbij aan senioren die bijv. door verkoop van hun woning wel geld te besteden hebben, maar gezien hun kleine inkomen door het passend toewijzen alleen in aanmerking komen voor de categorie  “goedkoop”. 
  • In de huurcontracten worden mensen gewezen op het onderhoud rondom hun woning. In toenemende mate zien wij dat tuinen niet meer onderhouden worden. Wij weten dat dit  Domijn in bepaalde wijken de tuinen al aangepast heeft (o.a. appartementencomplex Bakkerskamp), maar wij vinden het ook zaak dat Domijn de huurders blijft wijzen op hun verplichting de tuin te onderhouden en zo overlast voor buren te voorkomen. Dat geldt ook voor andere vormen van overlast. Daarvoor zijn instrumenten aanwezig die volgen uit de huurovereenkomst. Waarom wordt hier niet meer gebruik van gemaakt?
  • Onderhoud / grootonderhoud: Domijn gaat naast vastgelegd onderhoud meer werken met vraaggericht onderhoud. In onze ogen hoort bepaald (groot) onderhoud gewoon bij de verhuurder. Maar wat valt er nu onder en wat niet? Want als elk gevraagd onderhoud een huurverhoging tot gevolg heeft dan vinden wij dat niet terecht.
  • Eenzelfde soort vraag t.a.v. de duurzaamheid. Belangrijk om hiermee aan de slag te gaan, maar het moet zich voor de bewoner wel lonen en als er in verhouding té veel bij de huur op komt werkt dit averechts.
  • Bloemenbuurt: Domijn heeft hier een prachtige nieuwe wijk gebouwd, daarvoor alle lof. Er zijn hier echter veel minder woningen teruggebouwd dan er oorspronkelijk stonden. Hoe denkt u die woningen in de sociale sector te compenseren? Kunnen er nog steeds mensen wonen die een woning zoeken in de sociale sector of betalen nieuwe bewoners meer?? In dat geval zou het aantal woningen aan de sociale sector onttrokken goedkope woningen namelijk nog veel hoger liggen.
  •  
  • Huisvestingsverordening urgentieregeling:
Daar waar het gaat over huisvesting van statushouders, geeft u aan conform huisvestingverordening urgentieregeling van Losser de opgelegde aantallen statushouders geplaatst te hebben, overigens terecht. Maar dan is het wel bijzonder dat u diezelfde huisvestingsverordening niet gebruikt voor andere inwoners die hier een beroep op doen. U geeft zelfs niet aan dat deze verordening er is. Waarom niet?
 
Als er bijv. in Enschede of Haaksbergen gesloopt wordt, krijgen die huurders dan ook voorrang in Losser?
 
Cijfermatige onderbouwing waarvoor dank!
De pilot jongeren is uitgewerkt en daaruit zou blijken dat extra voorrang niet nodig is. Toch blijven we er op hameren dat er voldoende betaalbare woningen moeten blijven voor onze jongeren, ook die uit de eigen gemeente. Temeer omdat opnieuw ook uit de cijfers weer duidelijk is geworden dat Losser vergrijst.
Er worden 168 woningen verhuurd aan jongeren tot 30 jaar dat is slechts 9 % van het totaal. Waarom wordt er niet meer gebouwd voor deze groep jongeren? Duplex woningen, de appartementen De Gaffel of bijv. de flatjes aan de Sweelinckstraat staan nooit leeg en het aantal reacties is naar mijn mening hoog als er een leeg komt. Overigens horen we dat in De Gaffel steeds meer ouderen komen. Blijft dit pand niet voor jongeren geoormerkt?
Als reden voor afwijzing wordt soms “de omgeving” genoemd. Wat bedoelt men hiermee? En is aan te geven of dit vooral voor bepaalde straten, buurten geldt.
Bijna de helft van de nieuwe bewoners komt uit Enschede, Overijssel of elders weg. Een economische binding kan ik mij niet voorstellen en ook zal dit aantal niet bestaan uit terug-verhuizers. Heeft u er enig zicht op waarom al deze mensen dan toch voor Losser kiezen? Is er dan in omliggende gemeenten ook een tekort aan woningen???
Uit de cijfers blijkt ook duidelijk opnieuw het effect van het lotingsysteem:
Komen we van 80% verhuringen aan mensen uit de gemeente Losser dat is nu gezakt naar 60% in 2016, 52% in 2017 en de eerste helft van 2018 laat 51,95% zien. Dat spreekt voor zich, dus wij blijven u vragen: Waarom kiezen voor het lotingsysteem en niet een inschrijfsysteem of een combinatie van inschrijf en loting?

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Memo%2Devaluatie%2Dpilot%2Djongerenhuisvesting.pdf
klik op bovenstaande link voor informatie m.b.t. de pilot jongerenhuisvesting

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Antwoord%2DDomijn%2Dop%2Dvragen%2DBurgerforum%2D1.docx
klik op bovenstaande link voor het antwoord van Domijn op onze vragen

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Analyse%2DLosser%2D2018.pdf
klik op bovenstaande link voor de cijferes eerste helft van het jaar 2018

klik op onderstaande link voor de cijfers over 2017
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Totaaloverzicht%2DGemeente%2DLosser%2D2017%2D1.pdf

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Jaarverslag%2DDomijn%2D2017.pdf
klik op bovenstaande link voor het jaarverslag 2017


 
Share our website