Burgers moeten geïnformeerd worden

BF motie inwoners actief inlichten bij wijziging bestemmingsplan

We komen met een motie die vraagt om onze inwoners beter te informeren als er sprake is van wijziging van bestemming op hun pand of grond. En waarom?
Wij vinden dat je niet kunt verwachten van onze inwoners dat ze jaar op jaar, elke week weer, de aankondigingen uitpluizen die digitaal op de site van de gemeente of in het weekblad van Losser gepubliceerd worden om te zien of de bestemming van hun woning of grond misschien gewijzigd wordt.

En wij geven een voorbeeld.
Aan de Gronausestraat 90 was vroeger een sigarenhandel. Het pand is verkocht als winkel/woonhuis. De huidige eigenaars hebben het ook een tijd gebruikt als winkel en zouden dat nu weer willen gaan doen. De  voorbereidingen en inrichting is volop gaande. Maar wat blijkt nu, de winkelbestemming is er 2013 afgehaald. Overigens terwijl het volgens de eigenaars nog wel gebruikt werd als winkel toen.

En dit soort voorbeelden zijn er meer. D66 wees daar vorige week ook al op.

Je mag als inwoner van onze gemeente toch verwachten dat -als er zo’n ingrijpende wijziging van jouw eigendom plaatsvindt-  je op zijn minst hierover door de gemeente wordt geïnformeerd. Dienstbaarheid zouden we hoog in het vaandel moeten hebben staan.
De nationale ombudsman heeft in haar rapport  over “Behoorlijke informatieverstrekking rondom vergunningverlening” van 8.3.2019 antwoord gegeven op de vraag wat burgers op dit punt mogen verwachten.

De burgers willen in ieder geval *rekening kunnen houden met veranderingen; *zich niet overvallen voelen; *tijdig geïnformeerd worden; *de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de voorgenomen verandering *en de informatie goed kunnen begrijpen.

De overheid zal dus meer moeten doen dan juridisch gezien verplicht is, als dat nodig is om burgers te kunnen bereiken.
De Nationale ombudsman heeft uitgangspunten geformuleerd die recht doen aan wat burgers van de overheid mogen verwachten, nl. informatieverstrekking in een zo vroeg mogelijk stadium van de vergunningverlening; het afstellen van de informatieverstrekking op de diversiteit van de burgers; er voor zorgen dat de informatie duidelijk, begrijpelijk en zo volledig mogelijk is en een informatiesysteem dat zodanig ingericht is dat de toegankelijkheid voor burgers wordt gewaarborgd en zijn hun weg er in kunnen vinden.
Vandaar onze motie gesteund door de VVD (en aangenomen)
De raad constaterende dat
  • Bestemmingen van panden en/of gronden door de gemeente gewijzigd kunnen worden zonder dat de eigenaar hiervan op de hoogte is gebracht;
  • Weliswaar aankondigen van dergelijke wijzigingen plaatsvinden zowel digitaal als via het weekblad “De week van Losser”, maar niet verwacht kan worden dat onze inwoners jaar op jaar, elke week weer, alle aankondigingen doorpluizen en bovendien het weekblad ook niet altijd correct bezorgd wordt;
  • Inwoners daardoor geconfronteerd kunnen worden met de directe gevolgen van een bestemmingswijziging waarop ze niet hebben kunnen reageren terwijl het wel directe invloed kan hebben op hun eigendom.

    Draagt het college op
 
  1. De inwoners actief te wijzen op wat ze kunnen doen om zelf op de hoogte te blijven van bestemmings(plan)wijzigingen en waar ze informatie hierover kunnen vinden, zowel digitaal en via nuttige apps als op schrift;
  2. Waar dat maar enigszins mogelijk is inwoners actief te informeren over bestemmingswijzigingen die direct van invloed zijn op hun eigendom of directe omgeving;
  3. In aanloop naar invoering van de omgevingswet te kijken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden (zoals ook aangegeven in de memo van 5 maart jongstleden) met daarbij de bevindingen van de nationale ombudsman hierin meenemend.
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Samenvatting%20onderzoek%20vergunningen%202019004_0.pdf
  1. De raad op de hoogte te houden van de resultaten hiervan.
Share our website