Burgerforum vraag verlaging leges invalidenparkeerkaart

  • Home
  • Nieuws
  • Burgerforum vraag verlaging leges invalidenparkeerkaart
Burgerforum / verlaging leges gehandicapten parkeerkaart 19.12.17
De voorgenomen verhoging van de leges gehandicapten parkeerkaart vinden wij als BF buitensporig.
Het nieuwe kabinet kondigde aan dat gemiddeld iedere (gewone) Nederlander er op vooruit zal gaan, wat we overigens betwijfelen. Helaas geldt dit in ieder geval niet voor chronisch zieken en gehandicapten.
Deze groep heeft ook nu nog steeds te maken met een stapeling van kosten, en gaat er per saldo in koopkracht op achteruit. Ook even voor de duidelijkheid, het gaat niet om éénmalig kosten. Deze kosten komen elke vijf jaar weer op het bordje van de aanvrager. De geldigheidsduur van de Gehandicapten parkeerkaart is 5 jaar.
De wethouder gaf in de commissievergadering aan dat we dit als raad zelf hebben gewild, daar heeft hij wel gelijk in. De wethouder doelt hierbij op de afspraak dat we kostendekkend gaan werken en diverse zaken terug brengen tot het wettelijke niveau. Maar we hebben deze besluiten genomen bij de aanvang van deze raadsperiode en gelukkig hebben we deze maatregelen niet meer nodig, omdat het financieel gezien beter gaat. Daarom hebben wij ook de halvering langdurigheidstoeslag teruggedraaid. Dus waarom dan niet hier en zeker waarom niet voor deze doelgroep.
Het mag duidelijk zijn dat we ons als BF niet kunnen vinden in dit onderdeel van het raadsvoorstel. Daarom het al aangekondigde amendement.

AMENDEMENT AANGENOMEN MET STEUN VAN SDGL/PVDA EN VVD. D66 en CDA tégen.

AMENDEMENT
Voorstelnummer:                 12
Onderwerp:                           Belastingverordeningen 2018
c. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
Wijzigt Hoofdstuk 18 “Verkeer en vervoer”van de Tarieventabel bij de “Legesverordening 2018” als volgt:
1.18.3                  tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart                              €               82,20
1.18.3.1               Het tarief bedraagt indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel
                              1.18.3 wordt afgewezen                                                                                        €               51,10    
1.18.3.2               Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat van een eerder
verstrekte gehandicaptenparkeerkaart                                                              €               31,10
 
Dekking
De lagere legesopbrengst van € 5.000  wordt gedekt door een Onttrekking uit de Algemene Risicoreserve en daarmee aan het positief begrotingssaldo opgenomen in de Programmabegroting 2018.
Toelichting
Het College van B+W stelt voor de leges voor de Gehandicaptenparkeerkaart aanzienlijk te verhogen. De reden hiervoor is om de leges kostendekkend te maken en in lijn te brengen met de tarieven van andere Twentse gemeenten. Dit levert een extra opbrengst op van € 5.000.
Wij stellen voor om de verhoging voor 2018 alleen te beperken tot het inflatiepercentage. In algemeenheid zijn wij ook voor kostendekkende tarieven. 
Share our website