Nieuws

Bungalowpark TiekenveenTen aanzien van het bungalowpark Tiekenveen, bijgaande samenvatting van de beantwoording. Het kan uiteraard zijn dat ik her en der niet helemaal volledig ben, maar de vergadering kan ook nageluisterd worden via de website van losser of via onze website www.burgerforum.com onder "over ons" en dan audioverslagen (zit enkele dagen tussen vergadering en het kunnen afluisteren).
De vragen NAMENS ALLE FRACTIES staan in een apart bericht op facebook en op de website.
Onderstaande betreft dus een samenvatting van de beantwoording.
Crown Development overweegt het recreatieterrein aan de Tiekenveenweg in Overdinkel aan te kopen en heeft via van der Linde Capital het college verzocht om een oordeel te geven of de plannen passen in het geldende bestemmingsplan. Het zijn dus in dit stadium nog voorgenomen plannen die niet formeel zijn ingediend, maar er is geïnformeerd hoe het college hier in staat en of de plannen zijn in te passen binnen het geldende bestemmingsplan.
Daarop heeft het college antwoord gegeven.
Het plan voldoet grotendeels aan de recreatieve invulling. In het bestemmingsplan is geen maximum aan het aantal bungalows gesteld, wel aan oppervlak (max. 70 m2) en het centrumgebouw. Als iets in het bestemmingsplan als zodanig is vastgelegd is er dus ook geen sprake van een bestemmingsplanwijziging en wordt het ook niet als zodanig in de raad ter goedkeuring ingebracht. In formele zin kan de raad daar dus niets mee en al helemaal niet op dit moment omdat er nog geen officieel plan is ingediend. Omdat de brief van Crown deed vermoeden dat er iets gerealiseerd zou worden in de richting van zorg, revalidatie is hierop wel gereageerd door het college en aangegeven dat het park puur voor recreatieve doeleinden gebruikt mag worden en dus geen zorgcentrum mag ontstaan. Dat was volgens Crown ook niet de bedoeling, het was bedoeld voor een brede doelgroep, maar ook aangepast op gebruik van gehandicapten bijvoorbeeld wat toegankelijkheid betreft. In hoeverre zo'n park levensvatbaar is, is aan de projectontwikkelaar zelf, zoals ook andere projecten. Wat de risico's voor een andere invulling betreft (asielzoekers, seizoenarbeiders), daar laat het bestemmingsplan geen ruimte voor. De bestemming geeft aan wat mág en dat is alleen recreatief gebruik. Mocht het toch oneigenlijk gebruikt worden, dan is het aan de raad om actie te ondernemen en om handhaving te vragen. Op de vraag of hogere overheden dit kunnen doorkruizen is geantwoord dat heel formeel gezien dit zou kunnen, maar dat dit nog nooit gebeurd is. Het bestemmingsplan ligt vast en is geldend. Het college heeft geen mening over Crown Development. (zie ook onder vragen een reactie hierop van onze kant). N.a.v. de vraag of het perceel niet zou moeten vallen onder flora en fauna wet is geantwoord dat het bestemmingsplan aangeeft dat het de bestemming recreatief heeft (door de raad in een besluit indertijd vastgesteld). Wat de toename van het verkeer betreft wordt er van uitgegaan dat deze aspecten als zodanig indertijd waarschijnlijk meegenomen zullen zijn bij de bestemming recreatief. Dat is nu dus niet anders. Wat de parkeerplaatsen betreft heeft het college al aangegeven dat er te weinig opgenomen zijn in het plan.
Share our website