Bron of nascheiding

Bron- of nascheiding ? (Lies ter Haar)
Raad 8.9.20

Toelichting MOTIE Nascheiding PMD (Plastic, Metaal, Drankpakken)

Sinds 1 juli dit jaar is het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van kracht is. Gemeenten zijn nu wettelijk verplicht om gft, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Maar het besluit bevat ook de mogelijkheid om in bepaalde gevallen af te wijken van het gescheiden inzamelen als een andere manier van inzamelen het potentieel voor hergebruik of recycling niet beïnvloedt, met andere woorden, net zo effectief is. Nascheiden van kunststof en metalen uit restafval blijft daarom mogelijk.
Als wordt afgeweken van gescheiden inzameling moet dit altijd in de afvalstoffenverordening zijn opgenomen en dit moet vóór 1 januari 2021 geregeld zijn.
Papier, textiel en glas blijft apart ingezameld worden. Maar wat doen we met Plastic Metaal Drankpakken (PMD). Wat moet in de oranje container en wat niet? PMD is een bijzonder lastige grondstofstroom om goed te scheiden. Het is voor de inwoners eigenlijk onmogelijk te weten welk verpakkingsmateriaal in de oranje container en welke in de container voor restafval moet. Veel wat in de oranje container terecht komt kun je niet recyclen en belandt onverbiddelijk bij de “rejects”, de verbrandingsoven.

De wethouder vertelde ons vorige week nog dat dit inderdaad bij controles ook gebleken is. En dat nu ook BOA’s mee gaan lopen om te voorkomen dat die vervuiling in de oranje container komt, omdat dit de gemeente maar liefst 20.000 per maand extra kost. Laat het eens even bezinken…. dat is 240.000 euro per jaar, dat onze inwoners uiteindelijk weer moeten betalen via de afvalstoffenheffing. Het lijkt ons een reden des te meer om dit te heroverwegen.

Inmiddels is gebleken dat de kwaliteitseisen voor PMD via náscheiding gemakkelijk te realiseren zijn, vooral nu de techniek continu verbetert.
Bronscheiding was vooral een politieke keuze met als doel de inwoners bewust te maken van de hoeveelheid plastic die men gebruikt. En dat het om enorme hoeveelheden gaat is de afgelopen jaren zeker duidelijk geworden. Maar ook is duidelijk geworden dat het apart inzamelen van PMD op de huidige wijze niet de oplossing is. Afval scheiden is het doel geworden, in plaats van het middel.

Kortom: Er is in onze ogen veel te zeggen voor náscheiding, dus niet meer verzamelen in de oranje container, maar samen met het restafval aanbieden en dan pas gaan scheiden.
Het contract met Twence loopt volgend jaar af en er wordt aan een nieuw contract gewerkt. BF wil dat daarbij nascheiding niet alleen als optie onderzocht, maar ook verder uitgewerkt en als optie aan de raad ter besluitvorming voorgelegd wordt. Zodat de vóór- en nádelen van zowel bron- als nascheiding van PMD en de financiële vertaling daarvan, naast elkaar gelegd kunnen worden en de raad tot een goede afweging kan komen.

Daarnaast vragen wij het college om tevens de afvalstoffenverordening zodanig aan te passen dat nascheiding tot de mogelijkheden blijft behoren.
Daarom de volgende motie:

De raad in vergadering bijeen d.d.
Overwegende dat
1) Als afvalinzamelingssysteem is gekozen voor bronscheiding en Diftar en voor PMD materiaal een aparte oranje container voor inzameling wordt gebruikt;
2) Gebleken is dat het grootste deel van het materiaal wat in deze oranje container belandt niet geschikt is voor hergebruik en alsnog wordt verbrand;
3) Om te voldoen aan de kwaliteitseisen van deze afvalstromen als herbruikbare grondstof nascheiding net zo effectief, zo niet effectiever en duurzamer is;
4) De technieken voor nascheiding inmiddels zo sterk zijn verbeterd, dat er door verschillende gemeenten reeds voor nascheiding is gekozen en of nog wordt gekozen.
Verzoekt het college:
a- Voor het afsluiten van het nieuwe contract met Twence eveneens de mogelijkheden van nascheiding te onderzoeken en de vóór- en nádelen en financiële consequenties uit te werken en dit naast het huidige systeem ook als mogelijkheid aan de raad ter besluitvorming voor te leggen;
b- De afvalstoffenverordening zodanig aan te passen dat nascheiding tot de mogelijkheden behoort en blijft behoren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter

Deze motie kreeg geen steun. Een motie voor een oriënterende bijeenkomst om informatie op te halen over de verschillende mogelijk- en onmogelijkheden van de VVD en andere partijen wel, maar dat vinden wij eigenlijk een vanzelfsprekende stap.
 
Share our website