brief aan college: vragen huisvestingsbeleid Domijn

  • Home
  • Nieuws
  • brief aan college: vragen huisvestingsbeleid Domijn

Brief artikel 39 reglement van orde raad

Geacht College,

Toen in 2007 onze eigen woningcorporatie opging in Domijn, hebben we onze zorgen geuit over de mogelijke gevolgen voor onze eigen bewoners, met name door het lotingssysteem. Het werd toen 'verkocht” als een fusie met alleen maar voordelen. Helaas hebben we moeten ervaren dat het naast voordelen ook zeker nadelen heeft, nl. dat we te maken hebben gekregen met instroom vanuit Enschede en elders en dan vooral ook van probleemgevallen. Daarmee wordt niet alleen de leefbaarheid in sommige straten/wijken sterk aangetast, maar het wordt daardoor ook moeilijker voor onze inwoners die toch graag in de eigen gemeente zouden willen blijven wonen om een huurhuis hier te krijgen.

Sinds 2007 hebben we hierover al herhaaldelijk aan de bel getrokken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een motie (raadsbreed gesteund), waarin het college verzocht is op korte termijn in gesprek te gaan met Domijn, met onder meer als onderwerp mogelijke huisvestingsafspraken met betrekking tot bijstandsgerechtigden naar het voorbeeld van Enschede en/of mogelijke wijziging van het toewijzingsbeleid huurwoningen van lotingssysteem in een ander systeem dat meer recht doet aan de behoefte van onze eigen inwoners. De uitkomsten hiervan en de mogelijk- en onmogelijkheden te betrekken bij de evaluatie van de woonvisie in 2011 (!).

In de commissie ruimte van 20 september werd gemeld dat de woonvisie nu pas in 2012 aan de orde zal komen. Dát en het feit dat we opnieuw vele geluiden uit de samenleving krijgen dat de instroom (na een korte stagnering) maar blijft doorgaan, noopt ons opnieuw tot actie. Bewoners van Losser, die tot dusverre altijd prettig hebben gewoond, doen hun beklag dat het woongenot wordt aangetast. Dat speelt het sterkst in Overdinkel en in mindere mate in Losser. We willen nadrukkelijk aangeven dat we hier niet alleen het Talmaplein bedoelen, al blijven we ook hier klachten van binnen krijgen. De woningen zijn prachtig opgeknapt, dat wil echter niet zeggen dat daarmee de problemen voorbij zijn. Niet alleen de instroom van probleemgevallen, maar ook de doorstroom zorgt er voor dat de sociale samenhang in de straten/wijken sterk te leiden heeft en de leefbaarheid onder druk komt te staan. Omdat wij als gemeente sterk inzetten op de leefbaarheid van onze kernen, zien wij dit als groot probleem.

Mede naar aanleiding van onze motie en het bovengeschetste willen wij u vragen:

1) In de motie wordt verzocht om op korte termijn in gesprek te gaan met Domijn.

Is dit gebeurd?

2) Zo ja, wat zijn de resultaten van dit gesprek, zo nee, waarom niet en binnen welke termijn denkt u dit dan wel te gaan doen?

3) Wij hebben de prestatie-afspraken 2010-2012 tussen gemeente en Domijn doorgenomen en vinden deze te algemeen omschreven. Deze zouden meer SMART omschreven moeten worden om ook achteraf te kunnen beoordelen of doelen gehaald zijn. Bent u van plan dit te doen?

Graag ontvangen wij antwoord op onze vragen en tekenen,

Met vriendelijke groeten,

Lies ter Haar

Share our website