Brief aan College inzake onderbouwende cijfers Domijn

  • Home
  • Nieuws
  • Brief aan College inzake onderbouwende cijfers Domijn
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Memo%2Devaluatie%2Dpilot%2Djongerenhuisvesting_18_0016250.PDF
Klik op bovenstaande link voor de cijfers jongerenhuisvesting.

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Jaarverslag%2D2017%2DDomijn_18_0014222.PDF
Klik op bovenstaande link voor het jaarverslag van Domijn

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/18_0016337_18_0016337.PDF
Klikl op bovenstaande link voor de raadsinfo van het college inzake Domijn

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Visitatierapport%2DDomijn%2D1_0%2Ddefinitief_3228725.pdf
Klik op bovenstaande link voor het visitatierapport

ZIE ONDER ONZE BRIEF MET VRAGEN M.B.T. ONDERBOUWENDE CIJFERS DOMIJN
College van B&W
Raadhuisplein 1
L O S S E R
 
Losser, 8 juli 2018
 
Brf. Art. 39 regl. Van orde
 
Geacht College,
 
In 2017 is toegezegd dat wij regelmatig (per kwartaal) cijfers van Domijn zouden krijgen om te kunnen monitoren hoe het met de huurtoewijzingen gaat.
Het is nu juli 2018 en wij hebben nog steeds de cijfers over 2017 niet gezien.
In de vorige prestatieafspraken was een pilot voor een jaar opgenomen, waarin jongeren voorrang zouden krijgen bij huurtoewijzing. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst en willen dit
ook cijfermatig onderbouwd zien.
Datzelfde geldt voor de afspraak van extra aandacht t.a.v. seniorenwoningen.
De nieuwe prestatieafspraken zijn getekend zonder dat wij aan de hand van cijfers de gemaakte afspraken konden beoordelen,
dat vinden wij een slechte zaak.
Het getuigt niet van behoorlijk bestuur dat wij hier keer op keer naar moeten vragen.
 
Daarom vragen wij u met spoed de volgende cijfers aan te leveren:
  1. Het aantal woningen dat in 2017 te huur is aangebodenin de verschillende kernen, opgesplitst per kern.
  2. Aantal gegadigden dat aan de loting heeft meegedaan, opgesplitst in inwoners van de gemeente Losser en gegadigden van buiten Losser. Statushouders zijn daarbij een verplichte groep, maar wij vragen ook die inzichtelijk te maken.
  3. Een apart overzicht t.a.v. de pilot jongeren en de toewijzingen van seniorenwoningen.
  4. Ter vergelijking ook de gevraagde cijfers over 2016.
  5. De overzichten zowel in aantallen als in percentages.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Lies ter Haar
fractievoorzitter BURGERFORUM
Share our website