Bouwplan Gronausestraat hoek dr. Frederikstraat

  • Home
  • Nieuws
  • Bouwplan Gronausestraat hoek dr. Frederikstraat
Bestemmingsplanwijziging hoek dr. Frederikstraat/Gronausestraat (Lies ter Haar)

Er ligt een nieuwbouwplan voor Gronausestr/hoek dr. Frederikstraat, het stuk grond naast de RK kerk. U vraagt ons de bestemming te wijzigen van horeca naar wonen. In te stemmen met de reactie van het college op de ingediende zienswijzen. En als raad een beeldkwaliteitsplan vast te stellen voor deze specifieke moderne bouw.
Daarvoor wordt een aantal argumenten aangedragen. Op een aantal gaan we verder in. Want het lijkt weliswaar simpel, maar toch zitten hier haken en ogen aan.
 
Gesteld wordt in het voorstel dat de slachterij niet belemmerd wordt als gevolg van de bestemmingsplan-herziening. Maar dat valt te bezien. Onduidelijkheid alom over de vertaling van het milieu onderzoek dat heeft plaatsgevonden om aan te tonen dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. De vertaling in grootvee-eenheden, stankcirkels, geluidsoverlast, 3.1 of 3.2 slachterij én de gevolgen voor de slachterij. Het roept alleen maar vraagtekens op. Plots is het pand Gronausestraat 9 een beperkende factor. Mág de maximale slachtcapaciteit wel op dit object worden berekend? Waaruit volgt dat dan?

Laat duidelijk zijn! Burgerforum vindt het heel belangrijk dat in het centrum rondom de Aloysiuslocatie plannen ontwikkeld kunnen worden. Maar dat mag niet ten koste gaan van een bedrijf dat hier al rond de 100 jaar zit. Hoe garandeert u dat de slachterij achteraf geen problemen krijgt en niet beperkt wordt in de bedrijfsvoering of voor hoge kosten komt te staan. De ondernemer kan zich bij het ontplooien van zijn bedrijfsmatige activiteiten beroepen op de vergunning (1996). Maar wanneer kunnen omwonenden zich dan beklagen? Wat is dan het uitgangspunt van hetgeen is toegelaten? Wanneer de slachterij bijv. vanaf nu 4 dagen in de week 40 koeien per dag slacht, zijn ze dan volgens u in overtreding. Ja of nee en waarom?
Meerdere keren heeft BF voorgesteld deze kwestie breder op te pakken en met alle partijen die rondom die locatie wat willen ontwikkelen om tafel te gaan en tot een oplossing en duidelijkheid te komen. Die is niet gekomen, jammer. Niemand koopt er iets voor als er een rechtszaak komt waardoor gewenste ontwikkelingen worden belemmerd of op zijn minst jaren vertraagd. En waar de gemeente in onze ogen ook nog heel zwak in staat, want het gaat hier om verworven recht, een vergunde situatie. Misschien is daarom een tweede onafhankelijk milieuonderzoek door de omgevingsdienst Twente/Overijssel zinvol. Ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

In het voorstel staat verder dat er bij het nieuwbouwplan sprake is van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en optimale benutting van de ruimte in stedelijk gebied. Maar is dat wel zo? We spreken hier van een heel groot kavel en de invulling met slechts 1 woning sluit niet echt aan bij onze woonvisie, waarin gesproken wordt over de behoefte aan meer seniorenwoningen en woningen voor starters. Op deze inbreidingslocatie hadden we veel meer woningen of appartementen kunnen bouwen voor onze doelgroepen met mooie voorgevels in een stijl die past bij de omgeving.

Want, in onze ogen nóg belangrijker, het specifieke moderne pand past niet in het door ons vastgestelde en gewenste welstandsniveau voor die locatie, dat gericht is op het behouden en stimuleren van de cultuurhistorische bebouwingskarakteristieken.

Er kwam geen duidelijkheid. Na een aantal schorsingen is besloten dit voorstel aan te houden. Dat wil zeggen dat het na de zomervakantie opnieuw op de agenda komt en in de tussentijd aanvullende informatie door het college zal worden aangeleverd.
Share our website