Bijdrage raad 1 februari 2022

BF toelichting en motie Wijk Uitvoeringsplan Losser West

Wij ontvingen begin januari een brief van de “klankbordgroep Losser West van het gas af” waarin deze haar zorgen uitspreekt over de aanpak van dit wijk uitvoeringsplan.

De klankbordgroep heeft kritiek op de wijze waarop ze bij het proces betrokken wordt. Vragen en opmerkingen werden niet verwerkt; er was weinig mogelijkheid tot kritische inbreng en er was sprake van grote tijdsdruk.
Maar ook inhoudelijke kritiek zoals: Theoretisch is het in de WUP allemaal prachtig beschreven, papier is geduldig, maar hoe organiseer je dat 3100 woningen in Losser binnen 8 jaar tijd zo worden aangepast dat ze geen gas meer nodig hebben. Er is geen duidelijkheid over serieuze en bruikbare alternatieve energiebronnen, geen duidelijkheid over beschikbare subsidies en wat het de burger gaat kosten. Er volledig wordt voorbijgegaan aan het gegeven dat een groot deel van de woningen wordt bewoond door 65+ers en ouder. En het stroomnet is nu al niet meer toereikend.

De klankbordgroep is dan ook van mening dat het huidige concept WUP zijn doel volledig voorbijschiet en het plan om Losser West in 2030 aardgasloos te hebben gedoemd is te mislukken.
Kortom: Onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar, zoals wij van meet af aan al hebben gezegd.

Wat is de reactie van het college op de brief van de klankbordgroep?

En wat is de reactie van het college op de brief van de G40, de 40 middelgrote gemeenten (waaronder Enschede, Almelo en Hengelo) die de regering naast uiting van hun zorgen ook aangaven de wettelijke bevoegdheden te missen om een wijk van aardgas af te kunnen halen en dat ze dit ook snel beschikbaar zouden willen hebben. De wethouder heeft altijd gezegd dat dit college niemand gaat en kan verplichten om van het aardgas af te gaan, maar gaat ze dan wel doen als de wettelijke mogelijkheden er straks wel zijn?

En wat is de rol van de klankbordgroep en de raad hierin nog??

Worden de Wijk Uitvoeringsplannen (WUP's) Losser West en Beuningen nog aan de raad ter vaststelling voorgelegd?? Note: Het antwoord van de wethouder was NEE, terwijl op de website van de gemeente duidelijk aangegeven wordt dat dit WEL het geval moet zijn.

We hebben een motie voor ingediend en die is na schorsing en aanpassing raadsbreed aangenomen. Daarin vragen we het college om te bevestigen naar de klankbordgroepen én inwoners dat de datum van 2030 een streefdatum is. Dat het aardgasvrij maken géén verplichting is en dat de rol van de gemeente stimuleren en faciliteren is. Plus de raad voor de zomer van 2022 te informeren hoe we in Losser West en Beuningen verder gaan met de wijkuitvoeringsplannen, waarin meegenomen hoe het besluitvormingstraject- en participatietraject wordt ingevuld

BF toelichting motie 1200 euro vrijstelling
In 2018 heeft Burgerforum al voorgesteld om bijstandsgerechtigden een deel van de extra inkomsten te laten houden en we hebben dat een aantal keren herhaald, het laatst hebben wij daar naar gevraagd in mei vorig jaar! Rond 2018 bleek dit niet mogelijk, maar het Rijk is daar anders over gaan denken en nú is het wel mogelijk; veel andere gemeenten zijn ons ook al vóórgegaan. Tijd voor onze gemeente om voor inwoners met een bijstandsuitkering € 1200  per jaar toe te staan aan vergoedingen en giften. Burgerforum vindt dat als inwoners met een bijstandsuitkering werken in een (tijdelijke) part time baan zij een deel van hun inkomsten mogen houden, want werken moet lonen. Maar denk ook aan het nieuws een tijd geleden dat iemand gekort werd omdat haar moeder voor haar boodschappen had betaald. En waarom zouden ouders niet mogen bijspringen als hun zoon/dochter de huur niet meer kan betalen.
Het speelt nu des te meer omdat de prijs van de dagelijkse boodschappen  omhoog schieten en de energieprijzen de pan uit rijzen.
Dus een meer dan goed moment om dit nu te regelen.
De motie is aangenomen

Voorrang voor eigen inwoners (Geurmeij)
BF pleit er al jaren voor om eigen inwoners voorrang te geven.
Niet alleen bij huurwoningen -al sinds de fusie met Domijn toen we afhankelijk werden van het lotingsysteem- maar ook hebben we de mogelijkheden van een huisvestingsverordening /urgentieregeling, de doelgroepenverordening, anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht ingebracht bij de behandeling van de woonvisie en eerder in een motie in juli 2019, maar toen waren op de PvdA na alle partijen tégen.  
Het zijn allemaal instrumenten om eigen inwoners voor te laten gaan en die gelukkig de laatste tijd ook deels zijn overgenomen. En waarom ook niet. Waarom niet opkomen voor onze eigen inwoners, daar is toch niets mis mee. Toen we jaren geleden hiermee kwamen werden we op een nare manier richting extreem rechts weggezet met de opmerking dat BF blijkbaar voor “eigen volk eerst” gaat.
Gelukkig zien we met deze motie dat het ook anders kan. Jammer dat het zo lang geduurd heeft.
Er is kostbare tijd verspilt en dat is jammer.
De motie hierover is aangenomen

BF Motie Noordtak – toelichting
De Noordtak is de laatste tijd volop in het nieuws en het verzet groeit…..en terecht. Het is wel bijzonder dat als je de stukken en artikelen doorleest deze Noordtak bij Oldenzaal lijkt op te houden. Maar juist daarachter ligt het mooiste stukje Nederland waar wij ons druk om maken en waar we alles voor willen doen om dit onzalige plan van tafel te krijgen.
En daar kan ook deze motie aan bijdragen.
De motie is aangenomen.
 
Share our website