BF wil duidelijkheid over Aloysiusschool

 • Home
 • Nieuws
 • BF wil duidelijkheid over Aloysiusschool
College van Burgemeester en Wethouders
Raadhuisplein 1
L o s s e r
 
 
Losser, 26 mei 2018
 
Brief art.39 reglement van orde Raad
 

Geacht College,
 
Zoals bekend is Burgerforum veel gelegen aan de ontwikkeling van de Aloysiuslocatie. Wij vinden het behoud van het pand van groot belang omdat het een lang bestaand onderdeel is van de gemeenschap in Losser.
 
Zoals bekend heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingezet op de herontwikkeling van deze locatie, waarbij de plannen sterk gericht waren/zijn op het afbreken van het bestaande pand en het realiseren van een extra supermarkt.
Daarom is in september 2017 door BURGERFORUM, VVD en SDGL/PvdA in een motie gevraagd om ook alternatieve plannen mee te wegen en de raad daarover zo spoedig mogelijk te informeren (onderstaand ingevoegd). Deze motie, die aansloot op een eerder ingediende raadsdbrede motie, is aangenomen. De wethouder heeft daarop toegezegd dat plannen tot eind 2017 ingediend konden worden.
 
Tot op heden zijn wij door de wethouder nog niet geïnformeerd over de voortgang en de huidige stand van zaken. Daarom hebben wij de volgende vragen.
 
 1. Welke plannen zijn tot dusverre bij de gemeente ingediend door welke projectontwikkelaars en wanneer?
 2. Hoe ziet het financiële plaatje daarbij uit?
 3. Gaat het hierbij alleen om ontwikkeling van het terrein van de voormalige Aloysiusschool of gaat het om een uitgebreider gebied? En als het om een breder gebied gaat, om welk gebied gaat het dan?
 4. Welke wethouder(s) hebben het contact met ten Brinke onderhouden?
 5. Liggen er getekende contracten of zijn er anderszins toezeggingen gedaan richting ten Brinke waarop hij zich zou kunnen beroepen als het plan van de supermarkt niet doorgaat?
 6. Welk proces heeft de wethouder gepland en (deels al) doorlopen om te komen tot een goede afweging van de plannen?
 7. Hoe ziet het vervolgproces er uit?
 8. In hoeverre en wanneer is er overleg gevoerd met de verschillende indieners. Graag ontvangen wij een overzicht per indiener over de gevoerde gesprekken(data) en de aangeleverde informatie (opsomming).
 9. Wat zijn de concrete gevolgen van het onlangs opgeleverde milieubeoordelingsrapport slachterij Luijerink voor de ontwikkelingen in het centrum en voor de slachterij/slagerij zelf?
 10. Op welke wijze wordt door de wethouder gegarandeerd dat ook de bewoners in het proces ontwikkeling Aloysiuslocatie voldoende inspraak krijgen?
 11. Wat is op dit moment de stand van zaken en wanneer krijgt de raad een voorstel voorgelegd?
 
Met vriendelijke groeten,
Lies ter Haar,
fractievoorzitter BURGERFORUM
Share our website