Nieuws

BF tégen verhoging reinigingsheffing


STEMVERKLARING BURGERFORUM AFVALSCHEIDING
 
Het hoe en waarom van volgende stemverklaring
 
“Diftar / afvalscheiding is ingevoerd en volgens de laatste folder een geweldig succes. Onze inwoners hebben het heel goed gedaan. Máár………..de “beloning” daarvoor is dat de mensen meer gaan betalen (11.2%) aan reinigingsheffing heffing terwijl altijd gezegd is dat afval scheiden zou lonen. Wij vinden dit dan ook een heel verkeerd signaal en stemmen dan ook tégen de verhoging van de afvalstoffenheffing.”
 
BF heeft in de raad van de 18e december volstaan met alleen een stemverklaring. Er was immers al meerdere keren door de wethouder geantwoord op vragen m.b.t. verhoging van de reinigingsheffing.
 
1)Te beginnen bij de schriftelijke vragen begroting dit jaar.
2)Daarna in de raadsvergadering bij de begrotingsbehandeling. 3)Dan nog een keer in de commissievergadering voorafgaand aan de raad van 18 december.
In de openbaarheid, dus iedereen heeft de uitleg kunnen horen of kan die nog naluisteren.
Waarom dan nog een vierde keer hetzelfde verhaal horen?!
 
In de begroting wordt de vertaling van de plannen aangekondigd, het definitieve besluit valt dan altijd in december. Dán dus het moment om vóór of tégen te stemmen en dat hebben we gedaan middels een stemverklaring.
En dat werd een NEE omdat bij de invoering van de afvalscheiding het volgende gezegd is:
 
Het college heeft gesteld dat bij diftar bij gelijkblijvend gebruik -dus als de grijze container even vaak aan de straat zou worden gezet als voorheen- de kosten gelijk zouden blijven en als minder restafval aangeboden zou worden, dit een meevaller zou betekenen!
 
ONDERBOUWING VAN BOVENSTAANDE
 
Wat zeiden we over afscheiding en de tarieven
 
BF Begroting 2017
Afvalbeleid: Onduidelijk is op dit moment nog wat de DIFTAR concreet gaat betekenen voor de portemonnee van onze burgers. Het kán en mág wat ons betreft niet zo zijn, dat onze burgers voor het scheiden niet beloond, maar bestraft worden met een hoger tarief.
 
BF December 2017 -belastingen
We hebben de inwoners voorgehouden dat diftar in ieder geval geen extra geld zal gaan kosten en dat scheiden beloond wordt en daar moeten we ons aan houden.
 
Het college heeft toen aangegeven dat bij diftar bij gelijkblijvend gebruik -dus als de grijze container even vaak aan de straat zou worden gezet als voorheen- de kosten ook gelijk zouden blijven en als minder restafval aangeboden zou worden, dit een meevaller zou betekenen!
 
En wat gebeurt er dit jaar 2018
 
Uit de schriftelijke vragen begroting dit jaar
Pagina 42 – Afval investeringen BF
Vraag BF: Waarom volgend jaar een fors hoger bedrag en daarna weer goedkoper. Om welke kosten gaat het hierbij?
 
Antwoord:
De lasten en baten voor de totale afvalinzameling zijn voor 2019 geactualiseerd en in beeld gebracht op basis van de meest actuele informatie. De jaren daarna zijn niet geactualiseerd, maar worden in beeld gebracht bij de evaluatie Diftar, die voor begin 2019 is toegezegd.
Bij die evaluatie kan voor de komende jaren, met een heel jaar Diftar in 2018 achter de rug, een betere inschatting worden gemaakt van de te verwachten lasten en baten, de noodzakelijke hoogte van de voorziening reiniging, de alternatieve mogelijkheden voor verdere verbetering van het afvalbewustzijn en de uiteindelijk te hanteren tarieven.
Vooruitlopend daarop blijkt nu al dat er door invloeden van buitenaf kostenstijgingen te zien zijn zoals bijvoorbeeld een verhoging van de afvalstoffenbelasting van € 13 naar € 31 per ton restafval en het inzakken van de papierprijzen. Ook voor de kosten van derden is een prijsverhoging voor de afvalinzameling aangekondigd.
De definitieve bepaling van de leges reinigingsrechten 2019 zal in de raadsvergadering van december 2018 aan de Raad ter vaststelling worden voorgelegd.
 
Begrotingsbehandeling 2018:
Begrotingskrant / BF: Opmerkelijk…. dat er tot 2022 qua afvalinzameling niets zal veranderen vanwege lopende contracten. Maar intussen wordt wel steeds duidelijker dat de tarieven de komende jaren alleen maar gaan stijgen.
 
Begrotingsraad: BF / Overigens wordt nu al duidelijk dat de afvalinzameling méér gaat kosten i.p.v. minder. Wij waren er al bang voor.
Daarop kwam hetzelfde antwoord als schriftelijk. Ook is toen gezegd dat als Diftar niet was ingevoerd, de verhoging nog veel forser zou zijn geweest.
 
Commissie ruimte voor de raad van 18.12.18
N.a.v. vragen vanuit de commissie kwam nog een keer hetzelfde antwoord, iets meer gespecificeerd

Share our website