Betoog zwembad

 9. Exploitatieonderzoek zwembad (Lies ter Haar)

In 2008 heeft Burgerforum al een enquête en handtekeningenactie gehouden n.a.v. de beperking in openingsuren. De respons was toen enorm. Niet alleen schriftelijk reacties, maar ook heel veel handtekeningen. Duidelijk was dat onze inwoners hier grote problemen mee hadden. De burgemeester kreeg er toen van ons een koude douche voor. Een koude douche past ook bij wat er nu ligt.

Namelijk om naast een extra prijsverhoging die al is doorgevoerd, ook nog eens het zwembad gedurende de zomervakantie 6 weken te sluiten. Een onzinnige gedachte vindt Burgerforum. Juist in de periode dat de schooljeugd thuis is. Niet iedereen heeft de middelen om op vakantie te gaan. Helemaal al niet in deze tijd van recessie. Ook heeft u de zwemclub Losser voor een voldongen feit geplaatst en hun brief hierover laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

 

Deze inkrimping van openingsuren is ook  volkomen tegenstrijdig met onze doelstelling om de mensen in het algemeen en de jeugd in het bijzonder meer te laten bewegen.

Een zwembad is een laagdrempelige sportaccommodatie waar de hele Losserse gemeenschap van kan profiteren; het heeft derhalve een breed maatschappelijk nut en is in onze ogen een basisvoorziening. Een voorziening die je niet zomaar 6 weken dicht doet. Eerder al hebben wij gepleit voor juist méér openingsuren, vooral voor vrij zwemmen. Het onderzoek dat net is afgerond laat zien dat juist de recreatieve zwemmers door die beperktere openingsuren in aantallen sterk zijn afgenomen (van bijna 55.000 in 2006 naar net over de 36.000 in 2012 dat is meer dan 1/3 = ca. 33% minder).

Nog meer sluiting, bovenop de hogere entreeprijzen en we jagen de bezoekers al helemaal naar de omliggende gemeenten. We hebben een prachtig zwembad met geweldige glijbaan en een professionele horecagelegenheid. Gebruik de kansen die hier liggen en bezuinig het zwembad niet kapot. De keuze voor het zwembad bij klooster Boardel of Gronau is dan al snel gemaakt. Innovatief en creatief bezig zijn. Inkomsten uit reclameborden prima! Maar kies juist voor lagere tarieven, want dat betekent meer bezoekers. Meer zwemmen voor een piek op daluren. Meer disco en dat soort vermaak. Benut de horeca beter en breder (al heeft de gemeente zich zelf de das om gedaan door een kantine van de zwemclub pal naast het zwembad).

Trek vrijwilligers aan. Bezuinig waar het kan, maar bezuinig dit prachtige zwembad niet kapot.

De afgelopen jaren zijn er al zoveel uurtjes afgegaan. Het is soms puzzelen om te kijken wanneer je kunt zwemmen en vaak zijn dan ook nog niet alle baden open. Soms alleen het diepe, of 2 banen van het diepe, soms het ondiepe met glijbaan alleen, soms een aantal uurtjes allebei; en zo blijft het puzzelen. Dit beleid is funest voor ons zwembad dat er met veel geld is neergezet. Optimaal gebruiken is wat ons betreft het motto. Het huidige beleid zorgt er alleen maar voor, dat bezoekers nog vaker voor een gesloten deur komen te staan.

 

Tot slot een opmerkelijke passage uit het rapport en ik citeer: 'Per 1 maart 2011 is de bedrijfsvoering van de gemeente Losser overgeheveld naar de gemeente Enschede. Een aantal afdelingen van de gemeente Enschede verricht werkzaamheden ten behoeve van het zwembad. Deze werkzaamheden (management, verhuuradministratie, salaris- en financiële administratie, automatisering en gebouwenbeheer) zijn doorbelast aan de exploitatie van het zwembad. Naast Enschede wordt ook vanuit Losser nog overhead doorbelast (verhuuradministratie, management zwembad, directie, P&O, P&C).” En even verder 'De indirecte overhead laat vanaf 2012 een enorme verhoging zien….” De interne doorbelasting is maar liefst van krap 150.000 euro naar bijna 3 ton gegaan, verdubbeld dus! Burgerforum kan dat niet anders lezen, dan dat door de samenvoeging bedrijfsvoering met Enschede het niet goedkoper, maar juist veel duurder is geworden! Hoezo efficiënter, effectiever, goedkoper?

 

We hebben een amendement voorbereid, maar ook de VVD heeft er een voorbereid en als ik kijk naar de inhoud, dan denk ik dat we daar samen wel uit zullen komen.

                                              

 

Amendement 'Opening zwembad”

                                                                                       agendapunt 9

 

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2013

 

Onderwerp:  Exploitatie onderzoek zwembad Brilmansdennen

 

De Raad, constaterende dat

 

·       Er wordt voorgesteld om het zwembad jaarlijks tijdens de zomervakantie voor een periode van zes weken te sluiten. Hiermee wordt een besparing van 20.000 euro verwacht.

 

De Raad, overwegende dat

 

  • Een andere vorm van eigendom/beheer van het zwembad leidt tot een significante kostenbesparing.
  • De gemeente Losser dit kan bereiken met het vinden van partner(s) en/of overnamekandidaten.
  • Bezoekersaantallen in hoge mate bepalen hoe aantrekkelijk het zwembad is voor mogelijke partners/overnamekandidaten.
  • Sluiting van het zwembad voor een periode van zes weken de bezoekersaantallen negatief zal beïnvloeden..
  • Het zwembad gedurende de zomervakantie één week gesloten blijft voor onderhoud.

Wijzigt het voorstel als volgt

 

2. De huidige beheervorm (gemeentelijk beheer) vooralsnog te handhaven en instemmen met het bezuinigingsvoorstel voor zwembad Brilmansdennen, met uitzondering van het beperken van de inzet van tijdelijk personeel van € 20.000.

 

De tekst in de bijlage bij het raadsvoorstel: Beperken openingstijden/inhuur personeel/ uitzendkrachten  te schrappen.

 

Toe te voegen aan het raadsvoorstel:

 

Financiele gevolgen

De bezuinigingstaakstelling van € 50.000 wordt tot een bedrag van € 40.500 gehaald. In 2015, of zoveel eerder als mogelijk, komt het College met de resultaten van het onderzoek naar schaalvergroting van de beheersvorm of andere besparingsopties. Het College zal zich blijven inzetten de bezuinigingen te halen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

De fractievoorzitters van VVD, CDA, Burgerforum, PvdA en SDGL

 

 

 
 
Share our website