BETOOG RAAD OVER SAMENVOEGING BEDRIJFSVOERING ENSCHEDE

 • Home
 • Nieuws
 • BETOOG RAAD OVER SAMENVOEGING BEDRIJFSVOERING ENSCHEDE
REDDING OF ONDERGANG VAN EEN ZELFSTANDIG LOSSER?!
Laat duidelijk zijn. Burgerforum is altijd voorstander geweest van meer samenwerking, vooral als het gaat om puur het uitvoeren van landelijke wetgeving. Ook wij zien de noodzaak van samenwerken, zeker in de huidige tijd, en zien hierbij kansen vooral als het gaat om het borgen van kwaliteit en continuïteit. Maar het ligt er wel aan hoe het geregeld wordt.

Vanavond moet de raad van Losser JA zeggen tegen het aangaan van een centrumovereenkomst met Enschede. Maar mét dit JA geven we als raad alles uit handen en is er geen weg terug! Dat is nogal wat.

Toen we afspraken dat het college ging kijken naar mogelijkheden voor samenwerking, is duidelijk aangegeven dat wij wat huiverig waren voor samenwerking met Enschede. Dat wij akkoord konden gaan,mits op contractbasis en onder stringente voorwaarden, zodat wij, als het niet goed uitpakt voor Losser, tijdig zouden kunnen bijsturen. Verder dat we het zagen als het in gang zetten van, een eerste stap op weg naar samenwerking, niets meer en niets minder. En dat we bij de verdere uitwerking nauw betrokken wilden blijven, vinger aan de pols wilden houden en dat is ook toegezegd.En daar zit hem nu het zeer!

Wij hebben kritiek op de wijze waarop we hierbij betrokken en geïnformeerd zijn.

Niet helder, onvolledig, vaak pas achteraf of nadat we hier om gevraagd hadden.

En wat er nu ligt is als los zand. Veel stukken moeten zelfs nog worden uitgewerkt, zoals de mandaatregeling en de dienstverleningsovereenkomst(en).

 

De VNG was in haar advies naar ons toe volstrekt duidelijk. Het borgen van de zelfstandigheid van Losser, van de kwaliteit en continuïteit, maar ook de financiële afwikkeling, hangt of staat met de contracten /overeenkomsten die worden afgesloten.

 

Met de informatie die er nu ligt kunnen we het college onmogelijk groen licht geven deze Centrumregeling met Enschede aan te gaan. Het is veel  té vaag met te veel open einden. Hebben we dan niets geleerd van het verleden?! En dan denk ik aan de LAGA, de Regio Twente plus en de gemeenschappelijke regeling met Top-Craft (waar overigens in 2014 een tekort van maar liefst 4 miljoen wordt verwacht).

 

Maar ook is in dit voorstel én de centrumregeling nergens te lezen wat de ware reden voor deze keuze is, nl. het preventief toezicht door de provincie en het feit dat Losser drastisch moest bezuinigen en wel op korte termijn. Vanaf het aangaan van dit traject was dit de reden om te kiezen voor Enschede en niet bijvoorbeeld voor Dinkelland!

En juist dit punt, het feit dat er een forse bezuiniging uit moet komen -deze is immers al verwerkt in de begroting voor dit jaar en de komende jaren- is de crux! U gebruikt deze samenvoeging nu als een soort toverformule om het probleem voor een aantal jaren te bedekken. Over 5 jaar kunnen  we immers pas zien of het echt geslaagd is. En Burgerforum zet juist hier grote vraagtekens bij.  De verwachting is dat er een voordeel van 1,2 miljoen wordt gehaald in maximaal 5 jaar. Maar wát als de bezuiniging niet wordt gehaald?  Wat gaat U dan doen? Want hoe goed Losser dit ook uitgerekend mag hebben, het is Enschede die bepaalt wanneer de bezuinigingen zijn gehaald en pas als die gehaald zijn gaan we minder betalen.  

En waarom zit de begrotingswijziging, waarin de gevolgen van de samenwerking voor de gemeentebegroting worden uitgewerkt, niet bij dit voorstel?

 

 

 

Aan de andere kant liggen ‘n aantal verplichtingen voor Losser wel duidelijk vast, nl:

1) Dat de gemeente Losser een budget van 5,6 miljoen per jaar gaat betalen, peil januari 2010!

2) Losser betaalt gedurende een periode van 5 jaar alle transitiekosten; en dat zijn bijv. projectkosten, opleidingskosten, frictiekosten, uitvoeringslasten v.h. sociaal plan e.d. Maar hoe hoog deze kosten worden is dan weer niet duidelijk (behalve het bedrag van 375.000 voor het sociaal plan).

3) Losser betaalt de salariskosten van een personeelsfunctionaris die de overgang van het personeel naar Enschede en de invlechting in die organisatie begeleidt.

4) Is er na 5 jaar nog personeel boventallig, dan is 50% van die kosten voor Losser.

5) En ook duidelijk is dat het college van Losser geen directe zeggenschap heeft over de wijze waarop de ambtelijke organisatie van Enschede de taken voor Losser uitvoert; dit loopt via het college van Enschede.

En wat is vooral heel erg duidelijk? Dat als we vanavond akkoord gaan, er geen weg meer terug is.

Kortom: Enschede heeft zich goed ingedekt, Losser loopt de risico’s.

 

Het personeel heeft het nieuwe arbeidscontract met Enschede in concept al gekregen, het lijkt dus allemaal een gelopen race!

Vanavond vraagt u een JA van ons, terwijl aan de ene kant het spel al gespeeld lijkt, maar aan de andere kant alles nog verder uitgewerkt moet worden en zélfs het financiële voordeel dat al begroot is niet afgezekerd is.

 

We doen nog een uiterste poging: Trek het voorstel in. Bouw alsnog die zekerheid in, neem een ontsnappingsclausule op voor als het niet goed gaat en we onze zelfstandigheid dreigen te verliezen; zodat we dan nog een andere weg kunnen kiezen. En dan ook de burger door middel van een referendum zich nog kan uitspreken. Lever ons niet zonder meer uit aan Enschede.

Die zorgvuldigheid moet Losser U toch waard zijn.

 

We wachten uw antwoord af en komen afhankelijk daarvan met 1 of 2 moties.

Ik dank u.
Lies ter Haar, fractievoorzitter Burgerforum
 
 
 
 
------------------------------------------------------
MOTIE van afkeuring en aanbeveling

De raad in vergadering bijeen d.d. 15 februari 2011

Agendapunt: 5

Gehoord de beraadslaging:

        Overwegende dat:

        1.

 • In december 2009 en januari 2010 bij de behandeling van het voorstel om te kijken naar samenwerking het volgende afgesproken is:

1. Er zou gekeken worden naar samenwerking met Dinkelland en Tubbergen op beleidsniveau.

2. Er zou voor de bedrijfsvoering naar samenwerking met Enschede gekeken worden vanwege de noodzaak om snel en substantieel voordeel te halen om opnieuw preventief toezicht door de Provincie te voorkomen.

 • Dit voorstel gezien moest worden als eerste stap naar… en de raad bij de vervolgstappen nauw betrokken zou worden.
 • Geconstateerd kan worden dat dit ondanks die toezegging niet, niet tijdig, danwel niet voldoende is gebeurd en de raad pas geinformeerd is als stappen al gezet waren en besluiten al genomen waren.
 • De informatievoorziening aan de raad volstrekt onvoldoende is geweest.
 • De raad bovendien niet onverwijld op de hoogte is gesteld van het negatieve OR-advies zoals door de OR nadrukkelijk gevraagd. En in de raadsinformatie daarover bovendien onjuiste informatie werd verstrekt.

 

2.   

 • bij het huidige voorstel niet voldoende achterliggende informatie ligt om te kunnen controleren of het financiële voordeel, de kwaliteit en continuïteit voldoende gewaarborgd is.
 • Dienstverleningsovereenkomst(en) en mandaatregeling nog ontbreken.
 -      Spreekt haar afkeuring uit over de wijze waarop zij bij dit proces betrokken  is en geinformeerd is
 -      En  beveelt het college aan,  het voorstel in te trekken en pas weer in te brengen als zaker verder uitgewerkt en geborgd zijn.  

Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter

---------------------------------------------------------------------- 

 

De raad in vergadering bijeen d.d. 15 februari 2010

Agendapunt 5

Onderwerp: Aangaan Centrumregeling met Enschede

 

DE RAAD

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

 • Dat zij betrokken wil blijven bij het traject samenvoeging bedrijfsvoering Losser-Enschede.
 • Dat alleen de gemeenteraad de bevoegdheid heeft over de budgetten te beslissen en dat de bevoegdheid van het college van B&W beperkt is tot het jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen budget.

Spreekt uit dat:

 • de raad actief en met vaste regelmaat geïnformeerd wil worden over:

1.   De voortgang van het samenvoegingstraject in relatie tot de taakstelling zoals opgenomen in de begroting.

2.   Het takenpakket en de toekomstige wijzigingen die van invloed zijn op de staande organisatie.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum               Lies ter Haar               fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share our website