Betoog Inbreiding

7. Bijstelling beleid 'Verdichting dorpslinten en dorpsrand (Jos Tijdhof)

Voorzitter, Tav het agendapunt willen we als Burgerforum toch enkele opmerkingen maken en wel de volgende:

In de commissie vergadering  heeft Burgerforum aan de wethouder gevraagd hoe we met het advies van de provincie konden omgaan en of dit een bindend advies was.

De provincie adviseert volgens het raadsstuk om de begrenzing van de dorpslinten aan te passen. Dit is volgens de wethouder een bindend advies van de provincie.

Naar aanleiding hiervan hebben wij als Burgerforum contact opgenomen met de provincie.

Deze gaf aan dat de dorpslinten niet allemaal gelegen zijn binnen het stedelijk gebied

Maar de provincie bood ook een opening aan: Als men in gebieden buiten het stedelijk gebied en binnen de  dorpslinten extra woningbouw wilde , dat dit eventueel mogelijk en bespreekbaar was als er een kwaliteitsimpuls zou plaats vinden. Ook hebben we toentertijd met de werkgroep dorpslinten op aangedrongen om maatwerk te bieden, dit ook ivm het bieden van zorg cq  mantelzorg.

De provincie bood ook de mogelijkheid aan om met een afvaardiging van de raad in gesprek te gaan met de provincie inzake extra mogelijkheden binnen de dorpslinten en buiten de stedelijk gebied aanduiding. Dit zou op voorhand kunnen, maar ook natuurlijk bij eventuele bouwkundige aanvragen in een bedoeld gebied.

Deze gesprekken met de provincie zouden gevoerd kunnen worden door de  afvaardiging van de raad die toen in de werkgroep dorpslinten hebben gezeten.

Dus we trekken nav  de informatie van de provincie, als burgerforum de conclusie, dat er best mogelijk zijn om hierover in gesprek te gaan met de provincie, om zodoende voor de burger in de gemeente Losser maatwerk kunnen bieden.

Burgerforum verzoekt het  college dan ook dat  deze voornoemde mogelijkheden  binnen deze beleidsnotitie opgenomen gaat worden.

Share our website