Bestemmingsplan Centrum Losser

Motie agendapunt ... Bestemmingplan ‘’Losser Centrum 2019’’ / onderdeel Martinusplein (Henk Filipsen) voorbereid door Joey Waaijer en Martha Horstman.
 
Het bestemmingsplan is het ruimtelijk instrument waarin de wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt neergelegd. Omdat de geldende bestemmingplannen ‘’Centrum Losser 2007 en Het Zijland 2006’’ zijn verouderd, is het actualiseren daarvan een logische zaak.
 
Het feit dat het voorliggende plan overwegend de bestaande situatie vastlegt is prima, maar we zien graag ruimte en mogelijkheden voor een breed scala van ontwikkelingen, waaronder woningen.
Daarnaast heeft de gemeente zelf 2 panden in bezit die al jaren en jaren in de verkoop zitten en ze maar niet kwijt raakt. Misschien moet daar ook eens naar gekeken worden.
 
Als wij wat willen doen aan de leegstand van het Martinusplein, zullen we niet moeten afwachten tot er gegadigden komen, maar zelf meer inspelen op de behoefte en vraag die er is. En we weten dat die er is wat woningbouw betreft (plannen Marktzicht).
 
Maar ook het CML heeft in een zienswijze op de detailhandelsvisie aangegeven dat we het strakke vasthouden aan een horecaplein los zouden moeten laten.
 
Vandaar onze motie:
 
 MOTIE 
 
Agendapunt 9 / Bestemmingsplan Centrum Losser
 
Onderwerp: Ontwikkeling Martinusplein
 
De raad in vergadering bijeen
 
 
Constaterende dat:
 
• Het Martinusplein binnen de begrenzing van het voorliggende bestemmingplan ‘’Losser Centrum 2019’’ ligt; 
• Het Martinusplein leegstand toont en ogenschijnlijk zijn/haar centrumfunctie grotendeels heeft verloren;
• Er kennelijk onvoldoende behoefte is om de gegeven gebruiksmogelijkheden, van de gronden en de daarop bevindende opstallen, te benutten.
 
Draagt het college op:
• Te onderzoeken waarom onder ondernemers kennelijk geen behoefte is om een onderneming op het Martinusplein te exploiteren;
• Om pandeigenaren, ondernemers actief uit te dagen en actief te stimuleren om met initiatieven en ideeën te komen, opdat een einde kan komen aan de leegstand op het Martinusplein;
• In principe medewerking te verlenen aan alle initiatieven voor het centrum Martinusplein voor zover dit ruimtelijk en juridisch aanvaardbaar is waarbij nadrukkelijk ook het realiseren van wooneenheden wordt verkend.
 
En gaat over tot de orde van de dag
 
Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
Met 7 van BF voor en 10 tegen is de motie verworpen.
Share our website