Bestemmingsplan buitengebied

5 maart Cie. Ruimte.   BURGERFORUM (H. Volmbroek)

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied.

 

Het woord Karakteristiek.

VZ. In de ca. 125 zienswijzen die zijn ingediend n.a.v. Het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied wordt het woord karakteristiek meermalen genoemd. Het grootste deel van deze zienswijzen zijn door de betreffende ambtenaren afgehandeld. Waarvoor dank.

38 zienswijzen bleven er voor de commissie over die de horing van deze zienswijzen hebben bijgewoond. Alsnog bleven er van de ingediende zienswijzen, die uit een og meerdere onderdelen bestonden, 20 over met betrekking tot het woord karakteristiek. Voor waren er 3, tegen het woord karakteristiek waren er 17.  Van deze 20 bezwaren werden er 6 gehonoreerd en 14 niet aangepast.

Het Overzicht, die hiervoor een opdracht hadden ontvangen, beoordeelden diverse boerderijen en aanverwante gebouwen. 75 pagina's met honderden foto's.

Duidelijke foto's en foto's die van grote afstand waren genomen. Hierop was een stal,een kapel, een boerderij, een aardappelkelder of een kippenhok of schuur te zien.

Hier was een teleobjectief handiger geweest, want men kon van sommige foto's geen duidelijk beeld krijgen. Ze hebben 266 adressen bekeken, waarvan er 50 niet op hun lijst stonden. Uit veel van deze foto's was wel op te maken hoe het overzicht tot de benoeming karakteristiek is gekomen. Doch de meerderheid van deze foto's lieten niet de karakteristieke waarde van de in Twente en de Achterhoek gebouwde objecten zien,  die in de 2e helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw zijn gebouwd. Ook gingen vele objecten schuil achter groten bomen en waren vanaf de openbare weg slecht te zien. Ook foto's van objecten die geen agrarische functie hebben. Bezwaarmakers kwamen ook met foto's, zeer duidelijke foto's die meestal afweken van de foto's van het Overzicht.

VZ. de fractie van Burgerforum is van mening dat het woord karakteristiek een voordeel voor de eigenaar van het gebouw moet opleveren. Het moet niet zo zijn dat de raad en daarmee het college deze mensen, door het woord karakteristiek aan hun bestemming toe te voegen,  hindert in hun dagelijkse werkzaamheden, waaruit de meesten van de bezwaarmakers  een inkomen genereert. Burgerforum is dan ook van mening dat de betrokkenen zelf een mening moeten vormen of hun gebouw of gebouwen karakteristiek zijn of niet. Wij gaan dan ook niet mee in de afwijzingen van de bezwaren en zijn voor de bezwaarmakers op het punt van het woord karakteristiek.

 

Punt 1. De bewoners van De Glane, bij monde van dhr. Elshof.

Burgerforum kan zich vinden in de woorden van dhr. Elshof over het Lagapad.

Hoewel college en raad dit niet helemaal in eigen handen hebben, denk ik dat we ons hier zeer duidelijk voor uit moeten spreken. Bij deze dus.

Punt 2, het verleggen van het pad door een bijzondere biotoop is een vervolg van het verleggen van Het Lagapad. Al met al nog een reden om Het Lagapad niet te verleggen.

Het dorpsommetje kan ook op onze medewerking rekenen, daar dit volgens de stukken, al in juni 2007 door de raad werd goedgekeurd.

Punt 4 is een gevolg van het niet doorgaan van punt 1 en moeten we dus niet willen.

 

Punt 2. Fam. Mulder, Enschedesestraat 58a.

Vz. Ik ben daar wezen kijken en kan me niet verklaren waarom een strook van ca. 5 meter breed, uitlopend, niet dezelfde bestemming krijgt als de rest van het perceel en ook van de grond van nr. 58, die in het verlengde ligt. Tevens wordt medegedeeld dat de gemeente niet wenst mee te werken aan een gevraagde opstal op dezelfde 5 meter, mede gelet op de ligging tussen de woningen.

Vz, het betreffende stuk grond ligt niet tussen de woningen, maar achter nr. 58 en 58a. Tevens ligt er een strook naast de bedrijfstak, begroeid met spaarzaam gras en enkele stevige eiken.

Daar kan de eigenaar dus ook niets mee. Het betreft een stuk grond van ca. 15 meter lengte, waar de heer Mulder, t.z.t. Een afdaksschuurtje, voor de opslag wil plaatsen. Door de wijziging van de strook van ca 5 meter kan dit schuurtje ca 3 meter naar achteren, richting beek worden verplaatst en blijft er niet een strook van 5 meter er doelloos bij liggen. Dat was het nog niet helemaal, want er werd ook nog verwezen naar de garantie voor een goede ruimtelijke ordening, die hoog opgaande gebouwen nabij woonbestemmingen niet op de perceelgrenzen of dicht daarop moeten worden gerealiseerd.

 

Voorzitter, toen ik dit las, wist ik niet of ik moest huilen of lachen om

deze woorden. Kijkt men ca. 50 tot 75 meter naar het zuidwesten, kwekerij Imenhof, dan ziet men een bouwwerk dat op ca. 15 tot 20 cm  van de buitenmuur van de aangrenzende buurman verschijnt. De hoogte is nu al  ruim geschat 6 meter hoog of meer. Er ligt nu een bouwstop op, maar je moet je afvragen als men kijkt naar de regels van 58 a hoe hier in vredesnaam een vergunning voor is kunnen worden afgegeven. Dit denken ook de buren van dit pand, die hier gerede hinder van gaan ondervinden. Het heroverwegen van deze vergunning, die nooit verleend had mogen worden, is naar de mening van onze fractie dan zeer wel te

overwegen.

 

Enschedesestraat.113.

De eigenaar wil hier zeer wel medewerken met de eisen van de gemeente.

Om de doorkijk van de achterkant van de karakteristieke muur van de

boerderij te garanderen is het nodig om een noch zeer wel houdbare schuur te slopen. De eigenaar staat hier welwillend tegenover, indien hij binnen het bestaande bouwvlak nieuwbouw te plegen, waarin 2 wooneenheden wil invullen.

Ook kan de boerderij gerestaureerd worden en als gevolg hiervan nog enkele oude schuren afgebroken worden om er een mooi geheel van te maken, uiteraard na aanvraag van desbetreffende vergunningen.

 

Punt 8. Landgoed Egheria -Ten Categorie.

Conclusies 21.1 tot en met 21.10  zijn wij het met het college eens.

Punt 21.11   Het aanleggen van een urnenbos staat onze fractie welwillend tegenover. Ook het college heeft aangegeven hier aan mee te willen werken.

 

Punt 9. Landgoedcamping Het Meuleman.

De vraag om luxe recreatiewoningen van 700 m3 inhoud  horen volgens onze fractie niet in deze omgeving niet thuis. Aanpassing tot 300 m3 heeft wel onze goedkeuring.

 

Punt 13. Dhr. Westerik. Zandhuizerweg 21.

Wij willen vragen tegemoet te komen dat de bestemming natuurcamping wordt omgezet in camping, omdat anders de mogelijkheden voor dhr Westerik voor ontwikkeling daar op slot zitten. Daarnaast ook om nog eens te kijken naar de maatvoering chalets, omdat die met de huidige maatvoering wel erg smal zijn (busvormig).

 

Punt 16. Honingloweg.

Het is een vreemde situatie. Nr. 18 is wonen en nr. 20  heeft bestemming

recreatie. Deze bestemming is al van 1983.  Het is na 30 jaar een beetje

laat om deze bestemming nu nog te wijzigen. Ook is het in strijd met de

visie van de provincie.

 

Punt 18. I.V.N. Losser.

Punt. 11.1. T/m 11.9. Hier gaan wij akkoord met de beslissing van het

college.

 

Agp. 1. Hr.B.hobbelink, Lutterstraat 123.

Het plan heeft een strijdig belang van water met agrarisch.

Bestemming is: landschap en natuur, waterberging, beschermingszone 1 en agrarisch. 1 en 2. Tevens problemen met natura 2000 en EHS.

Vz, wat kan deze ondernemer nog. Het is voor onze fractie duidelijk dat het hier aan concrete regelgeving ontbreekt.  De agrarische bestemming in samenhang met water geeft al duidelijk grote problemen. Wij zien hier voor deze ondernemer gaarne een eensluidende bestemming waar hij mee uit de voeten kan.

 

Agp.2. Hr. G. Ter Brake, Beuningerstraat 4.

De overlast van water is voor deze ondernemer een groot probleem.

Het kan en mag niet zo zijn dat ten faveure van de ene ondernemer, de andere met overlast zit. Gaarne een passende oplossing.

 

Agp.3. Dhr. Engbers, Glanerbrugstraat 47.

Het rechttrekken van de rooilijn aan noordzijde mag geen probleem zijn, voor de rest akkoord met het standpunt van het college.

 

Agp.4. Dhr. Oldenzaal Heuvel, Tiekenveenweg 4.

Wij gaan akkoord met de zienswijze van het college, behalve bij dubbelbestemming,  het belang van de agrariër voorop moet staan.

In onze ogen gaat het belang van de agrariër boven de dubbelbestemming.

 

Agp.  Dhr. Snippert, Oldenzaalsestraat 130.

Wij hebben vandaag nog een aantal foto's van de heer Snippert mogen ontvangen, aanvullend op de foto's die al waren bijgevoegd.

In onze ogen heeft de heer Snippert het gelijk aan zijn kant.

Het betreffende pand is in twee gedeeltes aan te merken.

2 bestemmingen, d

Bedrijf en wonen, dit terwijl de buurman ook overweegt er een nieuwe woning bij te bouwen. Over het woord karakteristiek is al veel gezegd en is hier duidelijk een belemmering voor beiden. Dus verwijderen.

 

Agp. 6. Dhr. Olde Rikkert, Roorderheurneweg 1.

Vanaf 1983 is het gebouw als boerderij in gebruik. Er is geen melding van wijziging ontvangen en bij controle op de millieuvergunning in 2004 is er door de controlerende ambtenaren geen punt van gemaakt dat er ca. 18 stuks, in een volgens de gemeente zijnde bestemming wonen, dus woonhuis, waren onder gebracht. Wij gaan mee in het bezwaar van de heer Olde Rikkert.

Dat het opnemen van de agrarische bestemming veel werk en misschien ook wel problemen met de provincie oplevert, moeten we dan maar voor lief nemen.

Het is en het was, toen het met de bestemming fout ging, geen woonhuis maar een boerderij, waar naast het vee, in gewoond werd en wordt.

 

Agp. 7 akkoord met college.

Agp.8. Akkoord met college.

Agp. 9. Akkoord met college, is reeds in Cie. Ruimte aan de orde geweest.

Toen ook afgewezen.

Agp. 10 akkoord met college , ook reeds eerder afgewezen.

Agp. 11  Akkoord met college.

Agp. 12. Dhr. Egberink, Weverstraat 6.

Ondanks dat het bezwaar gegrond is verklaart, toch een enkele opmerking.

Allereerst de grondruil is niet volgens overeenkomst uitgevoerd. De tekening is nog niet aangepast en de rooilijn  aan de Weverstraat moet nog worden aangepast. Is toegezegd dus wachten we dit nog even af.

 

Agp.13. Mevr. H. Booijink, Mekkelhorsterstraat 29.

Het bezwaar wordt ongegrond verklaart. Uit oogpunt van de bezwaarmakers kan onze fractie een heel eind met deze mevrouw meegaan.  De gemeente zal zeker met de toekomstige ontwikkelingen in die omgeving rekening dienen te houden. Wat er wel of niet wordt ontwikkeld en of gebouwd moet zeker bij de bestemming worden betrokken.

 

Agp. 14. De heer Kamphuis namens maatschap Egberink.

Conclusie: 40.1 en 40.2 zijn gegrond verklaart.

40.3 tot 40.5 ongegrond. De situatie beschreven zoals in punt A mag een mogelijkheid zijn, indien er verder geen belemmeringen in de weg staan.

B en C  zijn volgens ons in het buitengebied niet wenselijk en moeten we dan ook niet toestaan. D is meer iets voor een industrieterrein, alleen vanwege het vele verkeer.

 

Agp. 15 en 16. Akkoord met het college.

 

Agp. 17.  Mevr. Aveskamp, mekkelhorsterstraat 31.

Mevrouw wenst geen karakteristiek op hun gebouwen.

Wij kunnen daar in meegaan.

 

Agp. 18 t/m 20. Ook hier gaan wij akkoord met het college.

 

 

 

 

Share our website