Besluitenlijst raad 8.9.2020

Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van 8 september 2020
 
 
Voorzitter:​Burgemeester C.A.M. Kroon
Griffier:​B.H. Pikula
 
Aanwezig 
zijn de leden:​De dames E.C. ter Haar–Naafs, J.P. Meerenburgh, K.M.A. Meijer-Buist,
​I.J. Oort- van Wakeren, S. Tiethoff en de heren G.J.M. Bolscher, H.F.M. Elsjan, J.H.H. Filipsen,  B.H.S. Haamberg, J.G.T. Hanterink (vanaf agendapunt 3), 
​​H.G. Heegen, J. Nordkamp, J.K.F. Renard, R. Ringenoldus, J.G.M. Tijdhof,
​J.S. in het Veld, J.A.W. Volmbroek en L.H. Westerhof.
 
Collegeleden:​De wethouders J. van Essen, H.J.M. Nijhuis en A.J. Prins.
​​​​ 
Afwezig:​   ​​Mevrouw A.G.M. Visschedijk- ten Veldhuis en de heer R.G. de Leeuw.
 
 
1. Opening van de vergadering
De voorzitter opent de besluitvormende raadsvergadering. 
Primus bij de hoofdelijke stemming is mevrouw Meijer-Buist.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd worden de agendapunten:
- 7.a​​Motie OmgevingsAlertApp;
- 7.b​​Moties Afvalverwerking/Nascheiding
 
3. Installatie tijdelijk raadslid
De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer J.G.T. Hanterink bestaat uit de leden Meijer-Buist (voorzitter), Haamberg en Nordkamp.
Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt, als tijdelijk opvolger van de heer De Leeuw, de heer Hanterink geïnstalleerd als raadslid. Hij legt de belofte af.
 
4. Vaststelling besluitenlijsten van de vergaderingen
De besluitenlijsten van de vergaderingen van 23 en 30 juni worden ongewijzigd vastgesteld.
 
5. Ingekomen stukken
​Afgehandeld conform voorstel.
 
6. Warmtevisie
De fracties van Burgerforum en PvdA dienen beide een motie in.
Het voorstel tot vaststellen van de Warmtevisie wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van CDA, VVD, D66 en PvdA voor en de fractie van Burgerforum tegen.
De motie van Burgerforum wordt niet aangenomen. De indienende fractie is voor; de overige fracties zijn tegen (7 tegen 11 stemmen).
De motie van de PvdA wordt gewijzigd aangenomen. De fracties van CDA, VVD en PvdA zijn voor, de fracties van Burgerforum en D66 zijn tegen (10-8 stemmen). De fractie van Burgerforum stemt tegen hoewel de tekst van deze motie nagenoeg gelijk is met die van hen, maar verschilt in het verzoek aan het college.
 
7. Groene leges.
De fractie van Burgerforum dient een amendement in voor het niet maximeren van de leges.
Dit amendement wordt niet aangenomen. De fracties van Burgerforum en PvdA zijn voor; de fracties van CDA, VVD en D66 zijn tegen (8 tegen 10 stemmen).
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. De fracties van Burgerforum en PvdA stemmen voor, maar hebben bezwaar tegen de maximering van de leges. 
 
 
Share our website