Beschouwingen bij de begroting 2021

BF beschouwingen bij de begroting
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Losser/9268d2d2-7679-4228-b354-8d3f759218ae (voor alle bijdragen en antwoorden)

De Corona crises trekt een zware wissel op de samenleving. Werkloosheid, bedrijven die om dreigen te vallen en veel menselijk leed. De eenzaamheid neemt toe en de Geestelijke GezondheidsZorg ziet een toenemend aantal mensen die het geestelijk niet meer kunnen bolwerken. En het einde van de crisis is nog niet in zicht. Dat het ook financieel gezien grote gevolgen zal hebben is duidelijk. Het is nog slecht in te schatten wat er allemaal nog op ons af zal komen. Het college komt nog met een financieel overzicht en soort plan van aanpak over de besteding van de gelden die hiervoor geoormerkt zijn. Voor BF is een eerlijke verdeling belangrijk en ook dat helder wordt wat de argumenten zijn om wél of níet tegemoet te komen aan verzoeken en wat de onderbouwing daarbij is. Wij willen hier als raad bij betrokken worden.

Financiën: De financiën zijn op orde en we zitten goed in de reserves, maar dat óók vanwege het feit dat een aantal projecten nog niet van de grond is gekomen.

De centrumvernieuwing in De Lutte, Beuningen en Glane moet doorgaan, daar waren we bij de voorjaarsnota al duidelijk over. Voor Glane komt volgend jaar geld vrij. In De Lutte ligt het al meer dan een half jaar stil en Beuningen zit er met smart op te wachten. Datzelfde geldt voor de  Dorpshuizen / kleintje Kulthusen. Terwijl juist deze Coronatijd -nu horeca gesloten is en er weinig toeristen zijn- een uitgelezen kans is om meters te maken. Het college wil zoveel mogelijk versnellen, maar komt pas bij de voorjaarsnota volgend jaar met een voorstel voor verder budget. Het duurt ons allemaal veel té lang. Vandaar onze handtekening onder de moties hierover.

De begroting voor 2023 en verder is nog níet sluitend. Daar moet de komende jaren nog een oplossing voor gezocht worden. Daar zijn we niet blij mee, want aangekondigd is al dat de afschaffing van de hondenbelasting ingezet zal worden als keuzemogelijkheid, terwijl afgesproken was dat die na halvering afgeschaft zou worden. Dit nu opnieuw ter discussie stellen vinden wij volksverlakkerij.
 
Armoedebeleid: Zoals aangekondigd komen wij een motie voor indexering van de inkomenstoeslag plus inhaalslag en verhoging v.h. maximum bedrag kortingsregeling.
Wij vragen ook aandacht voor de wijze van informeren via de website van Losser. Niet alleen moet de info gemakkelijk te vinden zijn, maar het moet ook in begrijpelijke taal.
Het voorstel van BF tégen de compensatie ziektekosten Enschede van structureel ruim 1 ton en budget voor het fietspad achterlangs De Pol haalde het eerder niet, maar daarmee blijven wij natuurlijk wel tégen deze bestemmingen. Bij de voorjaarsnota ventileerden wij ook onze problemen met de verhoging van de afvalstoffenheffing. Het college wil nog bekijken of dit eventueel verlaagd kan worden. We zijn benieuwd.

De roep om nascheiding wordt luider. Maar uit de beantwoording van de wethouder vorige week bleek al snel dat we die keuze als Losser niet zelfstandig kunnen maken omdat het een Twentse zaak is. De informatiebijeenkomst n.a.v de motie is ook al omgeturnd naar een brede Twentse bijeenkomst. De wethouder noemde nascheiding een stip op de horizon. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de VVD nu nascheiding op de lange baan geschoven wordt.

Het ontbreken van een grote zaal blijft een groot gemis. Dat raakt ook De Rommelpot. Vorige week zijn we uitgebreid op de problemen van De Rommelpot ingegaan (hoge huur, geen zaal om op te treden en nu Corona) en het gevaar dat deze vereniging de stekker er uit trekt als er geen oplossing komt.
Dat mogen we niet laten gebeuren, want een betere PR kunnen we voor onze gemeente niet krijgen. Diverse evenementen krijgen door hun bijdrage extra kleur. En niet te vergeten de toneelvoorstellingen waar jaarlijks duizenden mensen van genoten. MOTIE

Wat de stichting Gildewerkplaats / Repaircafé betreft zijn wij blij dat de gesprekken weer zijn opgepakt. Nu nog een oplossing waar iedereen tevreden mee kan zijn. MOTIE

Aardgasloze gemeente: De afgelopen tijd is steeds duidelijker geworden dat het aardgasvrij maken voor het grootste deel van de woningen en heel veel mensen niet haalbaar en betaalbaar zal zijn. Lubach op zondag bracht het wel heel helder over het voetlicht. Maar dit college is extra ambitieus en heeft de termijn van een energie neutrale gemeente met 10 jaar naar voren geschoven. Die ambitie heeft ze nog niet los gelaten. Ze is nu al aan de slag gegaan met de uitvoeringsplannen om de wijken Losser West en Beuningen aardgasloos te maken. Wij vinden dat nog veel te voorbarig en willen op de rem trappen. Wij hebben onze inwoners nog niets te bieden. Geen duidelijkheid. Niet over de kosten, niet over subsidies en vergoedingen, niet over het rendement en geen duidelijkheid wat er gebeurt als het simpelweg niet mogelijk blijkt om de woning aardgasloos te maken. En de wijze waarop de burgers hierbij betrokken worden is eigenlijk het woord burgerparticipatie niet eens waard. De burger is bij het hele klimaatakkoord en de energietransitie buiten spel gezet en mag nu even gaan zeggen op welke manier ze van het gas af willen? Laat de overheid maar eerst eens orde in de chaos brengen, voordat we er klakkeloos achteraan lopen. MOTIE

Het steekt Burgerforum dat voortdurend gesproken wordt over draagvlak en inbreng van burgers, terwijl die in feite geen enkele rol meer spelen. Neem bijvoorbeeld de pilot voor de windmolens. Vanaf het begin was al duidelijk ….die zóuden en móesten er komen. En de plek hiervoor, die had dit college ook al voor ogen. In ons kwetsbare Nationale Landschap. Maar dat mág nu nog niet. Geen probleem, daar zorgen we dan wel voor. De provincie werd bewerkt en nu ligt er het concept windrapport NoordOostTwente,  waarmee de provincie het instrument in handen krijgt om het mogelijk te maken om ook binnen het Nationaal Landschap windmolens te realiseren. Het staat er letterlijk. De tekening maakt duidelijk wáár. Dus....als de pilot er komt, dan komen die windmolens daar óók. Dat is waar we grote problemen mee hebben. Grote woorden over draagvlak kweken, maar onderwijl gewoon doorstomen. De wethouder krijgt hiervoor van ons de gele kaart.

Het drugsbeleid staat in de steigers, aldus de wethouder vorige week, ook qua preventie, al gooit ook hier Corona roet in het eten. Maar juist in deze tijd van Corona dreigt het gevaar dat het drugsgebruik met name achter de voordeur en in vriendengroepen toeneemt. Wat preventie betreft benadrukken we nogmaals ook het belang van voorlichting richting ouders. N.a.v. onze bijdrage vorige week werd ons gewezen op het belang van het inzetten van een ervaringsdeskundige. Iemand die niet tegenover de jongeren, maar naast de jongeren staat en jongeren open en eerlijk kan voorlichten sprekend uit eigen ervaring (hoe raak je verslaafd, hoe raak je verstrikt in de gebruikerswereld, wat doet het met je, hoe kun je hulp zoeken?). Dat heeft meer impact dan alleen informatie van bijv. een drugsconsulent. Of zoals iemand treffend  zei: Good Old Bromsnor heeft afgedaan. Wijzen met het vingertje en alleen waarschuwen heeft weinig effect. Wij denken dat een ervaringsdeskundige zonder dat wijzende vingertje de boodschap indringend kan overbrengen. Naast preventie zou deze ook kunnen meedenken bij de totstandkoming van beleid op dit gebied. MOTIE
 
Share our website