Belangrijke informatie voor huurders

  • Home
  • Nieuws
  • Belangrijke informatie voor huurders

BLOG: Belangrijke informatie voor de huurders van de gemeente Losser (Lies ter Haar)

Allereerst aandacht voor de oproep van WOON Twente (de samenwerking tussen de vijftien Twentse wooncorporaties) aan huurders die door de coronacrisis hun huur niet meer kunnen betalen om zich snel te melden. De corporaties willen dan samen kijken naar een oplossing zodat er geen huurachterstand wordt opgebouwd. Schroom niet en neem contact op zou ik willen zeggen.
 
Door de coronacrisis is een bericht van de Woonbond (een belangenvereniging voor huurders) begrijpelijkerwijs een beetje in de vergeethoek geraakt. Toch is het voor veel mensen -juist in deze tijd- belangrijk. Volgens de Woonbond kunnen ongeveer 300.000 huurders een bevriezing of verlaging van de huur aanvragen. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur, de zogeheten dure scheefhuurder Woonbond heeft afgelopen december met de koepel van woningcorporaties Aedes het Sociaal Woonakkoord gesloten. Daarin spraken zij af dat deze groep huurders gecompenseerd moet worden voor de forse huurverhogingen van afgelopen jaren. "Voor de grootste groep gaat het om een bevriezing van de huur", zegt een woordvoerder van de Woonbond. (zie hieronder)
 
Wil je weten of je mogelijk voor een verlaging of bevriezing in aanmerking komen, kijk dan op de site van de woonbond https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-en-huurverlaging-2020
Daar is naast uitgebreide informatie ook een modelbrief te vinden voor de huurverlaging. Binnenkort ook voor de huurbevriezing.
 
Wie kan huurbevriezing vragen?
In 2020 gaat het om 2 groepen huurders van sociale huurwoningen:
 
Groep 1
Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.
De aftoppingsgrens in 2020 is:
€ 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
€ 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.  
Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:
Lager dan €15.500 als je alleen woont
Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont
 
Groep 2
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen. Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:
Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
Tussen €33.500  en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.
 
Wie kan huurverlaging vragen?
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een laag inkomen.
Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:
Lager dan €15.500 als je alleen woont 
Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont
De huur wordt dan verlaagd tot onder de 'rekenhuur' van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.
De rekenhuur is de kale huur plus maximaal 48 euro aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is.
 
Zodra de nieuwe huur bekend is (eind april) kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing. U kunt daarvoor de modelbrief gebruiken en naar de woningcorporatie sturen.
Huren van sociale huurwoningen mogen dit jaar omhoog met 5,1% (voor lagere inkomens) en met 6,6% voor huishoudens met een middeninkomen of hoger.
Met deze check https://checkhuurverhoging.nl/perjuli2020/ controleert u of het voorstel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2020 voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
Voorbeeldbrief:
Verhuurder
Adres
Postcode & plaats
 
Bijlagen:  Uittreksel Basisregistratie personen, bewijsstukken recent inkomen
  
Geachte heer/ mevrouw,
 
Gezien mijn inkomen, huishoudgrootte en huurprijs val ik in de gemaakte afspraken voor huurverlaging uit het Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond.
 
Bij deze verzoek ik om mijn rekenhuur vanaf deze maand te verlagen tot onder de liberalisatiegrens €737,14.
 
In afwachting van uw bericht,
 
Met vriendelijke groet,
 
NAAM HUURDER
HANDTEKENING
DATUM
ADRES
 

HUURDERSAKKOORD

De leden van Aedes en de Woonbond stemden in december 2018 in met het akkoord, dat in ieder geval een looptijd heeft van drie jaar. Het Sociaal Huurakkoord kwam niet makkelijk tot stand, in een periode waar de aandacht uitgaat naar betaalbare huren, naar de druk op de woningmarkt en naar duurzaamheid. De toenemende belastingen voor corporaties betekenen dat zij financieel minder ruimte hebben. Er moet dus nog scherper gekozen worden om geld in te zetten om huren laag te kunnen houden, voor nieuwbouw en renovatie en ook voor verduurzaming. Betaalbare huren hebben zowel voor de Woonbond als Aedes prioriteit, daarom kiezen ze er samen voor om de huren de komende jaren alleen met inflatie te verhogen. In 2015 sloten de Woonbond en Aedes ook al een Sociaal Huurakkoord voor drie jaar. De daarin opgenomen afspraken werden grotendeels overgenomen in de Wet Doorstroming Huurmarkt en de wet- en regelgeving rond huurbeleid.
Landelijk kader met ruimte voor lokale afspraken
De Woonbond en Aedes kozen voor een landelijk kader voor het huurbeleid, waarbinnen enige ruimte is om lokaal te variëren. Dat kan alleen als lokale partijen (huurders, corporaties en gemeenten) daar in overleg voor kiezen op basis van de situatie van de woningmarkt in de regio. De afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zijn als volgt:
  • De huurprijzen van sociale huurwoningen van een corporatie kunnen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. Dat is een procent lager dan tot nu toe het geval was. De huurstijgingen worden hierdoor verder afgeremd. Het gaat hier om de stijging van de huurprijzen van een corporatie bij elkaar (de huursom). Corporaties hebben ook de mogelijkheid bij sommige huizen de huur iets meer of minder te verhogen, bijvoorbeeld als die huur relatief laag of hoog is voor de kwaliteit van het huis.
  • De huur wordt niet verhoogd (‘bevroren’) bij huurders die een huur hebben die relatief te hoog is in relatie tot hun inkomen.
  • Huurders die een huurprijs boven de sociale huurgrens (710,68 euro in 2018) betalen en huurtoeslaggerechtigd zijn, krijgen huurverlaging.
  • De komende jaren moeten er veel huurwoningen worden verduurzaamd. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening niet lager is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.
  • Corporaties, huurdersorganisatie en gemeente kunnen afspreken dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen. Dat kan met maximaal 1 procent. Bijvoorbeeld als er geld nodig is om in de regio nieuwe huizen te bouwen of voor herstructurering, maar de corporatie onvoldoende investeringscapaciteit heeft.
  • Als er een nieuwe huurder in een huis komt, kunnen corporaties de huur opnieuw vaststellen, passend bij het huis en het inkomen van de nieuwe huurders.
 

 
Share our website