Nieuws

Begrotingsvergadering 13.11.18


Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen,
maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan
(Confucius)
 
Goede zorg voor onze inwoners
We hebben te maken met een sluitende begroting en voldoende reserves. Dat is goed nieuws. Houden zo, want dat is wel eens anders geweest. Dat wil niet zeggen dat er geen risico’s zijn. Met name ten aanzien van het sociaal domein zijn er zorgen. Het extra geld uit het noodfonds is welkom, maar een druppel op de gloeiende plaat.
Uiteraard moeten we kritisch blijven kijken naar wat wel en niet nodig is, maar als mensen zorg nodig hebben moet die er ook zijn.
Stille armoede, eenzaamheid, mensen in schulden, jeugdzorg in de knel en steeds meer verwarde mensen op straat.
De samenleving en zorg worden steeds complexer en het woord “zelfredzaam”  klinkt mooi, maar niet iedereen is hiertoe in staat. Dat zullen we altijd voor ogen moeten houden.
De taakstelling op het sociaal domein vindt BF dan ook een verkeerde en te voorbarig. Overigens zijn de pilots wel een goede manier om te kijken hoe een en ander in de praktijk uitpakt.
 
Wij horen positieve geluiden over het integrale werken van de afdeling Werk Inkomen Jeugd en Zorg. In de afgelopen maanden hebben we de medewerkers op diverse momenten ook wat beter leren kennen, en ook de vaak lastige afwegingen en dilemma’s. Wij hebben grote waardering voor hun betrokkenheid en inzet! Dat geldt overigens voor álle medewerkers.
 
We blijven ons zorgen maken over de stapeling van kosten. Er is al sprake van het mijden van zorg. Dat kunnen we niet afdoen door naar een ander te wijzen en te zeggen dat we dat niet zelf in de hand hebben. Het zijn wel onze eigen inwoners die daarvan de dupe worden.
Waarom wordt niet onderzocht om hoeveel mensen het hier gaat? Niemand pakt die handschoen op en dat vinden we een slechte zaak.
 
Met name in kleine kernen, denk daarbij aan Glane en Beuningen, kunnen onze senioren voor problemen komen te staan waar we misschien niet altijd stil bij staan. Of dat nu is op het gebied van passend wonen, zorg of vervoer. Het zou goed zijn daar een beter beeld bij te krijgen.
Extra huisbezoek aan senioren, bijvoorbeeld ouder dan 75 jaar, zou hier meer zicht op kunnen geven.
 
Het gebrek aan zorgwoningen is nijpend. Veel hoogbejaarde echtparen worden gedwongen gescheiden omdat een partner moet worden opgenomen in een verpleeghuis. Iemand zei het treffend tegen mij: “Het voelt als amputatie”. Hieruit blijkt wel hoeveel impact zoiets heeft.
 
Er zijn ook te weinig seniorenwoningen. Ze zijn ook nog lang niet allemaal seniorenvriendelijk,  laat staan dementievriendelijk. Met kleine ingrepen kun je vaak al veel bereiken. BF komt met een motie om te werken aan een “dementievriendelijke gemeente”.
We blijven de knelpunten ten aanzien van het vervoer van de regiotaxi  aanhalen, omdat die ronduit schrijnend zijn. Alleen wijzen op al afgesloten contracten, hoe begrijpelijk ook, daar hebben de mensen die hier de dupe van worden niets aan.
Het college wil gaan kijken naar andere mogelijkheden, zoals Automaatje. Dat is tenminste iets, maar wij denken dat dit de problemen niet oplost. Pak het samen met andere gemeenten op en zoek naar een oplossing! (MOTIE)
 
Zolang zorg nog niet dicht bij huis geregeld is blijven we pleiten voor een tweestedenkaart.
 
Verder zouden wij graag een lokaal meldpunt voor huiselijk geweld en seksueel misbruik zien. Hoe ziet het college dit?
 
Leefbaarheid en wonen
Het college wil er voor zorgen dat er voldoende woningen zijn in de diverse prijsklassen en dat gekeken wordt naar de wensen van onze eigen inwoners, zo staat het in de begroting. Maar dan moet je daar ook naar handelen. In de eerste plaats door niet mee te gaan in het verhaal van krimp en minder woningen, maar juist te blijven pleiten voor meer woningen, zowel koop als huur én in alle prijsklassen.
Er is al sprake van een “verloren generatie”, omdat de jongeren door gebrek aan woningen vaak al naar buurgemeenten zijn verhuisd.  Neem bijvoorbeeld Beuningen en Glane, waar al jarenlang niet meer gebouwd is. Wij vinden dat het college in elk overleg, of het nu met provincie of met de regio is, voluit moet gaan voor zoveel mogelijk woningen voor onze gemeente. MOTIE
 
Belangrijk voor de leefbaarheid in de kleine kernen zijn ook dorpshuizen als hét kloppende hart. In Beuningen zijn al gesprekken hierover gaande. Zaak nu vaart te maken met Glane en daar ook extra budget voor vrij te maken. Er was al een amendement aangekondigd, dat steunen we van harte.
 
“In onze gemeente is het prettig wonen en leven”, staat er als een van de doelstellingen. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen en niet overal.
Door het passend toewijzen waarbij de goedkope woningen naar de lage inkomens gaan, dreigen er achterstandswijken te ontstaan en daarmee een tweedeling in de samenleving.
De Overdinkel generator en ‘t Hart van Overdinkel met ’t Trefhuus hebben Overdinkel veel goeds gebracht wat de leefbaarheid betreft. Toch is er ook ontevredenheid en zijn er straten en wijken met de nodige problemen. Overigens geldt dat ook voor Losser. Er zal gezamenlijk (gemeente, Domijn, wijkagent, bewoners en zo nodig andere instanties) gewerkt moeten worden aan verbeteringen en ……heel belangrijk…..een luisterend oor geboden moeten worden.
BF heeft meerdere keren gevraagd om de Veldkamp als pilot te nemen. De boodschap lijkt ondanks de toezegging van de wethouder niet te zijn overgekomen. Nogmaals de vraag: Wanneer doet u die toezegging gestand?
Een tijd geleden is gevraagd om te onderzoeken hoe het zit met de behoefte aan studio’s voor jongeren in Overdinkel. Is dat inmiddels gebeurd?
 
Wij hebben onlangs een constructief gesprek gehad met Domijn, waarin we over en weer veel kwijt konden, maar het blijft een feit dat er maar krap 50% van onze woningen terecht komt bij onze eigen inwoners terwijl er wel degelijk vraag naar is. Er is sprake van verdringing.
Domijn wil niet van het lotingsysteem afstappen, maar we hebben wel gevraagd of een combinatie van inschrijving en loting dan wél acceptabel is. Hoe zien de andere fracties dat?
 
Wat het gasloos bouwen betreft, zeiden we al eerder dat wij vinden dat dit doorschiet. BF is benieuwd hoe dit uitgevoerd gaat worden.
 
Het subsidiebeleid moet nog worden bijgesteld en verder vorm krijgen. Wij hopen dat dit niet te lang meer duurt.
De structurele subsidie voor de kerstconcertcommissie is gesneuveld in de tijd van bezuinigingen. Tijd om dit -in ieder geval totdat het nieuwe subsidiebeleid is vastgesteld- te herstellen. Graag reactie of u daartoe bereid bent.

En als we kijken naar de website van de gemeente, dan staan daar wel alle sportverenigingen, maar daar blijft het bij. Waarom? Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven, daar horen toch ook de andere verenigingen, zoals de muziek- en carnavalsverenigingen bij?
 
En hoe zit het met een grote zaal in Losser? Zijn er nog ontwikkelingen te melden?
 
Mooi dat onze -raadsbreed gesteunde- motie voor meer openbaar toegankelijke toiletten zo snel is opgepakt, de nood is ook hoog. Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel werk aan de winkel, o.a. wat invalidentoiletten betreft.
 
Openbare ruimte / We weten … er wordt hard gewerkt aan een schone en nette openbare ruimte, maar dat we er nog lang niet zijn is ook duidelijk. Het is naast hondenpoep vaak nog hét onderwerp van gesprek op verjaardagen.
 
En daarmee komen we op de hondenpoep en het hondenbeleid. De afvalbakken zijn geplaatst en soms weer verplaatst. De evaluatie zal duidelijk maken hoe dit uitpakt, ook wat betreft de overlast van hondenpoep. Waarom wordt overigens pas in 2021 gekozen voor vermindering van de hondenbelasting en niet afschaffing! De motie was toch duidelijk.
 
Richting VVD kijken we als het gaat om het afvalbeleid. Niks weg met de 3 bakken, maar pas na 2022 actie. Logisch dat wel, want de contracten lopen nog door, maar er was toch echt wat anders gezegd. Overigens wordt nu al duidelijk dat de afvalinzameling méér gaat kosten i.p.v. minder. Wij waren er al bang voor.
 
We vragen ons af wanneer er eindelijk wat gaat gebeuren met de voormalige visvijver en de bouwval daar. Een sterk verwaarloosde plek met een wel heel duur prijskaartje van 100.000 euro. BF heeft indertijd met man en macht geprobeerd te voorkomen dat de vijver met zand volgestort werd. Helaas hebben het niet tégen kunnen houden. Dat vol storten is een misser van jewelste, want anders zouden we nog een mooie vijver hebben en nu zitten we met deze plek lelijk in onze maag. Wanneer wordt de bouwval daar eindelijk eens afgebroken?
Overigens zijn er meer bouwvallen die we graag met de grond gelijk gemaakt zien en hangplekken die we graag opgeruimd zouden zien (Martinusschool en Langenkamp).

Bij dit Lossers Hoes missen we een overdekte fietsenstalling. Wordt dit bij de herinrichting van het Raadhuisplein meegenomen?
 
En wat hébben we deze hete zomer ons buitenbad gemist. Overigens zijn er ook heel duurzame openlucht zwembaden.
 
Een ezelsbruggetje naar Duurzaamheid
Er is 5 ton uitgetrokken voor een duurzaamheidsfonds. Wij hopen wel dat ook particulieren hier wat aan zullen hebben. BF blijft naast eigen energiecorporaties pleiten voor onderzoek naar een eigen gemeentelijk energiebedrijf waar onze inwoners goedkoper hun energie kunnen inkopen. Dan is het voordeel voor ALLE inwoners en niet voor een beperkte groep die het geld heeft hierin te investeren.
 
Wat duurzaamheid betreft een dikke pluim voor Beuningen!
 
Ook de Greune Deals met de scholen vinden we een prima initiatief.
 
Economie en onze ondernemers
We lazen het volgende in de begroting: ”Wij zorgen voor een goed ondernemers-klimaat en zijn laagdrempelig bereikbaar voor ondernemers”.  BF kan u verzekeren dat wij ondernemers hebben gesproken die daar heel anders over denken
Zo rond een jaar geleden heeft de gemeente nl. bij hen afgehaakt en is gaan inkopen bij bedrijven in andere gemeenten. Dát en de manier waaróp heeft veel kwaad bloed gezet. Burgerforum vraagt zich af waarom u toen elders bent gaan inkopen? Wij hadden toch met elkaar afgesproken dat de gemeente wáár dat mogelijk is bij de eigen ondernemers gaat inkopen?  
Het zijn nl. ook onze eigen ondernemers die verenigingen en organisaties sponsoren. En het zijn ook onze eigen ondernemers waar we een beroep op doen als we mensen, bijvoorbeeld met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk willen helpen.
 
Gezond financieel beleid
We hebben weliswaar een gezonde meerjarenbegroting, maar er gaat al wel direct weer een fors bedrag uit de reserves. De kosten van de vernieuwbouw van het Twents Carmel lopen nu al uit de hand.  Hoe dat voor sporthal De Fakkel uitpakt moeten we nog afwachten. Wat gaat het college doen om binnen budget te blijven? Wij willen niet weer in de situatie belanden dat de reservepot bijna leeg is en onze inwoners voor grote bezuinigingen en/of forse verhoging van de gemeentelijke belastingen komen te staan.
 
Tot slot:
BF kan zich vinden in grote delen van de begroting, maar we hebben ook kritische kanttekeningen zoals u net gehoord heeft. Er zijn keuzes gemaakt, maar dat ze niet allemaal de onze zijn zal duidelijk zijn.
 
Omdat het uiteindelijk altijd om de mens moet gaan.
 
Share our website