Begrotingsbehandeling

BF-voorbereiding OV
Wat de begroting betreft kunnen we veel van onze ambities terugvinden, maar we hebben ook nog aandachtspunten, aanvullingen en vragen.
Allereerst de (energie)armoede: We zitten in een heel lastige tijd waarin door de enorme prijsstijgingen veel mensen in de problemen zitten of zullen komen. Hoe gaan we die helpen? We hebben inmiddels een raadsinformatiebrief ontvangen dat er verschillende scenario’s zijn en dat de Raad ook nog input kan leveren. Wat ons betreft worden deze scenario’s snel gedeeld met de Raad, zodat we als raad met elkaar in discussie kunnen gaan hoe we dit gaan aanpakken. Kan de wethouder aangeven wanneer we de verschillende scenario’s kunnen verwachten? (Wij gaan er vanuit dat dit voor de laatste raadsvergadering van dit jaar is.)
Bouwen/wonen: Wij zien dat er ongekende druk staat op het gebied van woningbouw, wij staan voor enorme uitdagingen. Wij willen alles op alles zetten om te zorgen dat er geen “verloren generatie” ontstaat. Wij zien dat het speelveld gedeeltelijk verandert van gemeentelijk naar gemeente overstijgend. Dit alles vormt een uitdaging om onze ambitie waar te maken om te groeien naar 25.000 inwoners. Het inspelen op al deze ontwikkelingen vraagt om een extra financiële impuls. 
We hebben hier als coalitie een amendement voor opgesteld en willen hier voor volgend jaar 100.000 euro extra voor inzetten en dat geldt ook voor 2024.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het versnellen van de woningbouw opgave van De Lutte Noord, Het Hannekeveld en Beuningen. Ook hiervoor een amendement.

Centrumplannen Beuningen en Glane: In de begroting wordt aangegeven dat er in 2024 wordt gestart met de visie voor de herinrichting van Glane en Beuningen. De corona heeft dit proces helaas aanzienlijk vertraagd.
  • Is het mogelijk om dit proces te vervroegen/versnellen?
  • Hoe is de stand van zaken over het participatieproces?
  • Wat is de verdere tijdsplanning van het vormen van een visie en met het uitvoeren van de werkzaamheden?
  • Wat zou er allemaal voor nodig zijn om het proces te versnellen?
  • Wat zouden de kosten hiervan bedragen?
Het kan zijn dat we hier in de raad nog op terugkomen.

We missen ook een focus op het buitengebied en onze boeren. Wij willen boeren die willen blijven boeren ondersteunen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Daarvoor is meer inzet en ondersteuning nodig dan voorheen geboden werd. Wij hebben goed geluisterd naar alle signalen uit de samenleving en willen een gemeente zijn die meedenkt over de uitdagingen die hen staan te wachten.
Ook hier komen we met een amendement waarin we zowel in 2023 als 2024 100.000 euro extra willen uittrekken.
Wat ons grondbeleid betreft is in onze ogen evaluatie en bijstelling van het grondbeleid nodig. We overwegen de rekenkamer te vragen om een ex ante onderzoek te doen (onderzoek voorafgaand aan de invoering van beleid) met scenariobeschrijving, om te komen tot een grondbeleid wat passend is binnen de opgave die wij als gemeente de komende jaren te vervullen hebben.
Op veiligheidsgebied worden al stappen gemaakt. De forse investeringen op dit terrein, voor o.a Bibob vinden wij hard nodig, maar we missen nog een laagdrempelig meldpunt voor niet pluis gevallen. Wordt aan invoering hiervan gedacht? We zien de inzet van ervaringsdeskundigen op bepaalde onderdelen terug, maar niet bij preventie drugs- en lachgas gebruik en armoedebeleid. Wij nemen aan dat hiervan wel gebruik gemaakt gaat worden?
We overwegen een motie om het onderwerp veiligheid (en dan heel breed) jaarlijks in de raad aan de orde te stellen.
Onderwijs: Onderwijs heeft een prominente rol in de begroting en daar zijn wij blij mee. Wel gaat er veel aandacht uit naar “stenen” en raakt de inhoud wat uit beeld. Wat kunnen we de komende jaren verwachten van o.a. burgerschapsonderwijs en twenty first century skills?
Het budget voor kinderarmoede wordt volledig gebruikt, maar daar zitten relatief veel kosten bij voor het personeel. Wij zouden het graag meer gericht ingezet willen zien voor de kinderen die in onze gemeente in armoede opgroeien. Bijvoorbeeld voor een pilot schoolzwemmen en ontbijt op school of meer van dit soort projectmatige uitgaven.
Ten aanzien van duurzaamheid en het energiefonds vragen we ons af of we hiermee wel alle groepen kunnen bedienen, bijvoorbeeld de middeninkomens of de mensen die financieel al heel moeilijk zitten en ook de huurders vallen hier buiten! Wat kunnen we hier nog aanvullend doen? Hoe zit de wethouder hierin en wat heeft hij nodig om hier handen en voeten aan te geven.
Zwerfafval neemt hand over hand toe, maar omdat ten aanzien van afvalbeleid al een evaluatie staat gepland slaan we dit en ook het onderwerp na scheiding nu even over. We verwachten, dat als de stappen die nu genomen moeten worden niet werken, cameratoezicht wordt ingezet (zie raadsinformatie over dit onderwerp.
Klachtencommissie: Deze is middels een DVO bij Enschede ondergebracht en daar zijn we niet gelukkig mee. Er is nogal wat commotie over het functioneren van de klachtencommissie en wij kunnen deze klachtencommissie in feite niet meer naar Losser terughalen zonder extra kosten.  N.a.v hiervan komen we met een motie om wijzigingen in de DVO’s (die onze inwoners raken) eerst aan de raad voor te leggen. Daarnaast hebben we gevraagd om een raadsinformatiebrief over de klachtencommissie (ontbreken van een duidelijk protocol, onrust in Enschede over het functioneren van de klachtencommissaris); deze raadsinformatiebrief zien we met belangstelling tegemoet.
Tot slot de vraag of we ten aanzien van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden iets kunnen doen wat de OZB/lokale lasten betreft. Te vaak hebben we gezien dat deze in onze ogen waardevolle gebouwen verwaarloosd worden en misschien kunnen we de eigenaren die deze panden moeten onderhouden tegemoetkomen. Ook hier komen we met een motie of amendement.

 
Share our website