Nieuws

ASBESTSANERING


Geachte mevrouw ter Haar,

In deze brief willen wij u antwoord geven op uw schriftelijke vragen ex artikel 39 RVO
gemeenteraad betreffende asbestsanering. De vragen zijn gericht op het door de
Rijksoverheid vanaf 2024 ingestelde verbod op asbestdaken.
U vraagt zich af hoe de gemeente Losser hiermee om gaat. Gaat zij hier actief over
informeren, niet alleen wat betreft de deadline van 2024 en mogelijke dwangsom, maar
ook wat subsidiemogelijkheden betreft?

Ja, sinds begin 2016 zijn wij met de Provincie Overijssel en gemeenten in overleg voor
wat betreft een gezamenlijke Overijsselse brede asbestaanpak. De provincie Overijssel
wil de regie voeren op de asbestverwijdering naar voorbeeld van de energieloketten.
Gestreefd wordt naar één gezamenlijk plan van aanpak, waarin voor de verschillende
doelgroepen ook verschillende benaderingen en financiële arrangementen worden
voorgesteld. Doelstelling is tot één goede regeling te komen binnen Overijssel, welke dan
tot 2024 geldt en niet meer tussentijds wordt gewijzigd zodat daar geen onzekerheid
meer over kan ontstaan. Wij willen de Overijsselse brede asbestaanpak daarom ook pas
communiceren wanneer dit geheel is uitgewerkt om mensen niet op het verkeerde been
te zetten. Wij verwachten dat dit na de zomer 2016 gereed is voor communicatie.

Vast staat dat voor alle regelingen van subsidies en leningen tot lease geldt dat deze
allen tot uiterlijk 2024 beschikbaar zijn. Daarna zijn de eigenaren van asbestdaken in
overtreding met de Wet Asbestverwijderingsbesluit. Men kan dan geen gebruik meer
maken van bovenstaande financiële stimuleringsmaatregelen. Bovendien zullen wij als
decentrale overheid de handhavingsplicht op dit verbod hebben. In welke vorm dat moet
worden uitgevoerd en met welke middelen is op dit moment nog niet duidelijk.
Dat de opgave groot is blijkt uit schattingen van de oppervlakte aan asbestdaken, welke
binnen de Provincie Overijssel alleen al op 1 miljoen m2 uitkomt. Een veel preciezere
inventarisatie van alle asbestdaken is er ook niet. Luchtfoto's volstaan niet om alle
asbestdaken te inventariseren in verband met bladerdek van de bomen. Een diepgaande
inventarisatie is ter sprake gekomen in overleg met de Provincie Overijssel, maar wordt
te kostbaar bevonden voor het resultaat. Uiteindelijk is de eigenaar van een asbest dak
ook de probleemeigenaar en is daarvan goed op de hoogte.

Het belang van tijdig informeren erkennen wij en de urgentie is hoog. Naast de landelijke
campagnes zal in Overijssel ook de aanvullende Overijsselse brede asbestaanpak volop
worden gecommuniceerd. Zoals vermeld streven wij er naar om na de zomer 2016 te
kunnen starten met de communicatie en dit doorlopend tot 2024 te blijven doen.

oogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Losser,

 
Share our website